Bazsó-Dombi Attila
11454

Véghelyi Péter: A magyar nyelv Isten nélkül értelmezhetetlen

Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház, amely meghasonlik önmagával, fönn nem marad.
Krisztus Urunk (Mt 12,25)

Ha nem lesz többé szentesített mód
Oktatni gyermekünk az ősi szóra,
Ha minden jussunkból kivettetünk:
Egy Iskola lesz egész életünk,
S mindenki mindenkinek tanítója.

Reményik Sándor:
Ha nem lesz többé iskolánk… (részlet) 1924

Magyar nyelvünk...
a nyelvek bábeli zűrzavarában egyedül álló kifejező erővel bíró nyelv. Sokszor hallani ehhez hasonló kijelentéseket, azonban nem szokás beszélni arról, hogy e többlet miből fakad, mitől áll fenn. Amíg ez alapkérdést nem tisztázzuk, üres szépelgő gondolatok maradnak csupán e szavak. Honlapunk erre keresi a választ. Kutatásunk azonban nem új keletű, sőt, eredményeink többsége már évszázadok óta ismerhető lenne, mivel azokat a Széchenyi István által alapított Magyar Tudós Társaság (mai nevén Magyar Tudományos Akadémia) nyelvészei ismerték fel és állították össze. E nyelvi kutató munkának az Akadémia első hatkötetes A magyar nyelv szótára lett a gyümölcse, mely munkához 1840-ben kezdenek hivatalosan hozzá. A szótárt leginkább annak két szerkesztője vezetéknevéről ismerni Czuczor-Fogarasi-ként (továbbiakban CzF). Mind Czuczor Gergely, mind Fogarasi János a Magyar Tudós Társaság rendes tagjai voltak, s munkájuk felbecsülhetetlen a honi nyelvművelők számára, mivel annak észjárása a magyar gondolkodást tükrözi, és nem külhoni, elsősorban latin, német vagy legújabban angol nyelvészeti módszerek alapján építkezik. Nyelvi zsenijük rávilágít arra, hogy nyelvünk önmagát képes értelmezni, nincs szükség idegen nyelvekkel való összehasonlításokra, mivel egyedülálló módon hangjai jelentésekkel bírnak. A nagyszótár nyelvbölcseleti alapjairól már Fogarasi Jánosnak az 1834-ben megjelent, A magyar nyelv metaphysicája című könyvében olvashatunk. E könyv nemzetközi szinten is páratlan nyelvfilozófiai munka. Fogarasi munkája abban ad többletet a CzF-hez képest, hogy nem csak tárgyalja a magyar nyelv hangjainak jelentéseit, hanem azok képzési helye és módja alapján eligazítást is ad azok jelentéseinek okairól.
A magyar nyelv jelentéshajlamokkal bíró hangjaiból épülnek fel az egyértelmű jelentéssel rendelkező gyökök, melyeket ma a hazai nyelvészet száműzött fogalomkészletéből, és csupán szótövekről hajlandó beszélni. A magyar nyelv gyökeinek első rendezett táblázatát, mely végső soron a XIX. századi magyar nyelvészet alapját adta, Kresznerics Ferenc állította össze kétkötetes Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal magyar-latin szótárában. Igen figyelemreméltó bevezetőjének szavai.
„Végre elkészültt az én Magyar Szó-tárom is, mellyet akár Oktatónak is el nevezhettem volna, mivel természeti renddel vagyon elő adva, és, mivel ez a’ rend leg alkalmatosb az ok-tatásra, mert, a’ kik eddig Magyar Szó-tárokat írtak, csupa bötürendet követtek, alkalmatlant magoknak az írásra, olly alkalmatlant, hogy Scaligernek haj-borzasztó ítélete szerint, ezen illyen csupa bötürendbe vett Szó-tárnak írása a’ kinzásoknak minden gyötrelmeit föl érné, alkalmatlant másoknak az olvasásra, úgy hogy semmi gyönyörűség nem volna ez illyen Szótárok’ olvasásában, haszon kevés, és csak szükségből üttetnének föl.
Ideje volt már egyszer ezen alkalmatlanságokat ki kerülni, a’ természeti rendet elő venni; ki keresni, mi való előbb, mi miből, és hogyan ered, mint nevekedik, mint szaporodik, mint ágozik el, szóval előbb kellett meg ismertetni a’ gyökér-szavakat, és a’ mik ugyan azon egy gyökérből szármoznak, azon egy gyökér alatt elő adni, nem szanaszét, nem el szórva.
Első gondom volt tehát a’ szó’ gyökerét ki nyomozni, mit a’ Magyar nyelvben tellyesíteni igen könnyű, mert a’ gyökér-szavak nálunk egy taguak, és, a’ mi különös szerencse, jobbára jelentők, és mivel a' Magyar nyelvben előragok (praefixa) nincsenek, akár melly szónak elején is könnyen föl találhatók. Alább erről bővebben.
A’ gyökér-szónak nevekedése, el szaporodása, el ágozása bizonyos apró szócskáknak hozzá adásával történik meg. Ezen szócskákat, mivel a’ gyökér-szóhoz RAGadnak, és véle egyetemben egy egészszet tesznek, RAG-szóknak neveztem, és íme az egész Magyar nyelvnek tudománya ezen gyökér-, és rag-szóknak isméretében fekszik, és azon igen rövid, és egyszerű Törvényekben, mellyeket a’ Nyelv’ Geniussa a’ szó-ragasztásban követ, és mellyeket már a’ véle való élés, és szokás meg állapított, föl szentöltt.
Másadik gondom volt tehát a’ Rag-szókat kikeresni, de csak azokat, mellyeket egy Szótár-írónak használni kell, azokat t. i. leg inkább, mellyek az anya-szót nem hagyják meg a’ maga nemében, hanem által változtatják p. o. a’ fő-névből más főnevet, vagy társ-nevet, vagy ígét, vagy határozót tesznek, hasonló képpen szólván a’ társ-nevekről, az ígékről, a’ határozókról. Ezeket itt rendre rövideden meg említeni kötelességemnek tartom, olly röviden, a’ mint csak lehet.”

