Clicks223
Stylita
2

Boží slovo na den 2.6. A.D.2020

(Nepřátelé) poslali k Ježíšovi několik farizeů a herodovců, aby ho chytili za slovo. Ti přišli a řekli mu: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš. Nehledíš na to, čím kdo je, ale učíš cestě k Bohu podle pravdy. Je dovoleno platit daň císaři, nebo ne? Máme ji platit, nebo nemáme?" On však prohlédl jejich pokrytectví, a proto jim odpověděl: "Co mě pokoušíte? Podejte mi denár, ať se podívám!" Podali mu ho a on se jich zeptal: "Čí je to obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Ježíš jim řekl: "Co je císařovo, dávejte císaři, a co je Boží, Bohu." A velmi nad ním užasli.
Mk 12,13-17
F.L.Věk
Na obraze u Ježíše hotová KDU-ČSL.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
catholica.cz

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Očekávejte a urychlujte příchod toho Božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme - jak on to slíbil - nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
catholica.cz

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Očekávejte a urychlujte příchod toho Božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme - jak on to slíbil - nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji. Shovívavost našeho Pána považujte za svou spásu! Milovaní, víte to už napřed. Proto si dávejte pozor, abyste nepozbyli svou pevnost tím, že byste se dali strhnout bludnými názory špatných (lidí). Ať spíše rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i až do dne věčnosti! Amen.
2Pt 3,12-15a.17-18

Žalm:
Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!

Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět,
od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!

Rozkazem vracíš člověka v prach
a pravíš: "Vraťte se, smrtelníci!"
Neboť tisíc let je v tvých očích
jako včerejší den, který minul,
a jako noční hlídka.

Našich let bývá úhrnem sedmdesát,
u toho, kdo je při síle, osmdesát.
Většina jich je lopota a trýzeň,
neboť rychle pomíjejí, a my odlétáme.

Nasyť nás brzy svou slitovností,
ať jásáme a radujeme se po celý život!
Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo,
tvá sláva jejich synům.
Zl 90

Evangelium:
Mk 12,13-17

Církevní kalendář:
sv. Marcelin a Petr
Marcellinus et Petrus
2. června, nezávazná památka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 304
Marcelín byl kněz a Petr exorcista v Ŕímě. Za císaře Diokleciána byli společně uvrženi do vězení, kde pomáhali spoluvězňům duchovně i hmotně. Svým jednáním obraceli pohany na víru a křesťany povzbuzovali ke statečnosti. Pro víru byli sťati. Jsou jmenováni v mešním římském kánonu.

více: catholica.cz