Boží slovo na den 2.5. A.D. 2022

Lidé, kteří zůstali na protějším břehu moře, si všimli, že tam byl jenom jediný člun a že Ježíš zároveň se svými učedníky na loď nevstoupil, ale že …
bratr
Ta pravoslavná církev je skutečně ostuda. Neprofesionalita a netransparentnost.
Nemáme peníze, oznámil hromadné propouštění šéf pravoslavné církve - Seznam Zprávy
Stylita
Bohužel, pravoslavná církev je vnitřně rozdělena na různé frakce bojující o moc a vliv a také o přežití.
apredsasatoci
Za to katolícka je sama cnosť. 🥱
Stylita
Nezdá se mi, že by to bylo analogické v české katolické církvi. Tam boj různých frakcí nepozoruji, alespoň ne takto otevřeně. A je jasné, že sis to nemohla odpustit.
apredsasatoci
Odkedy som Blahoslavena milujúca Pravdu, nezvyknem nikomu nič odpúšťať. 😇
bratr
Ano Stylito, je to velmi smutné a varující. To samé předváděla kdysi husitská církev. Mám smutnou obavu, že majetnictví, papalášství a vzájemné soupeření je žel velkým pokušením pro některé. Někdo vyhoří a zůstane ta organizačně světská schránka a to je safra smutné. Majetek je velkým pokušením a také rozhodování o něm. Ne každý má nade dveřmi nápis - světská sláva polní tráva. 😉
U.S.C.A.E.
svätý Atanáz bol z Alexandrie a Nicejský Koncil v podstate východný ešte niečo? ináč diakon a mohol sa podpísať pod ujednania Koncilu neviem či sa ešte niekomu niekedy takej výsady dostalo taký bol výnimočný a Bohom požehnaný obranca existencie Kresťanstva lebo bez Trojičnej Viery nieto kresťanstva a kresťana svätý Patriarcha Peter má škvrnu že neriešil ária hneď a zostra ale nik nie je dokonalý
Stylita
Svátek slaví sv. Athanasius

sv. Athanasius

Kdokoli chce být spasen, je především třeba, aby se držel katolické víry.
Jestliže ji nezachovává v plnosti a neporušenou, bezpochyby zahyne na věky.
Toto je katolická víra:
uctíváme jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě,
přičemž nezaměňujeme osoby a neoddělujeme podstatu:
jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha Svatého;
More
Svátek slaví sv. Athanasius

