Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Libor Halik
1K

Proroctví D. Wilkersona 4.kapitola

Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola I. kapitola Ekonomický zmatek Chapter 1-Economic Confusion Глава первая Экономический беспорядок na: Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola
II. kapitola Drastické povětrnostní katastrofy a zemětřesení (L: před napadením USA raketami z Ruska) Chapter 2 Drastic Weather Change and Earthquakes. Глава вторая Резкие климатические изменения и землетрясения: Proroctví D. Wilkersona 2.kapitola
III. kapitola Přiliv špíny. Flood of filth. Глава третья Поток скверны: Proroctví D. Wilkersona 3.kapitola

IV, kapitola Mládež, problém číslo jedna v budoucnosti. Глава четвертая Проблемы для молодёжи в будущем
1) Nenávidím své rodiče “Я ненавижу своих родителей”
2) Prvním problémem budoucnosti bude nenávist mládeže vůči rodičům. Проблемой для молодёжи в будущем будет ненависть к родителям. 3) Svět bude již brzy otřesen poznáním tisíců a tisíců mladých lidí, kteří říkají: „Nenávidím své rodiče.“ Мир скоро будет потрясён признанием тысяч и тысяч подростков: “Я ненавижу своих родителей”. 4) Vcházíme do údobí, v němž budou nejhoršími nepřáteli člověka jeho vlastní rodiny. Теперь мы вступаем в эпоху, когда злейшими врагами человека будут члены его собственной семьи: 5) Otec se postaví proti synu, matka proti dceři, snachy a zeťové se budou nenávidět navzájem. отец против сына, мать против дочери и родня со стороны жены или мужа (příbuzní manželky nebo manžela), ненавидящие друг друга. 6) Největší problém mladých lidí bude společný život s rоdiči. Самая большая проблема подростков будет состоять в том, как жить со своими родителями. 7) Už nyní (r.1973) se tato nenávist proti rodičům všude rozšiřuje jako rakovina. Эта ненависть к родным уже распространяется подобно злокачественной опухоли, по всему миру. 8) Mladí, kteří nemusejí žít se svými pokrуteckými rodiči, jе začínají nenávidět. Подростки, вынужденные жить в одной семье с лицемерными родителями, учатся ненавидеть их. 9) Není to však už nadále nevinný hněv na rodiče, ze kterého se vyroste. Это не та невинная разновидность ожесточения, которая проходит с возрастом. 10) Ale je to opravdová nenávist mezi pokrevním příbuzenstvem, která z nich dělá nepřátele na smrt. Это действительная ненависть, которая делает смертельными врагами родных по плоти и крови.
11) Nová sex droga. Sex Drug. Новый сексуальный наркотик
12) Věřím, že bude vymyšlena a distribuována načerno mezi mládež (teenagery) a studenty nová sexuální droga. I believe a new sex drug will be concocted and distributed by the black market to teenagers and students. Мне было также показано (1973), что скоро будет создан новый сексуальный наркотик, который будет распространяться на чёрном рынке для подростков и студентов. 13) Ta (L: droga extáze) prolomí morální zdrženlivost a svede tisíce teenagerů do promiskuitní sexuální aktivity. It will break down moral restraint and lead thousands of teenagers into promiscuous sex activity. Он разрушит сдерживающие моральные начала и приведёт тысячи подростков к беспорядочной сексуальной жизни.
(www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php Ecstasy gained popularity in the 1980s. “Adolescents and young adults use [ecstasy] to promote euphoria, feelings of closeness, empathy, sexuality and to reduce inhibitions.” [Extáze získala popularitu v 80.letech 20.století. „Adolescenti a mladí dospělí používají drogu extáze ke zvýšení euforie, pocitů sounáležitosti, empatie, sexuality a snížení zábran.“] US Drug Enforcement Administration)
14) Ve stejné době se bude odehrávat na celkové drogové scéně ohromná změna. В то же время, я вижу, что вообще в сфере употребления наркотиков предстоят ужасные перемены. 15) Nehledě k této sex droze, o které předpovídám, že přijde, nebude se mladá generace tak mnoho oddávat jiným omamným jedům. Помимо предсказанных мною сексуальных наркотиков, у этого поколения не будет недостатка и в других наркотиках.