Mennyire más eredményre juthatunk a világ megismerésében mint más nemzetek, ha értőn hallgatunk saját édesanyanyelvünk szavaira! S árulkodó nyelvünk többletéről az is, hogy Kresznerics szótára magyar-latin, minthogy már a halott latinban sincs meg a Kresznerics által említett természeti rend, amit mai magyar nyelvünk még mindig hordoz. E természeti rend a ragozásban rejtezik! Vagyis azon nyelvek melyek nem ragozók, már nem alkalmasak természetes gondolkodásra.
Nyelvtudományunk mára sajnos eljutott oda, hogy a magyar észjárás felismerése jelent hajmeresztő gondolatot, nem pedig az idegen gondolkodás, pedig Fogarasi metafizikájának bevezetőjében még a magyar nyelv más nyelvekkel szembeni erős többletét ecseteli:
„A’ nyelvfejtőgetésnek meg köll előzni a’ nyelvmivelést. Hogy a’ magyar nyelv, melyet eddig véleményem szerint alapos fejtögetések nélkül próbálgatánk mivelni, eredetiségébül még ki nem vetköztetett; azt csak a’ magyar nyelv philosophiai rendszerességének köszönhetjük, melyet tudtok nélkül is követtek sokakban a’ nyelvújitók.
Philologusaink ekkorig vagy más nyelvekből fejtögették magyarázgatták nyelvünket, és igy véleményemmel a’ napnak akartak fényt kölcsönözni; vagy midőn önmagából magyarázgaták is; philosophiai elvek és rendszer nélkül keresgéltek, tapogatództak a’ sötétben.”