sv. Athanasius

Kdokoli chce být spasen, je především třeba, aby se držel katolické víry.
Jestliže ji nezachovává v plnosti a neporušenou, bezpochyby zahyne na věky.
Toto je katolická víra:
uctíváme jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě,
přičemž nezaměňujeme osoby a neoddělujeme podstatu:
jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha Svatého;
Otci i Synu i Duchu Svatému však náleží jedno božství, stejná sláva a společná věčná vznešenost.
Jaký je Otec, takový je Syn a takový je i Duch Svatý:
nestvořený Otec, nestvořený Syn, nestvořený Duch Svatý;
nezměrný Otec nezměrný Syn, nezměrný Duch Svatý;
věčný Otec, věčný Syn, věčný Duch Svatý;
a přesto nejsou tři věční, nýbrž jeden věčný,
jako nejsou ani tři nestvoření ani tři nezměrní, nýbrž jeden nestvořený a nezměrný.
Tak také je všemohoucí Otec, všemohoucí Syn a všemohoucí Duch Svatý;
a přece nejsou tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí.
Tak Otec je Bůh, Syn je Bůh, Duch Svatý je Bůh;
a přece nejsou tři Bohové, nýbrž jeden Bůh.
Tak Otec je Pán, Syn je Pán, Duch Svatý je Pán;
a přece nejsou tři Pánové, ale jen jeden Pán.
Jako totiž vyznáváme v pravdě křesťanství o každé osobě, že je Pán a Bůh,
tak nesmíme v katolickém náboženství říkat, že jsou tři Bohové nebo Páni.
Otec není nikým učiněn, stvořen ani zrozen;
Syn je pouze od Otce, a to ani učiněn, ani stvořen, nýbrž zrozen;
Duch Svatý je od Otce i od Syna, nikoli učiněn, ani stvořen, ani zrozen, nýbrž vychází z nich.
Je tedy jeden Otec, nikoli tři Otcové;
jeden Syn, nikoli tři Synové;
jeden Duch Svatý, nikoli tři Duchové Svatí.
V této Trojici není nic dřívějšího ani pozdějšího, nic většího ani menšího,
nýbrž všechny tři osoby jsou si zcela rovny ve věčnosti.
Tak má být ve všem, jak bylo řečeno, uctívána jednota v Trojici a Trojice v jednotě.
Kdo tedy chce být spasen, ať takto smýšlí o Trojici.
Je také nezbytné k věčné spáse, aby upřímně věřil ve vtělení našeho Pána Ježíše Krista.
To je totiž pravá víra, jak věříme a vyznáváme,
že náš Pán Ježíš Kristus, Boží Syn a Bůh, je zároveň člověk:
jako Bůh se zrodil s podstaty Otce před věky, jako člověk se narodil v čase z podstaty matky.
Je dokonalý Bůh a dokonalý člověk s rozumovou duší a lidským tělem;
co do božství roven Otci, co do lidství menší než Otec.
Ačkoli je zároveň Bůh i člověk, přece nejsou dva, nýbrž jeden Kristus;
je jeden nikoli tak, že by se božství změnilo v tělo, nýbrž tak, že že Bůh přijal lidství;
je zcela jeden, nikoli smíšením podstaty, nýbrž v jednotě osoby.
Jako je totiž rozumová duše a tělo jeden člověk, tak Bůh a člověk je jeden Kristus.
On byl umučen pro naši spásu,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Otce,
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Při jeho příchodu musí všichni lidé vstát z mrtvých ve svém těle
a vydat počet ze svých vlastních skutků;
kdo jednali dobře, půjdou do věčného života; kdo špatně, do věčného ohně.
Toto je katolická víra:
jestliže ji někdo upřímně a pevně nebude věřit, nebude moci být spasen.

(vyznání víry připisované sv. Athanasiovi – Symbolum (pseudo)Athanasianum;
Enchiridion symbolorum /DS/ 75–76)
apredsasatoci
A keď to dodržiavam a nie som v rkc?
Som zatratena?
U.S.C.A.E.
celej a neporušenej to značí aj to byť v RKC lebo Viera má od samého začiatku formu Cirkvi
apredsasatoci
Čo potom znamenajú slová zo Zj. 18.kap. - oddeľte sa od nich?
Aj apoštoli sa pred 2000 rokmi oddelili.
U.S.C.A.E.
určite to má výklad podľa protestantov ktorý si tým ospravedlňujú odpad od Pravej Viery ibaže by nemalo 😊
U.S.C.A.E.
v Apokalypse je Cirkev ako Jedna opísaná dokonca dvoma obrazmi ako nevesta Baránkova a ako mesto stojace na Apoštoloch
apredsasatoci
Čo je náš do protestantov?
U.S.C.A.E.
nič takže nebudeme používať ich výklad toho verša
apredsasatoci
Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“ A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.
Zjavenie 18:3-5
Daj katolícky výklad!
U.S.C.A.E.
18:2 O Babylone sa dvakrát hovorí, že padol, lebo najprv padol, keď učením evanjelia stratil veľmi veľký počet obyvateľov z radov vyvolených, ktorí boli z neho vylúčení Kristovou vierou a stali sa občanmi svätého mesta, čiže Cirkvi. Druhýkrát padne v posledný deň, keď bude potrestané večnou smrťou; čo sa v tejto knihe nazýva druhá smrť. (Berengaud) Tento Babylon označuje to, čo pozostáva z …More
18:2 O Babylone sa dvakrát hovorí, že padol, lebo najprv padol, keď učením evanjelia stratil veľmi veľký počet obyvateľov z radov vyvolených, ktorí boli z neho vylúčení Kristovou vierou a stali sa občanmi svätého mesta, čiže Cirkvi. Druhýkrát padne v posledný deň, keď bude potrestané večnou smrťou; čo sa v tejto knihe nazýva druhá smrť. (Berengaud) Tento Babylon označuje to, čo pozostáva z množstva bezbožných, v ktorom sa zdržiava každý nečistý duch; pretože v srdciach bezbožných sú ako vo väzení zatvorení diabli, ktorí sa nazývajú nečistými pre hnus všetkých hriechov, s ktorými sú spojení... Pod "nečistými vtákmi" môžeme rozumieť márnivých a pyšných ľudí, ktorí bývajú v Babylone. Zlí duchovia sú pre svoju zlobu démonmi; pre zvody tela sú nečistými duchmi; pre povznesenosť mysle sa nazývajú vtákmi. (Haimo z Auxerre)