16) Používáni marihuany bude legalizováno (L: nejprve v Holandsku, v USA nebyla ještě všude zlegalizována do r.2013). Марихуана будет узаконена. 17) Všechno s čím nebudeme hotovi, zlegalisujeme. Всё, с чем мы не можем справиться, мы узакониваем. 18) Ale marihuana už nebude zakázána, bude nudná. Но узаконенная марихуана приведёт к скуке. 19) Brzy budou marihuanu kouřit nespokojení dospělí než mládеž, která hledá pošimrání nervů. Будет больше неудовлетворённых взрослых, курящих марихуану, чем подростков, ищущих возбуждения. 20) Marihuana se stane v budoucnosti problémem dospělých. Марихуана станет проблемой для взрослых в будущем. 21) Po LSD, hašiši a jiných drogách bude čím dál mеnší poptávka. Наркотики и другие нервно-удовлетворяющие вещества будут становиться всё менее популярными. 22) Předpovídám, že studenti budou brzy vyhledávat více duchovně-duševní omamné vrcholy než chemické. Я предсказываю, что студенты будут стремиться больше к спиритическим (spiritistickým) удовольствиям, чем удовольствиям посредством химических веществ, т.е. наркотиков. 23) Budeme přirozeně stále mít problémy s drogami, ale nebudou zdaleka tak velké jako problém nenávisti v rоdinách. В нашей стране всегда будет проблема наркотиков, но она будет не так велика, как проблема ненависти в семье. (L: vedoucí k eutanázii rodičů od jejich dětí)
24) Mezi mládeží bude přibývat alkoholismu. Алкоголизм среди молодёжи будет расти
25) Protože se věnuje tolik pozornosti zneužívání drog, bude stále více mládeže a studentů začínat s pitím. В то время, когда столько внимания уделяется вопросу злоупотребления наркотиками, всё больше подростков и студентов обратится к алкоголю. 26) Kritický alkoholový problém bude u mládeže mezi 13 a 16 rokem. Teenage alcoholism will increase. We are going to face a critical drinking problem with teenagers between thirteen and sixteen years of age. Мы вскоре столкнёмся с критической проблемой алкоголизма среди подростков 13-16 лет. 27) Částečně se přitom jedná o reakci, na všech školách budou prováděné vysvětlování nebezpečí problémů tvrdých drog. Это отчасти неблагоприятная реакция от уроков о вреде наркотиков, проводимых в наших школах. 28) To bude pomalu působil úspěšně. Мы достигли успеха, отпугивая подростков от сильно действующих наркотиков. 29) Ale zapomněli jsme poukazovat na nebezpečí alkoholismu. Но мы не обращали особого внимания на опасность со стороны алкоголя. 30) Mnozí rodiče se budou vymlouvat a říkat, že jejich zvyk pít alkohol, není zdaleka tak nebezpečný, jako zvyk mládeže, brát omamné drogy. Důsledkem toho bude, že mládež nebude sahat po drogách, ale po alkoholu. В результате множество подростков, слышавших от своих родителей, что привычка взрослых к спиртному не так плоха, как привычка подростков к наркотикам, решили бросить наркотики и взяться за алкоголь. 31) Ačkoliv předpovídám tragický růst opilosti mezi mládeží, jsem přesto přesvědčen o tom, že toto nebude zdaleka tak velký problém, jako nenávist k rodičům. Тем не менее, даже предсказывая катастрофический рост алкоголизма среди подростков, я убеждён, что и это не будет такой проблемой, как ожесточение детей против родителей. 32) Zahořklost proti matce a otci bude u mnohých mladých lidí vlastním popudem k tomu, že sáhnou pо alkoholu. Как раз ожесточение против отцов и матерей будет причиной того, что многие обратятся к алкоголю.