Sőt, a 6. § (A magyar nyelvnek elsőségei más nyelvek fölött) 5. pontjában az igeragozással kapcsolatban eljut arra a természetes felismerésre, hogy a latin nyelv a magyarral szemben filozofálatlan nyelv: „Több igeragasztásai (conjugatio), de nem az utótagok (terminatiok) szerint, (mint are ère, ere, ire a’ latinban), melyek csak a’ nyelv philosophiátlanságát mutatják, hanem a’ jelentések szerint (subjectiv, objectiv stb. 94. §.)” A nyelvi ragozás tehát nem csupán nyelvi érdekesség, hanem a természetes gondolkodás egyetlen lehetséges módja! Amelyik nyelv nem ragozó, az szükségszerűen romlott, és valóban nem juthatunk e nyelvek vizsgálata során más felismerésre, mint ami a mai tudományos álláspont: a nyelv közmegegyezés tárgya, vagyis a véletlen alakította ki!
Ne legyenek azonban ábrándjaink, korunk erőteljes erkölcsi romlása a különböző nyelvek, vagyis e nyelvekre épülő gondolkodásmód romlottságára – melyben az angol élen jár – vezethetők vissza! Ez vezet el az istentagadáshoz is! Nyelvünk kettős (dualista, mely dualizmus eltér a nyugati elképzelésektől) eszélyessége okán ugyanis kimondhatjuk, hogy aki nem értelmes, az ártalmas.

A magyar nyelv nem lehet emberi közmegegyezés tárgya
Honlapunk arra keresi tehát választ, hogy ha anyanyelvünk nem közmegegyezés tárgya, akkor miféle szóalkotó állította össze azt, hiszen amint látandjuk majd, olyan szintű összefüggésrendszert ismerhetünk fel benne, mit megérteni is értelmet próbáló feladat, hát még összeállítani azt. Ha azonban embernek túl magas feladat e rendszer felfogása, nem hogy annak összeállítása, akkor szükségszerűen valamiféle magasabb értelem kellet e rendszert megalkossa, mely magasabb szellemi rend maga Isten kell legyen.
Kezdjünk is hát bele nyelvi túránkba a kutatási eredményeinket tartalmazó oldal éltani (metafizikai) dolgozataival. Az első ajánlott dolgozat az éltani bevezető.

