Boží slovo na den 18.7. A.D.2020

Farizeové se radili, jak by Ježíše zahubili. Protože to Ježíš věděl, odebral se odtamtud. Mnoho jich šlo za ním a všechny uzdravil. Ale nařídil jim, aby ho nerozhlašovali. Tak se mělo naplnit, co …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_06.htm

Vstupní antifona
Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
Žl 17,15

Vstupní modlitba
Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy,
aby se mohli vrátit na správnou cestu;
dej těm, kdo přijali křesťanství,
ať se vyhýbají všemu,
co odporuje křesťanskému způsobu života,
a ať usilují o to, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_06.htm

Vstupní antifona
Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
Žl 17,15

Vstupní modlitba
Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy,
aby se mohli vrátit na správnou cestu;
dej těm, kdo přijali křesťanství,
ať se vyhýbají všemu,
co odporuje křesťanskému způsobu života,
a ať usilují o to, co se s ním shoduje.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Micheáše.
Běda těm, kdo myslí na nepravost a na svých ložích osnují zlo! Za ranního svitu ho provádějí, neboť mají k tomu moc. Zatouží po polích, a uloupí je, (zatouží) po domech, a vezmou si je. Utlačují muže i jeho rodinu, majitele i jeho majetek. Proto tak praví Hospodin: „Hle, já připravuji tomuto rodu neštěstí, z něhož nevytáhnete své šíje; nebudete chodit pyšně, neboť doba je zlá. V ten den se o vás bude říkat posměškem, žalozpěv se bude zpívat: Zbaveni jsme všeho, podíl mého lidu se měří provazem, nikdo mu ho nedává nazpět; naše pole se rozdělují těm, kdo nás vyhánějí. Proto nebudeš mít nikoho, kdo by ti losem určil podíl v Hospodinově shromáždění.“
Mich 2,1-5

Žalm:
Nezapomínej na chudáky, Hospodine!

Hospodine, proč jsi tak vzdálen,
proč se skrýváš v dobách tísně?
Bezbožník zpupně pronásleduje ubožáka,
chytí ho do nástrah, které si přichystal.

Vždyť hříšník se chlubí svou náruživostí,
rouhá se chamtivec, pohrdá Hospodinem.
Namlouvá si bezbožník ve své opovážlivosti:
„On nepotrestá! Bůh není!“

Jeho ústa jsou plná kletby, lsti a úkladu,
pod jeho jazykem jen útrapa a hoře.
Sedí na číhané poblíž osad,
zabíjí nevinného ve skrytu.

Ty však vidíš; ty sleduješ útrapy i žal,
abys je vzal do svých rukou.
Na tebe se spoléhá ubožák,
sirotkovi tys pomocníkem
Zl 10

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Aleluja.
2 Kor 5,19

Evangelium:
Mt 12,14-21

Modlitba nad dary
Shlédni, Bože, na dary své církve a posvěť je,
aby se nám staly pokrmem,
který posvěcuje náš každodenní život.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Vrabec si nalézá příbytek a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata: Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože! Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, stále tě mohou chválit.
Žl 84,4-5
Nebo:
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, praví Pán.
Jan 6,56

Církevní kalendář:
sv. Emilián
Æmilianus, m. Dorostori
18. července, připomínka
Postavení: mučedník
Úmrtí: 362
Atributy: palma symbolizující mučednictví a ohnivá pec nebo hranice
Žil v Dorostori (či v Durostoru) v Mesii v Bulharsku. Stal se horlivým křesťanem ve víře nepřátelském prostředí. Po výnosu císaře Juliána Odpadlíka a jeho zástupce Katulina byly v obnoveném pohanském chrámu znovu modlám vystavěny oltáře a zakázaná pravá bohoslužba. Emilián, aniž byl zpozorován, modly v chrámu rozbil. Za tento čin proti modlářství prý byl zajatý jistý rolník a Emilián vida, že má trpět nevinný, odvážně prohlásil: "To jsem učinil já." Jeho upřímnost a statečnost mu dopomohla k získání věnce mučednictví. Zbili ho a vhodili do pece.
catholica.cz