Clicks185
Stylita
6

Boží slovo na den 4.4. A.D.2020

Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo. Někteří z nich však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš vykonal. Velekněží a farizeové svolali proto veleradu a radili se: „Co máme dělat? Vždyť ten člověk koná mnoho znamení! Necháme-li ho tak, všichni v něho uvěří, a pak přijdou Římané a vezmou nám (svaté) místo i národ.“ Jeden z nich, Kaifáš, který byl v tom roce veleknězem, jim řekl: „Vy vůbec nic nevíte ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ.“ To neřekl ze sebe, ale jako velekněz toho roku prorokoval, že Ježíš musí umřít za národ – a nejen za národ, ale i proto, aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno. Od toho dne se rozhodli, že ho zabijí. Proto Ježíš už mezi židy veřejně nevystupoval, ale odešel odtamtud do kraje blízko pouště, do města zvaného Efraim, a tam pobýval s učedníky. Byly blízko židovské velikonoce a mnozí z toho kraje putovali před svátky vzhůru do Jeruzaléma, aby se posvětili. Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámovém nádvoří, říkali si mezi sebou: „Co myslíte? Nepřijde na svátky?“ Velekněží a farizeové vydali nařízení, že kdo se doví, kde on je, má to oznámit, aby se ho mohli zmocnit.
Jan 11,45-56
Stylita
sv. Benedikt Massarari
Benedictus Massarari

4. dubna, připomínka
Postavení: laický bratr
Úmrtí: 1589

Narodil se asi v roce 1526 na Sicílii, jako syn afrických otroků na statku u Messiny. V dětství byl z otroctví propuštěn. V 21 letech byl veřejně napaden pro barvu své pleti. Pro trpělivé a důstojné chování byl pozván vůdcem františkánských poustevníků do jejich společenství. Připojil se k nim …More
sv. Benedikt Massarari
Benedictus Massarari

4. dubna, připomínka
Postavení: laický bratr
Úmrtí: 1589

Narodil se asi v roce 1526 na Sicílii, jako syn afrických otroků na statku u Messiny. V dětství byl z otroctví propuštěn. V 21 letech byl veřejně napaden pro barvu své pleti. Pro trpělivé a důstojné chování byl pozván vůdcem františkánských poustevníků do jejich společenství. Připojil se k nim a po čase si ho vybrali za představeného. Kolem roku 1564 byla skupina vnějším násilným zásahem rozpuštěna a Benedikt vstoupil jako laický bratr do františkánského kláštera v Palermu. Zprvu pracoval v kuchyni, později byl zvolen za kvadriána i když byl jen negramotným laickým bratrem. Vedl si velmi dobře a dal bratrům i přísnější řeholní pravidla. Byl později i novicmistrem, vždy vynikal schopností vcítit se do druhého a porozuměním v duchovních otázkách. Měl i pověst léčitele a byl vyhledáván mnohými návštěvníky. V posledních letech se vrátil do kuchyně. Zemřel v pověsti svatosti a byl kanonizován v roce 1807.
catholica.cz
Stylita
sv. František Marto
Franciscus Marto

4. dubna, připomínka
Postavení: dítě, vizionář
Úmrtí: 1919

Pochází z Fatimy, kde se narodil 11. 6. 1908 do početnější rodiny Martových. Jeho mladší sestřičkou je s ním později blahořečená i kanonizovaná Hyacinta s památkou 20. 2. Své sestře se podobal jen rysy ve tváři a úsilím o ctnost kvůli Ježíši a Marii. Nebyl náladový a živý jako ona, naopak měl mírnou …More
sv. František Marto
Franciscus Marto