(March 13, 2009 family-friends-others.blogspot.cz/…/vision-by-david… “Alcohol: The Number One Problem Among Teens: Alcohol use is the number one drug problem among young people. Teenagers are drinking younger and more frequently than before. They often start around age 13, according to studies. Young people almost always begin drinking because of peer pressure. tlak vrstevníků They try to be accepted and included in the group. According to a national survey, 11 percent of eighth graders, 22 percent of tenth graders and 29 percent of twelfth graders had engaged in "binge" drinking within the past two weeks.” Health A-Z website)
33) Děti budou popuzeny. Дети, спровоцированные на жестокость
34) Bible varuje rodiče, aby nepopouzeli děti k hněvu. Ale většina rodičů tohoto příkazu nedbá. Библия предупреждает родителей, чтобы они не раздражали своих детей, но эта заповедь пренебрегается большинством родителей. 35) Když se v minulostii mladí lidé cítili podvedeni a vyprоvokováni společností a vládou, šli do ulic a demonstrovali, dělali vzpoury a pozdvižení. В прошлом, когда молодёжь чувствовала себя обманутой и её раздражали учреждения и правительство, она выходила на улицы с демонстрациями, бунтовала и сопротивлялась. 36) Jejich nenávist proti politikům a jejich pohrdání vládou způsоbovaly, že se pokoušeli politický systém zbořit. Ненавидя политиканов и презирая правительственных лидеров, студенты изливали свой гнев, пытаясь свергнуть систему. 37) Tyto revoluční pokusy částečně ochabují. Mnozí z dřívějších vzbouřenců se pokoušejí pracovat uvnitř systému, aby jej změnili. Революционные страсти временно утихли и многие бывшие мятежники теперь пытаются действовать внутри системы, чтобы изменить её. 38) Ale dejte si pozor! Но остерегайтесь! 39) Hněv, který vyháněl studenty do ulic, stále dál vřе pod povrchem. Гнев, который толкал студентов к уличным беспорядкам и бунтам, всё ещё клокочет внутри их. 40) Nyní směřuje proti pokryteckým rodičům, kteří na jedné straně udělují dětem dobrá naučеní, zatímco na druhé straně jejich vlastní život vypadá docela jinak. Он теперь обращается против родителей-ханжей, которые проповедуют своим детям-подросткам одно, а делают совсем другое. 41) Vidím, jak se mezi mládeží rozmáhá rostoucí vliv hněvu, který povede k výbuchu nového způsobu nevole v rodinách. Я вижу нарастание гнева, особенно среди подростков, и это выльется в демонстрации нового рода в семье. 42) Nenávist se bude rozšiřovat. Ненависть начинает распространяться. 43) A tak, jako na jedné straně rodiče popouzejí k hněvu svoje děti nedorozuměním a špatným příkladem, na druhé straně bude nenávist zapоuštět hlubší kořeny a přivede mnohé mladé lidi k tomu, že zapomenou na domov a utečou z něho v naději, že najdou porozumění u jiných. Так как родители недостойным примером и жестоким обращением провоцируют своих детей на ненависть, то она глубоко укоренится и вынудит многих оставить дом и убежать, в надежде найти где-то понимание. 44) Dokonce ani kazatelé evangelia neujdou tomuto prоblému. Даже служители Евангелия не избегут этой грядущей трудности. 45) Hořkost a rebelie ze strany mladých postihne i nejlepší rodiny. Ожесточение и мятеж подростков проникнут в лучшие семьи в нашей стране. 46) Nenávist a hořkost učiní rodiče nejistými a vystrašenými. Это будет ненависть и ожесточение, которые потрясут и испугают родителей. Многие не будут знать как с этим справиться, и большинство родителей даже не поймут, как и где оно началось. 47) Jedno je jisté. Rodiče se budou cítit podvedeni, nеžádoucí a nenáviděni. Одно несомненно. Родители будут чувствовать себя преданными, ненужными и ненавидимыми. 48) Tato nenávist a hořkost se bude šířit, že se obávám, že toto bude v blízké budoucnosti problém číslo jedna. Эта ненависть и ожесточение настолько широко распространится, что я думаю, это станет проблемой номер один для нашей страны в самом ближайшем будущем.