Forrás:
nyelvmegorzes.hu
Bazsó-Dombi Attila
A Szerző a Szentírásban kinyilatkoztatott objektív szent rend(szer)hez viszonyítja a mai élő nyelveket, mindenekelőtt a magyar nyelvet, a viszonyítási alap pedig a valamikor nyilvánvalóan létező, Isten által ajándékozott, tehát szent ősnyelv, amely használatos volt Bábel zűrzavaráig.
A nyelvtudomány egzakt kategóriák és szabályok szerinti elemzéssel képes kimutatni az egyes nyelvek …More
A Szerző a Szentírásban kinyilatkoztatott objektív szent rend(szer)hez viszonyítja a mai élő nyelveket, mindenekelőtt a magyar nyelvet, a viszonyítási alap pedig a valamikor nyilvánvalóan létező, Isten által ajándékozott, tehát szent ősnyelv, amely használatos volt Bábel zűrzavaráig.
A nyelvtudomány egzakt kategóriák és szabályok szerinti elemzéssel képes kimutatni az egyes nyelvek eltávolodottságának mértékét a szent ősnyelvtől (akár annak tekintik, akár nem), ahol az eltávolodás mértéke adja az adott nyelv romlottságának mértékét. Az egzakt mutatók szerint az élő nyelvek közül a magyar nyelv őrizte meg a legtöbbet a szent ősnyelvből, ami rendkívül nagy ajándék felelősségét rója a magyarságra, és ezt szent küldetésként gyümölcsöztetnünk kell a Nemzet, az Egyház és más nemzetek javára.
A 3 kötetes mű több tanulmánya részletesen rámutat arra is, hogy az ősnyelvtől eltávolodottság mértékével egyenes arányban nő egy adott nyelvi közösségen belüli gondolkodásmód romlása is, azon egyszerű oknál fogva, hogy Isten által ajándékozott ősnyelvből fennmaradt szavak helyett a bukott természetű emberi gondolkodás konvencionális fogalomalkotásával kellett egy-egy adott nyelvi közösségnek szavakat "gyártania".
Mivel az emberi természet állapotának megfelelő értelem jellemzője, hogy csupán azt képes megalkotni aminek eszméje az értelem rendelkezésére áll, egy-egy adott nyelvi közösségnek a szent ősnyelvi szókészlet hiányának arányban kell a bukott emberi természet logikája szerint műszavakat alkotnia, amiről belátható, hogy exponenciális visszahatással rombolja az egyes nyelvi közösségek gondolkodásmódját, részben magyarázva a posztmodern globalizációs gyarmatosítás sokak számára érthetetlen rombolását.
Lajos D
@Bazsó-Dombi Attila, a néhány napja általad végzett megosztások, módosítások számából látom, hogy fontosnak tartod ezeket a műveket, de megosztanád azt is velünk, hogy miért? Én egy ilyen mondat után satuféket fogok, és bánatosan fejelek le bármilyen szófelhőt: "Ne legyenek azonban ábrándjaink, korunk erőteljes erkölcsi romlása a különböző nyelvek, vagyis e nyelvekre épülő gondolkodásmód …More
@Bazsó-Dombi Attila, a néhány napja általad végzett megosztások, módosítások számából látom, hogy fontosnak tartod ezeket a műveket, de megosztanád azt is velünk, hogy miért? Én egy ilyen mondat után satuféket fogok, és bánatosan fejelek le bármilyen szófelhőt: "Ne legyenek azonban ábrándjaink, korunk erőteljes erkölcsi romlása a különböző nyelvek, vagyis e nyelvekre épülő gondolkodásmód romlottságára – melyben az angol élen jár – vezethetők vissza, áll fenn!" Ez most komoly?
Bazsó-Dombi Attila
A megosztások valóban a fontosságot jelzik, elismerem. A módosításokból mire is következtetsz?
A "komolyságot" illető kérdésedre is szívesen válaszolok (leszámítva az "áll fenn" nyilvánvaló elírást, ami professzorok professzoraival is előfordulhat!), amennyiben az adott tanulmány legalább 1 erényét megnevezed.
Lajos D
A módosítások számából is csak arra következtettem, hogy foglalkozol vele, tehát valamiért fontos. A problémám az idézett mondattal nem az "áll fenn" miatt van. Van egy szép gondolat benne: a magyar nyelvben csodálatos, értelmes dolgok vannak, jó ezeket megismerni, megcsodálni. De amikor ennek kapcsán már odáig jut, hogy a nyelvből vezeti le egy nép romlottságának okát, akkor az ok-…More