4. dubna, připomínka
Postavení: dítě, vizionář
Úmrtí: 1919

Pochází z Fatimy, kde se narodil 11. 6. 1908 do početnější rodiny Martových. Jeho mladší sestřičkou je s ním později blahořečená i kanonizovaná Hyacinta s památkou 20. 2. Své sestře se podobal jen rysy ve tváři a úsilím o ctnost kvůli Ježíši a Marii. Nebyl náladový a živý jako ona, naopak měl mírnou a povolnou povahu. Když při dětských hrách vyhrál a někdo mu to chtěl upřít, povolil bez odporu se slovy: "Myslíš, žes vyhrál ty? - Nu, dobře! Mně na tom nezáleží!" Jindy byl okraden o kapesník s obrazem Panny Marie, který před tím dětem ukazoval. Lucie ho pak objevila u jednoho z přítomných hochů a začala kvůli němu hádku. František ji však ukončil slovy: "Nechej ho! Co mi na tom šátku záleží?"
Miloval přírodu, zejména slunce, které jako pasáček nazýval lampou našeho Pána a rád obdivoval jeho východ i západ. S nadšením pozoroval odrazy jeho paprsků v oknech i v kapkách vody na stromech a keřích. Když byl s Hyacintou a Lucií na kopcích, jeho zábavou bývalo sednout si na nejvyšší skálu a hrát jim na píšťalu. Nebo si často zpíval:
"Miluji Boha na nebi, miluji ho i na zemi;
miluji květiny na poli, miluji ovce na horách. ..."
V roce 1915, tedy v sedmi letech měl s mladší sestřičkou i se sestřenicí Lucií první zjevení anděla Míru, popisované v životopise Hyacinty. On sám jen viděl, ale neslyšel. Slova mu tlumočila děvčata. Když se v modlitbě pak skláněli k zemi, býval první, kterého ta poloha unavovala a naříkal si na bolesti zad. Přítomnost anděla však ve svých myšlenkách prožíval ještě dlouho po zjevení. Také po svatém přijímání od anděla velmi intenzívně prý cítil, že Bůh je v něm, aniž mu bylo jasné jak je to možné.
O zjeveních Panny Marie, které se těmto dětem dostalo, Lucie ve vzpomínkách uvedla, že jejich pozornost znovu obrátila k nadpřirozenu, ale mnohem mírněji. Místo vyčerpávajícího pocitu bezmocnosti v Boží přítomnosti, Mariina zjevení v nich zanechávala pokoj a sdílnou radost, která nebránila o události mluvit. Jen o souvislostech s paprsky světla mlčely, k čemuž byly i vnitřně nabádány. Děvčata vždy Františkovi vyprávěla, co Panna Maria řekla, neboť i při těchto zjeveních viděl, ale neslyšel. Když uslyšel o příslibu, že přijde do nebe, byl šťasten, zkřížil ruce na prsou a zvolal: "Ach, Panno Maria! Budu se modlit tolik růženců, kolik budeš chtít!" Od té chvíle se začal od dětí vzdalovat, jako by se šel procházet. Když na něho volaly a ptaly se ho, co dělá, zvedl ruku a ukázal růženec. Tak takový byl František, jeden ze tří fatimských vizionářů, kterým se Panna Maria zjevovala každý měsíc od 13.května do 13. října 1917 na Cova da Iria.
Na podzim 1918 František onemocněl a nejraději měl návštěvy Lucie a Hyacinty, protože jim mohl otevřít snadno své srdce a vyjádřit své nejhlubší pocity. Den před svou smrtí si Lucii zavolal a řekl jí, že se bude zpovídat, aby po svatém přijímání mohl zemřít. Chtěl od ní a od Hyacinty, aby mu připomněly, na co by snad mohl zapomenout. O některých věcech chtěl říci ještě jednou, protože uvažoval, že Pán kvůli jejich hříchům by mohl být třeba ještě smutný. A dodal: "kdybych nezemřel, nikdy bych to již neudělal." Pak sepjal ruce a řekl modlitbu: "Ó můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují!" A s dojetím očekával šťastný okamžik.
Blahořečen byl i se svou sestrou 13. 5. 2000 Janem Pavlem II. Svatořečeni byli oba 13. 5. 2017 papežem Františkem.
catholica.cz
ekans
možná by se mohli inspirovat medjugoristi
Dana22
Stylita
sv. Kajetán Catanoso
Caietanus Catanoso

