Clicks4

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะได้หาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด ข้าพระองค์จึงจะรอด เพราะพระองค์เป็นที่สรรเสริญของข้าพระองค์