A módosítások számából is csak arra következtettem, hogy foglalkozol vele, tehát valamiért fontos. A problémám az idézett mondattal nem az "áll fenn" miatt van. Van egy szép gondolat benne: a magyar nyelvben csodálatos, értelmes dolgok vannak, jó ezeket megismerni, megcsodálni. De amikor ennek kapcsán már odáig jut, hogy a nyelvből vezeti le egy nép romlottságának okát, akkor az ok-okozati összefüggés felborulni látszik (mintha azért építették volna a bábeli tornyot, mert romlott volt a nyelvük?), és már-már predestinációt súrolja. Szegény ánglius nem születhetett magyarnak, rossz nyelve van, tehát romlott. Persze eltúloztam az érthetőség kedvéért.
Bazsó-Dombi Attila
Köszönöm szépen a tisztázást. A módosítások többsége korrektúra, néhány pedig kép vagy link beillesztése.
A közérdekű kérdésedre itt válaszolok: azért fontos számomra a megközelítésmód, mivel a magyar nyelv milyenségének fontosságát nem a nyelviség zárt rendszerében firtatja, hanem Istenre, mint a szakrális nyelv forrására és céljára vonatkoztatva.
A "satufék" magán-problémádra …More
Köszönöm szépen a tisztázást. A módosítások többsége korrektúra, néhány pedig kép vagy link beillesztése.
A közérdekű kérdésedre itt válaszolok: azért fontos számomra a megközelítésmód, mivel a magyar nyelv milyenségének fontosságát nem a nyelviség zárt rendszerében firtatja, hanem Istenre, mint a szakrális nyelv forrására és céljára vonatkoztatva.
A "satufék" magán-problémádra magán-üzenetben fogok válaszolni, 3 egymástól független forrás segítségével:
1. Példa a kognitív nyelvészet területéről.
2. Az inkriminált rész szövegkörnyezetének jelentés-elemzésével.
3. Egy nemzeti egyház hungarofób berendezkedését is nehezményező szentszéki felterjesztésemből.
Milyen sorrendben kéred?
Lajos D
Egyértelműen a 3.
Bazsó-Dombi Attila
A témát illetően eddig tanúsítotthoz képest kissé komolyabb szövegolvasási figyelem kéretik!
A fenti kérdésem az 1-3 felsorolásban említettek kért sorrendjére vonatkozott! Az arab számmal jelzett "3."sorszám az 1-3 közül csupán 1, az miként jelenthetné az 1-3 felsorolásban említettek sorrendjét?! (Ezek után már kevésbé csodálkozom az inkriminált gondolat nem értésén...)
Feltételezem …More
A témát illetően eddig tanúsítotthoz képest kissé komolyabb szövegolvasási figyelem kéretik!
A fenti kérdésem az 1-3 felsorolásban említettek kért sorrendjére vonatkozott! Az arab számmal jelzett "3."sorszám az 1-3 közül csupán 1, az miként jelenthetné az 1-3 felsorolásban említettek sorrendjét?! (Ezek után már kevésbé csodálkozom az inkriminált gondolat nem értésén...)
Feltételezem, hogy a "3." az 1-3 közül a sorrendből a kezdésre utalhat. A másik 2-t (1-2) illetően továbbra is ragaszkodom, hogy magán-üzenetben küldöm, amint az állapotbeli kötelességeim lehetővé teszik. Előtte azonban az igényelt sorrendet kérem világosan közölni (remélem, hogy a "satufék" energiabeviteléhez képest nem túl megerőltető a kérés teljesítése, tekintettel, hogy már csak 2 sorrendjére kell reflektálni)!
Mivel a "3." kivonata nyilvános (a Gloria.TV-n is), azt itt is idézhetem. Kisegítő elem az ért(elmez)éshez: amennyiben a "nyelvében él és gondolkozik a nemzet" kivetítéséből a rontás-romlottság ok-okozati ténye nem egyértelmű, a "hiba az ön készülékében van".
===================================
A Jászvásári Római Katolikus Egyházmegyében a magyar hívek közül többen félnek kérni a magyar nyelvű Szentmisét, mivel egy szélsőséges magyarellenes papi klikk azon blaszfémiát terjesztette el, miszerint a magyar nyelv „az ördög” nyelve lenne!? Hasonlóan tragikus a helyzet némely görög katolikus egyházközségekben is, ahol a magyar hívek félnek kérni a magyar nyelvű Szent Liturgiát, mivel a Jászvásári Római Katolikus Egyházmegyéből ugyanazon szélsőséges magyarellenes papi klikk a görög katolikus közösségekben végzett misszió által azon blaszfémiát terjesztette el, miszerint Isten a magyar nyelvet nem értené, csak a román nyelvet!?
===================================