4. dubna, připomínka
Postavení: kněz
Úmrtí: 1953

Pocházel z bohaté a zbožné rodiny. Narodil se 14. 2. 1879 v Chorio di San Lorenzo v Itálii. V roce 1902 se stal knězem. Založil kongregaci Veroniky od svaté Tváře k péči o chudé. Pomocí informačního bulletinu, s nímž začal v roce 1920, povzbuzoval ke kněžským povoláním. V dalším roce byl přemístěný do …More
sv. Kajetán Catanoso
Caietanus Catanoso

4. dubna, připomínka
Postavení: kněz
Úmrtí: 1953

Pocházel z bohaté a zbožné rodiny. Narodil se 14. 2. 1879 v Chorio di San Lorenzo v Itálii. V roce 1902 se stal knězem. Založil kongregaci Veroniky od svaté Tváře k péči o chudé. Pomocí informačního bulletinu, s nímž začal v roce 1920, povzbuzoval ke kněžským povoláním. V dalším roce byl přemístěný do santa Maria de la Candelaria, v Reggio v Kalábrii, kde oživil Mariánské a eucharistické pobožnosti, zavedl katechetické promluvy a zasazoval se za zachovávání liturgických svátků. Povzbudil ke spolupráci mezi farními kněžími a vykonával mise v různých farnostech, zvláště v postní době a v Mariánském měsíci máji.
Otec Catanoso působil v různým náboženských institutech, jako duchovní navštěvoval místní vězení i nemocnice. V roce 1929 se nabídl nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu jako "oběť lásky". Vynikal v poslušnosti a ve službě potřebným.
V roce 1997 byl Janem Pavlem II. blahořečen a kanonizován byl 23. 10. 2005 papežem Benediktem XVI. v Římě.
catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, vezmu izraelské syny z národů, ke kterým šli, a shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich vlasti. Udělám z nich jeden národ na zemi, na izraelských horách; všichni budou mít jednoho krále, nebudou již dvěma národy, nebudou již rozděleni na dvě …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, vezmu izraelské syny z národů, ke kterým šli, a shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich vlasti. Udělám z nich jeden národ na zemi, na izraelských horách; všichni budou mít jednoho krále, nebudou již dvěma národy, nebudou již rozděleni na dvě království. Už se neposkvrní svými modlami a bůžky, všemi svými hanebnostmi; a až je vysvobodím ze všech jejich nevěrností, kterými se prohřešili, očistím je a budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Můj služebník David jim všem bude králem a jediným pastýřem; budou následovat má nařízení, mé zákony budou zachovávat a plnit. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jakubovi, kterou obývali jejich otcové. Budou na ní bydlet oni i jejich synové, i synové jejich synů navždy; David, můj služebník, bude navěky jejich vladařem. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje: bude to věčná smlouva: požehnám je a rozmnožím, navěky zbuduji svou svatyni u nich. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Tak poznají národy, že já jsem Hospodin, který posvěcuje Izraele, když má svatyně bude navěky mezi nimi.“
Ez 37,21-28

Žalm:
Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem.

Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo,
zvěstujte ho na ostrovech v dáli!
Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil,
bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.

Vykoupí Hospodin Jakuba
a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
Přijdou a budou jásat na hoře Siónu,
těšit se budou z Hospodinových dobrodiní.

Tehdy se rozveselí v tanci panna,
zaradují se jinoši a starci.
Proměním jejich nářek v jásot,
útěchu a radost jim vleji po jejich smutku.
Jer 31

Evangelium:
Jan 11,45-56

Církevní kalendář:
sv. Izidor
Isidorus, ep. Hispalien. et doctor Eccl.
4. dubna, nezávazná památka
Postavení: arcibiskup a učitel církve
Úmrtí: 636
Patron: internetu a uživatelů počítačů
Atributy: biskup s knihou, event. s pérem, jezdec na koni
Pochází od Sevilly ve Španělsku. Po smrti otce jej vychovával bratr Leandr. Po počáteční nechuti k učení dosáhl svým rozhodnutím a vytrvalostí toho, že se stal učitelem středověku. Byl biskupem v Seville, napsal mnoho spisů, svolal a řídil několik koncilů, na kterých byly moudře uspořádány četné záležitosti. Denně prý rozjímal o umučení Spasitele. Byl svatý nejen moudrostí, ale i láskou, pokorou, trpělivým snášením utrpení a pokáním.
catholica.cz