Clicks417
Stylita
7

Boží slovo na den 1.8. A.D.2020

V ten čas údělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl svým dvořanům: „To je Jan Křtitel! Byl vzkříšen z mrtvých, a proto v něm působí zázračné síly.“ Herodes dal totiž Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal: „Není ti dovoleno, abys ji měl za ženu!“ Nejraději by ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. Když se však slavily Herodovy narozeniny, tančila dcera té Herodiady před hosty. Herodovi se (tak) zalíbila, že jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. Ona z návodu své matky řekla: „Dej mně hned na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům nařídil, aby jí vyhověli, a dal Jana ve vězení stít. Jeho hlava byla přinesena na míse a dána dívce a ta ji donesla své matce. Potom přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili ho. Pak šli a oznámili to Ježíšovi.
Mt 14,1-12
Stylita
sv. Alfons z Liguori
Alphonsus Maria de, ep. S. Agathæ Gothorum et doctor Eccl.
1. srpna, památka
Postavení: biskup a učitel církve, zakladatel řádu CSsR
Úmrtí: 1787
Patron: zpovědníků a profesorů morálky
Atributy: anděl, psací náčiní, obraz P. Marie, růženec nebo misijní kříž
Pocházel z Marianelle, z neapolské šlechtické rodiny. Již v 16 letech dosáhl doktorátů práv. V roce 1726 se stal knězem …More
sv. Alfons z Liguori
Alphonsus Maria de, ep. S. Agathæ Gothorum et doctor Eccl.
1. srpna, památka
Postavení: biskup a učitel církve, zakladatel řádu CSsR
Úmrtí: 1787
Patron: zpovědníků a profesorů morálky
Atributy: anděl, psací náčiní, obraz P. Marie, růženec nebo misijní kříž
Pocházel z Marianelle, z neapolské šlechtické rodiny. Již v 16 letech dosáhl doktorátů práv. V roce 1726 se stal knězem a pak založil kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele, tzv. redemptoristů. Na podporu křesťanského života lidu horlivě kázal a psal knihy, zvláště o morálce, ve které je považován za mistra. Byl jmenován biskupem a po 13 letech apoštolské činnosti oslepl a ohluchl. Následkem revmatických bolestí mu hlava klesala na prsa, proto se úřadu vzdal. Ještě 12 let žil v sídle kongregace, kterou založil. Psal dopisy a knihy, kterými si získal titul církevního učitele.
více: catholica.cz
Stylita
Církevní kalendář:
sv. Alfons z Liguori
...
Alfons byl kanonizován roku 1839 a roku 1879 byl prohlášen za Učitele církve. Tohoto titulu se mu dostalo z mnoha důvodů. Především proto, že vypracoval bohatou nauku morální teologie, která vhodně podává katolické učení, takže jej papež Pius XII. prohlásil za Patrona všech zpovědníků a moralistů. V jeho době byla rozšířena velmi přísná interpretace …More
Církevní kalendář:
sv. Alfons z Liguori
...
Alfons byl kanonizován roku 1839 a roku 1879 byl prohlášen za Učitele církve. Tohoto titulu se mu dostalo z mnoha důvodů. Především proto, že vypracoval bohatou nauku morální teologie, která vhodně podává katolické učení, takže jej papež Pius XII. prohlásil za Patrona všech zpovědníků a moralistů. V jeho době byla rozšířena velmi přísná interpretace morálního života, která byla poplatná jansenistické mentalitě, jež místo aby živila důvěru a naději v Boží milosrdenství, podněcovala strach a líčila tvář Boha jako sveřepou a přísnou, notně vzdálenou té, kterou nám zjevil Ježíš. Svatý Alfons zejména ve svém hlavním díle nazvaném Morální teologie nabízí vyváženou a přesvědčivou syntézu požadavků Božího zákona, vepsaného do našich srdcí, plně zjeveného Kristem, spolehlivě interpretovaného církví a dynamikou svědomí a svobody člověka, jež umožňují zrání a realizaci jeho osoby právě přilnutím k pravdě a dobru. Pastýřům duší a zpovědníkům Alfons doporučoval, aby byli věrní katolickému morálnímu učení a zároveň si osvojili láskyplný, chápavý a jemnocitný přístup, aby ti, kdo přistupují ke zpovědi, mohli na svojí cestě víry a křesťanského života zakoušet přijetí, podporu a povzbuzení. Svatý Alfons neúnavně opakoval, že kněží jsou viditelným znamením nekonečného milosrdenství Boha, který odpouští a osvěcuje mysl i srdce hříšníka, aby se obrátil a změnil život. V naší době, kdy se objevují jasné příznaky ztráty mravního svědomí i nedostatku vážnosti vůči svátosti zpovědi je nauka svatého Alfonse stále velice aktuální.
Vedle teologických děl napsal svatý Alfons mnohé další spisy, určené náboženské formaci lidu. Jeho styl je jednoduchý a líbivý. Díla svatého Alfonse čtená a přeložená do mnoha jazyků přispěla ke vzniku lidové spirituality posledních dvou století.
(z katecheze Benedikta XVI. na gen. audienci, nám. sv. Petra,L.P. 2011)
více: www.radiovaticana.cz/clanek.php
ekans
toto může napsat jenom modernista který nikdy nepochopí katolickou nauku a bude hlásat nekonečné Boží milosrdenství ve stylu " PEVNĚ VĚŘ A JEŠTĚ SMĚLEJI HŘEŠ"
Kallistratos
Ty si ekans klidně omotej rezavý drát kolem těla a do boty nasypej připínáčky pokud libo... Luthera interpretuj přesně a Boží milosrdenství existuje a JE. Nikoli, aby se jím pohrdalo, ale aby se v jeho světle žilo... A přijmout a pochopit jej může jen ten, kdo má Lásku a ne kdo jej karikuje a potlačuje ve svém životě. A také především ten, kdo žije s Bohem ve VZTAHU.... Boží spravedlnost i …More
Ty si ekans klidně omotej rezavý drát kolem těla a do boty nasypej připínáčky pokud libo... Luthera interpretuj přesně a Boží milosrdenství existuje a JE. Nikoli, aby se jím pohrdalo, ale aby se v jeho světle žilo... A přijmout a pochopit jej může jen ten, kdo má Lásku a ne kdo jej karikuje a potlačuje ve svém životě. A také především ten, kdo žije s Bohem ve VZTAHU.... Boží spravedlnost i milosrdenství má svůj nezpochybnitelný význam a Bůh sám rozhodne....
ekans
já jsem zapomněl že ty jsi Martinův učedník 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Kallistratos
Zapomněl jsi na něco jiného - na Boží lásku. A jde-li o Luthera nikdy mne moc nezajímal. Ale citovat přesně se má...☺️
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/08_01.htm