18,3 Na základe excesov z nespravodlivého bohatstva sa hovorí, že sa rozširuje na to, čo je ďaleko nad nevyhnutnosť, a správa sa drzo voči tým, čo sú v núdzi, stala sa vecou zisku pre kupcov zeme. (Sv. Andrej z Cézarey)

Jej hriechy končia potrestaním

4 A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste nemali účasť na jej hriechoch a aby ste nedostali jej rany. 5 Lebo jej hriechy siahajú až do neba a Pán sa rozpamätal na jej neprávosti. 6 Odplaťte jej, ako aj ona odplatila vám, a to dvojnásobne podľa jej skutkov; v kalichu, v ktorom sa miešala, jej miešajte dvojnásobne. 7 Koľko sa oslávila a koľko žila v pochúťkach, toľko trápenia a smútku jej dajte, lebo hovorí vo svojom srdci: V srdci si hovorí: "Sedím ako kráľovná a nie som vdova, a smútok neuvidím. 8 Preto prídu jej rany v jeden deň, smrť, smútok a hlad, a bude spálená ohňom, lebo silný je Boh, ktorý ju bude súdiť.

18,4-5 Tento hlas, ktorým sa rozumie hlas všemohúceho Boha, napomína vyvolených. (Hajmo z Auxerre) ako bolo oznámené Lotovi v Sodome: Uteč, zachráň si život Gn 19, 17, a v Izaiášovi Vyjdi z nej a odvráť sa a nedotýkaj sa nečistého je 52, 11 podobne hovorí aj tu. Vyhýba sa totiž blízkemu spojeniu s tými, ktorí Boha popudzujú. (sv. Ondrej z Cézarey) Takže zmysel je takýto: Ak sa zdržíš hriechov Babylonu, budeš oddelený od trestov, ktoré bude znášať až do večnosti. (Berengaud) jej hriechy dosiahli nebo: Písmo však nezvykne používať takýto jazyk; iba ak ide o hriechy najväčšieho rozsahu a ich potrestanie sa nemá odkladať. (Ján Štefan Menochius)
apredsasatoci
Inými slovami, ak si do dáme do dnešných časov, oddeľte sa od ekumenizmu!
U.S.C.A.E.
a od svetskej mentality budú vás mať zato zvlášť v dnešnej pozemskej časti RKC "veľmi radi" ale Kristus nás nespasil na pohovke osobná spása bolí takto to chce Boh
Stylita
18:2-3

Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;
neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“


srovnej 14:8

Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babyl…More
18:2-3

Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;
neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“


srovnej 14:8

Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“

Babylon jako symbol bezbožnosti , hlavně pohanského Říma
(srovnej poznámku k 1 Petr 5,13
Církevní obec babylonská, vyvolená jako vaše, posílá vám pozdravy, rovněž Marek, můj syn.

