szuirad1
2473

Bł. Salomon Leclerc 2 września.

Papież Leon XIII w encyklice Libertas (o wolności człowieka) omawia zgubne skutki przyjęcia rewolucyjnego liberalizmu jako podstawy stosunków społecznych. W katolickim porządku świata fundamentem ładu jest świadomość, iż wszelka władza pochodzi od Boga, zatem posłuszeństwo godziwym rozporządzeniom panujących obowiązuje katolika w sumieniu. Jest to najpewniejsza rękojmia praworządności w religijnym społeczeństwie. Rewolucja zaś ogłasza światu, iż sumienie ludzkie jest z przyrodzenia niezawisłe od żadnych zewnętrznych czynników (takich jak Bóg czy państwo). W rezultacie liberalny rząd sam sobie odbiera podstawę społecznego autorytetu, skazując kraj na anarchię. Jedynym zaś sposobem uśmierzenia anarchii staje się w pewnym momencie siła fizyczna i terror. Takie były smutne owoce wielkiej rewolucji 1789 roku.

Liberalizm, „uprawomocniony” przez ustawy rządów rewolucyjnych, jest postawą głęboko antychrześcijańską, skierowaną przeciwko samej istocie chrześcijaństwa, czyli miłości Boga aż do zaparcia samego siebie – miłości, której wyrazem jest służba Bogu na ziemi, a nagrodą wieczna szczęśliwość w niebie. W Encyklopedii kościelnej czytamy: „Liberalizm jest to doktryna głosząca zupełną niezależność wolności ludzkiej, a tem samem przecząca wszelką nad człowieka wyższą powagę w porządku umysłowym, religijnym i politycznym. Jest tedy liberalizm ostatecznym rozwinięciem pychy ludzkiej przeciwko miłości Bożej i ostatnim wysiłkiem stworzenia rozumnego przeciwko opiece i kierownictwu swego Stwórcy. Zasadniczym symbolem liberalizmu jest głośna z czasów wielkiej rewolucji francuskiej deklaracja praw człowieka.”

Odrzucenie chrześcijaństwa stanowi rację bytu liberalizmu. Nie bez powodu zatem proces „liberalizacji” świata musiał wytoczyć morze krwi z Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa – w osobach panujących w Jego Imieniu pomazańców i broniących Boskiego porządku katolików duchownych i świeckich. Jednym z owych męczenników Kontrrewolucji jest święty Salomon Leclerc, francuski lasalianin, jeden z duchownych, którzy ponieśli śmierć wskutek odmowy podpisania tak zwanej Cywilnej konstytucji kleru.

Guillaume-Nicolas-Louis Leclerc pobierał nauki w kolegium zasłużonego nieporównywalnie dla katolickiego szkolnictwa zakonu Braci Szkolnych, założonego przez świętego Jana Chrzciciela de la Salle. Nie musiał on daleko szukać swego życiowego powołania, ponieważ.... Bł. Salomon Leclerc
szuirad1
szuirad1
Św Wilhelm, biskup 2 września .:ILG:. - Czytelnia: 2 września - Św. Wilhelm