Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks741

Panna Mária dala týchto 15 prisľúbení tým, ktorí sa budú modliť svätý ruženec

Ružencovej Panny Márie | Lk 1, 26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. …More
Ružencovej Panny Márie | Lk 1, 26-38
Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Ruženec
V živote sme už boli mnohokrát obdarovaní, aj sami sme niekoho obdarovali. Tento mesiac je zasvätený Panne Márii Ružencovej.

To nie je len jednorazová záležitosť; ako sa mnohí spoliehajú, že stačí im v rakve ruženec omotať okolo rúk, ale kto sa nemodlí ruženec, prichádza o hodnotu, ktorú dnes podceňuje. Ruženec, tak malý rôznej farby veľkosti a akosti je darom neba. Dal nám ho Boh cez Máriu, ktorú voláme Ružencová. Nikto z nás nech nepodcení žiadne tajomstvo piatich svätých ružencov, či dvadsiatich piatich tajomstiev. Zamilujme si každý deň niektorou časťou sa obrátiť na Máriu a Ježiša a viňme krásnu kytičku aspoň z niektorých tajomstiev ruženca.

Panna Mária dala týchto 15 prisľúbení tým, ktorí sa budú modliť svätý ruženec:
1. Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, príjme pozoruhodné milosti.
2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa budú modliť ruženec.
3. Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaženie bludy.
4. Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Božie milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Ach, tie duše by sa posvätili týmto prostriedkom.
5. Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, sa nezatratia.
6. Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Boh ho nebude trestať vo svojej spravodlivosti, nezatratí sa skrze neočakávanú smrť. Ak bude spravodlivý, zachová sa v milosti Božej a stane sa hodným večného života.
7. Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatosti Cirkvi.
8. Tí, ktorí sú verní v modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti svetlo Božie a hojnosť jeho milostí. V hodine smrti budú mať účasť na zásluhách svätých v raji.
9. Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu.
10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi.
11. Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte skrze modlitbu ruženca.
12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách.
13. Dosiahla som u svojho božského Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor.
14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec, sú moji synovia a bratia môjho jediného syna Ježiša Krista.
15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.

(Dané sv. Dominikovi a bl. Alanovi); Imprimatur: Patrick J. Hayes, D.D. Archbishop of New York.

Ruženec nám otvára nebo a ružencom môžeme pomáhať živým aj zomrelým. Stačí niekoľko minút denne a budujeme si nesmiernu hodnotu u Boha. Je vecou cti každého z nás, vedieť jednotlivé tajomstvá svätého ruženca a modliť sa ho.
Amen.

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka – Panna Mária
alianciazanedelu.sk/archiv/4397
Mates5485 likes this.