Forrás:
B. Dombi Attila: SZÓZAT ERDÉLYBŐL
szozat.org/…atura_Kiengesztelodes_1918-2020_kivonat-2oldal.pdf
Lajos D
Bocsánat, Tanár Úr, igyekszem figyelmesebben olvasni.
Bazsó-Dombi Attila
A jóra való készség érdemel bónusz-választ. Közben eszembe jutott, hogy átdolgoztam saját anyagba, tehát nem is kell időt töltenem vele, és elérhető nyilvánosan (a Gloria.TV-n is), így itt lehet ez is:
1. Példa a kognitív nyelvészet területéről. (Az analógia az Istenhez és Istenről szóló beszéd mai angol nyelvű és angol nyelvi sajátosságaira vonatkozik, különös tekintettel Isten és …More
A jóra való készség érdemel bónusz-választ. Közben eszembe jutott, hogy átdolgoztam saját anyagba, tehát nem is kell időt töltenem vele, és elérhető nyilvánosan (a Gloria.TV-n is), így itt lehet ez is:
1. Példa a kognitív nyelvészet területéről. (Az analógia az Istenhez és Istenről szóló beszéd mai angol nyelvű és angol nyelvi sajátosságaira vonatkozik, különös tekintettel Isten és a Kinyilatkoztatás ellen napjainkban leggyakrabban angol nyelven terjesztett és gerjesztett blaszfémiákra.)
===================================
Szilágyi N. Sándor(26) kolozsvári egyetemi tanár kognitív nyelvészeti rendszeréből kölcsönözött analógia, amely segítségével megsejthetjük a gondolkodás és a nyelv viszonyában rejlő hatalom felelősségét.
„Minden beszélőközösség aszerint teremti meg (a világát – megj. BDA), amilyen világmodell szerint észleli a világot. Az ember pedig nem általában a világban, hanem inkább a maga nyelvi világában él […]: lehetetlenség is volna, hogy beszéd közben, a kimondásához egyféleképpen lássa a világot, de közben ezt a fajta látását tudja teljesen figyelmen kívül hagyni is […], mintha azt várnánk valakitől, hogy úgy járjon-keljen a világban, hogy ha látja a kék eget, akkor azt ne úgy észlelje, mint az ég kékjét, hanem mint a saját szemének válaszát arra a sajátos fényfrekvenciára. […] A tudományos felismerések persze hozzásegítik ahhoz, hogy erről az illúziójáról tudomást szerezzen, de ez magán a viselkedésén mit sem változtathat: a fénytannal és látásfiziológiával foglalkozó tudós is az eget látja kéknek, éppen úgy, mint bárki más.”(27) „A beszélő ember és a reális világ között is egy sajátos szubjektum–objektum viszony létesül: az ember […] nem csak érzékeli a reális világ elemeit, hanem a nyelvi észlelés tárgyává is teszi, azaz nyelvi szempontból (valamilyen nevűnek) minősíti. A nyelvi minősítettség az, ami e viszony következtében megjelenik a nyelvi észlelés tárgyában.”(28)
„Ezt valószínűleg nem könnyű felfogni, elhinni meg még nehezebb. Az ember ugyanis hajlamos azt hinni, hogy a szín vagy a név a dolgoknak állandó tartozéka, függetlenül attól, hogy éppen látjuk-e őket, vagy nem, illetve hogy beszélünk-e róluk, vagy nem. […] Ebből tehát arra következtethetek, hogy az a tárgy maga zöld. Pedig az akkor sem zöld. Zöldnek csak látom. Van persze a dologban is valami, ami csakugyan hozzátartozik: az, hogy olyan szerkezetű a felülete, hogy a fényből csak bizonyos frekvenciájú hullámokat ver vissza, a többit meg elnyeli. De a zöld szín maga mint olyan az én szememben keletkezik mint egy sajátos látási érzet. […] Az a hiedelem, hogy a zöld szín maga mint olyan a tárgyhoz tartozik, csak azért alakul ki, mert valahányszor ránézek, ugyanazt a tárgyat mindig ugyanolyan színűnek látom. Pontosan így van a nevekkel is. Ezekről is csak azért hiszem, hogy hozzátartoznak a dolgokhoz mint állandó tartozékuk, mert valahányszor megnevezem az illető dolgot, mindig ugyanazzal a névvel nevezem meg. A gyufát például következetesen gyufának nevezem, valahányszor csak meg kell neveznem. […] Persze van a gyufában is valami – akárcsak a szín esetében a felület – […] nyelvi minősítés ismérveként, mint a gyufa nevűként való nyelvi észlelés meglevő feltétele fog megjelenni. […] A megnevezés szabálya azonban nem a gyufában van, hanem az én fejemben. Mivel pedig másnak is ugyanez a szabály van a fejében a gyufa magyar nevére vonatkozólag, természetesen más is ugyanígy fogja megnevezni […] Pedig ilyenkor az a gyufa csak a reális világnak eleme, de nem a nyelvi világnak is.”(29)
(Lábjegyzetek a Forrás szövegében)
===================================