Vstupní antifona
Ústa spravedlivého mluví moudře, jeho jazyk hovoří, co je správné; Boží zákon mu ovládá srdce.
Žl 37,30-31

Vstupní modlitba
Bože, ty dáváš své církvi v každé době
nové příklady k následování;
dej, ať v horlivosti o spásu duší
jdeme ve stopách svatého biskupa Alfonsa,
abychom dosáhli společného cíle v nebi.
More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/08_01.htm

Vstupní antifona
Ústa spravedlivého mluví moudře, jeho jazyk hovoří, co je správné; Boží zákon mu ovládá srdce.
Žl 37,30-31

Vstupní modlitba
Bože, ty dáváš své církvi v každé době
nové příklady k následování;
dej, ať v horlivosti o spásu duší
jdeme ve stopách svatého biskupa Alfonsa,
abychom dosáhli společného cíle v nebi.
Skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Kněží a proroci pravili nejvyšším úředníkům a všemu lidu: „Tento muž zasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, neboť prorokoval proti tomuto městu, jak jste slyšeli na vlastní uši.“ Jeremiáš řekl úředníkům a všemu lidu: „Hospodin mě poslal, abych prorokoval proti tomuto domu a proti tomuto městu všechna slova, která jste slyšeli. Proto nyní napravte své mravy, své skutky a poslouchejte hlas Hospodina, vašeho Boha, a Hospodinovi bude líto seslat neštěstí, kterým vám hrozil. Já sám jsem ve vašich rukou; naložte se mnou, jak za dobré a za správné uznáváte; vězte však, že zabijete-li mě, nevinnou krví zatížíte sami sebe, toto město i jeho obyvatelstvo, neboť mne k vám opravdu poslal Hospodin, abych mluvil do vašich uší všechna tato slova.“ Tu řekli úředníci a všechen lid kněžím a prorokům: „Tento muž nezasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, protože k nám mluvil ve jménu Hospodina, našeho Boha.“ Achikam, syn Šafanův, chránil Jeremiáše, aby nebyl vydán do rukou lidu k zabití.
Jer 26,11-16.24

Žalm:
Vyslyš mě, Bože, v čas milosti!

Vyprosť mě z bahna, abych neutonul,
vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí,
vytáhni mě z hluboké vody!
Ať mě nezaplaví vodní příboj,
ať mě nepohltí hlubina,
ať propast nade mnou nezavře jícen!

Já jsem ubohý a plný bolesti,
ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
Písní budu slavit Boží jméno,
velebit je budu zpěvem chvály.

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
Neboť Hospodin slyší chudáky,
nepohrdá svými vězni.
Zl 69

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.
Mt 5,10

Evangelium:
Mt 14,1-12

Antifona k přijímání
Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Žl 103,2
Nebo:
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Mt 5,7-8

Modlitba po přijímání
Bože, přijali jsme svátost,
která je trvalou památkou utrpení tvého Syna,
Ježíše Krista;
dej, ať nám tento dar jeho nevýslovné lásky přináší spásu.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.