Babylonská, sv. Petr nemá na mysli Babylon v Mezopotanii, ve starověku tak slavný, protože v 1. století po Kristu to byla již opuštěná zbořenina a odnikud není známo, že by tam Petr působil. Ani ne Babylon v Egyptě u Káhiry, protože v té době to byla jen vojenská stanice. Babylonem nazývá apoštol Řím. Podobal se totiž starému Babylonu jak světovládou, tak mravní zkažeností. )

Anděl oznamuje pád Babylonu minulým časem, ačkoliv se uskuteční teprve v budoucnosti. Je to tzv. prorocký minulý čas, prorok se dívá na budoucí událost jako na již uskutečněnou.. (Tak oznámil pád Babylonu už Iz 21,9 a Jer 51,8)
"Svým smilným vínem..", smilství je tady položeno jako protiklad k "panictví", věrnosti Božích vyvolených.
zdroj: katolické poznámky k NZ
U.S.C.A.E.
sv. John Henry Newman napísal problémom neboli ani tak otvorene ariánsky Biskupi ale tí čo ich fakticky podporovali postojom však dáko už bude nechce sa mi páliť prsty podobnosť s dneškom čisto náhodná 😊
apredsasatoci
Svetska mentalita je tak samozrejmá, nepatrí do rkc! Čo už, keď prenikla do cirkvi - Pavol VI.
Útoky na rkc boli vždy. Ale mam pocit, že dnešné časy sú predsa len iné od tých počas 2000 rokov.🤔
U.S.C.A.E.
ono je to dovolené ale otvorili jej dvere keď nefalšovaný originál katolicizmus je taký ťažký on je vyslovene bez Boha nemožný skúsme to pohodlne a kompromisnícky teda okrem tých s naozaj zlou vôľou čo robili zámerne zlo bola aj fúra takýchto kompromisníkov bez bojového ducha
Učeník Pánov
Athanasius contra mundum. Atanáz proti svetu.
Nehlásal svoju pravdu. Hlásal Božiu pravdu.
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagogy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Navedli tedy některé lidi, aby vypovídali: „Slyšeli jsme ho, …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagogy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Navedli tedy některé lidi, aby vypovídali: „Slyšeli jsme ho, jak mluví rouhavé řeči proti Mojžíšovi a proti Bohu.“ Tím rozbouřili lid, starší a učitele Zákona. Ti ho pak přepadli a násilím ho přivedli do velerady. Přivedli také křivé svědky a ti vypovídali: „Tenhle člověk neustále vede řeči proti chrámu a proti Zákonu. Tak jsme ho slyšeli, že říkal: `Ježíš Nazaretský rozboří tento chrám a změní ustanovení, která máme od Mojžíše.'„ Všichni, kdo seděli ve veleradě, upřeně se na něho podívali a viděli, že se jeho tvář podobá tváři anděla.
Sk 6,8-15

Žalm:
Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
Nebo: Aleluja.

I když se knížata ve schůzce proti mně umlouvají,
tvůj služebník rozjímá o tvých předpisech.
Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením,
tvé příkazy jsou mými rádci.

Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě,
nauč mě svým příkazům!
Pouč mě o smyslu svých nařízení
a budu rozjímat o tvých divech.

Odvrať mě od cesty lži,
uštědři mi svůj zákon!
Vyvolil jsem si cestu pravdy,
dal jsem přednost tvým rozhodnutím.
Zl 119

Evangelium:
Jan 6,22-29
U.S.C.A.E.
už svätý Lev Veľký kázal že pri premenení vyžaroval stvorené svetlo v podstate to isté napísal Tomáš Akvinský východu svätý Ján Damašský že žiaril z Božskej prirodzenosti skrz ľudskú viditeľné čiže stvorené svetlo
U.S.C.A.E.
inými slovami dvaja ktorých údajne uznávajú sú proti tej heréze resp. jej jednému konkrétnemu vyjadreniu ja som poľovný pes na bludy ja už iný nebudem 😊
Stylita