Forrás:

A Fény az emberben, ember a fényben címmel Egerben, 2021. október 2.-ai konferencia kötetében közölt összeállítás újraszerkesztett változata:

AMINT A MENNYBEN ÚGY A FÖLDÖN IS! – Egy mai erdélyi csoda mennyei világosságánál

A jóra való készséggel kiérdemelt bónusz így azon járulékos gyümölcsöt is termette, hogy az ígért magán-üzenetbe az 1-3-ból már csak a 2. válasz maradt hátra, tehát a sorrend eredetileg kért mérlegelése már nem szükséges, minthogy már nem is lehetséges mérlegelni...
Bazsó-Dombi Attila
Térjünk rá:
2. Az inkriminált rész szövegkörnyezetének jelentés-elemzése
A tulajdonképpeni szövegkörnyezet (tisztáztuk, hogy az "áll fenn" elírás, tehát hanyagoljuk):
===================================
Amelyik nyelv nem ragozó, az szükségszerűen romlott, és valóban nem juthatunk e nyelvek vizsgálata során más felismerésre, mint ami a mai tudományos álláspont: a nyelv közmegegyezés …More
Térjünk rá:
2. Az inkriminált rész szövegkörnyezetének jelentés-elemzése
A tulajdonképpeni szövegkörnyezet (tisztáztuk, hogy az "áll fenn" elírás, tehát hanyagoljuk):
===================================
Amelyik nyelv nem ragozó, az szükségszerűen romlott, és valóban nem juthatunk e nyelvek vizsgálata során más felismerésre, mint ami a mai tudományos álláspont: a nyelv közmegegyezés tárgya, vagyis a véletlen alakította ki!
Ne legyenek azonban ábrándjaink, korunk erőteljes erkölcsi romlása a különböző nyelvek, vagyis e nyelvekre épülő gondolkodásmód romlottságára – melyben az angol élen jár – vezethetők vissza! Ez vezet el az istentagadáshoz is! Nyelvünk kettős (dualista, mely dualizmus eltér a nyugati elképzelésektől) eszélyessége okán ugyanis kimondhatjuk, hogy aki nem értelmes, az ártalmas.
A magyar nyelv nem lehet emberi közmegegyezés tárgya
Honlapunk arra keresi tehát választ, hogy ha anyanyelvünk nem közmegegyezés tárgya, akkor miféle szóalkotó állította össze azt, hiszen amint látandjuk majd, olyan szintű összefüggésrendszert ismerhetünk fel benne, mit megérteni is értelmet próbáló feladat, hát még összeállítani azt. Ha azonban embernek túl magas feladat e rendszer felfogása, nem hogy annak összeállítása, akkor szükségszerűen valamiféle magasabb értelem kellet e rendszert megalkossa, mely magasabb szellemi rend maga Isten kell legyen.
===================================
Kérdés: az 1. és a 3. válaszaim után a fenti szövegkörnyezetből konkrétan mi (legalább 1 bővített mondatban megfogalmazni) szorul még magyarázatra?
Kérés: amennyiben ténylegesen szükséges érdemi magyarázat, örülnék, ha "villanyposta"-címre küldhetném, ugyanis bőséges anyag-gyűjtemény áll rendelkezésemre amit a Gloria.TV-s magánüzenet-váltó felületen és itt is egyaránt körülményes volna olvasni.