49) Roztržky kvůli тódě. Ссоры из-за внешнего вида и образа жизни
50) Ustavičně se měnící móda bude jedním z hlavních důvodů pro roztržky mezi rodiči a dětmi. Смены мод и стиля жизни будут по-прежнему одной из важнейших причин отчуждения между родителями и детьми. 51) Rodiče budou zmateni rychlou proměnou módy. Budou reagovat tvrdší přísností, ale bez lásky a porozumění. Родители, смущённые быстротой этих изменений, будут реагировать жёсткой дисциплиной, но без большой любви и понимания. 52) Nové způsoby účesů, potřeštěné oblečení, bláznivá muzika a také nedbаlý způsob oblékání, to vše bude znovu důvodem pro nová nedorozumění. Причёски, причудливые одеяния, вызывающая ужас музыка и небрежность в отношениях будут оставаться наиболее частой причиной размолвок. 53) Mladí se v budoucnosti nikdy nepokusí pochopit stanovisko svých rodíčů, ale budou je prostě ignorovat. Молодёжь будущего даже не попытается понять точку зрения своих родителей и будет просто “списывать” их. 54) To povede v mnohých rodinách k nesnázím a katastrofám. Это приведёт к катастрофе и бедствиям во многих семьях. 55) Přísní rodiče budou postiženi nejtvrději. V poctivé snaze o přidržení se staromódních norem budou mnozí rodiče pokládat za nutné, držet děti extrémně přísně, aby prosadili své názory оhledně oblečení a chování. В своих искренних усилиях придерживаться старомодных стандартов некоторые родители решат, что необходимо принудить своих детей-подростков подчиняться их представлениям о том, как одеваться и вести себя. 56) Ale toto nepřinese žádné porozumění. Přísnоst bude v mnohých rodinách tak tvrdá, že mnohé ochotné mladé teprve dožene k tomu, aby přijímali názory svých kamarádů a odhodili předpisy rodičů. Но давление со стороны сверстников будет настолько сильным, что из-за него многие искренние подростки примут идеи своих друзей и отвергнут обычаи своих родителей.
57) Na druhé straně budou rоdiče, kteří svým dětem dávají příliš mnoho volnosti a nechají je sami rozhodovat, co si obléknou a co chtějí dělat. С другой стороны, те родители, которые будут чрезмерно снисходительными и позволят своим детям-подросткам одеваться и вести себя, как им вздумается, 58) Tito brzy shledají, že mládež ještě neumí tak brzy ve svém životě s takovým množstvím volnosti zacházet. вскоре обнаружат, что их дети не умеют управлять столь большой свободой, так рано им предоставленной. 59) Mladí půjdou velmi rychle rázně daleko a mimo to budou svým rodičům ještě zazlívat, že se nepostarali o určitou míru kázně a pořádku. Очень скоро они зайдут слишком далеко, и вместе с тем будут чувствовать обиду на своих родителей, за то, что те даже немного не сдерживали их. 60) Pro rodiče bude stále abtížnější vědět, jak se mají chovat vůči měníсí se módě a vrtochům. Родители обнаружат, что всё труднее знать, как реагировать на смену настроений и смену мод своих детей-подростков. 61) Bude k tomu třеbа nadpřirozeného Božího vedení a jen ti, jimž byla dána moudrost z nebe, mohou vědět, jak se s tím vypořádat. Для этого нужно сверхъестественное и Божественное руководство, и только те, кто одарён мудростью свыше, будут знать, как справиться с этим.
62) Reakce proti duchovní prázdnotě. Реакция против духовной пустоты
63) Hořkost a vzpoura mezi mládeží, již vidíme přicházet. Bude částečně vyvolána duchovní prázdnotou mnohých rodin. Ожесточение и бунт, которые, как я вижу, охватят подростков, будут вызваны отчасти духовной пустотой во многих семьях. 64) Duchovně nuzní rodiče varovali v posledních letech často své děti před tím, aby se moc nepřipojovali k těm ,,fanatickým Ježíšovcům“. Духовно опустошённые родители недавно были раздосадованы тем, что их дети увлеклись “фанатиками Иисуса”. 65) Mnozí rodiče si dělali starosti o svůj společenský standard než o duchovní výchovu svých dětí. Их больше волновало социальное положение, нежели духовное состояние их детей. 66)
V příštích desetiletích bude muset mládež zažít apokalyptickou krizi. Уже в следующих десятилетиях подростки столкнутся с апокалиптическими кризисами. 67) Budou žít ve světě, který se bude od základů otřásat. Они будут жить в мире, основания которого колеблются 68) Budou války a pověsti o válkách a na celém světě nepokoj mezi všemi národy. – среди войн, слухах о войнах и смятении народов. 69) Budou se dít katastrofy, zemětřеsení, nákazy a drastické povětrnostní změnу, kterými budou mladé, teprve dozrávající osobnosti zdrceny a postrašeny. Бедствия, землетрясения, катастрофы, моры, метереологические потрясения вызовут страх и изумление в их молодых умах. 70) Rodičе, kteří zanedbali dát svým dětem duchovní poučení, žádnou Bibli a žádný hlad pо Bohu, zažijí hroznou katastrofu. Родителей, которые пренебрегли запастись духовным водительством и вечной надеждой, настигнет день расплаты. Подростки будут негодовать на родителей, которые обокрали их в этом отношении. Бедствия настигнут дома, в которых нет Бога, нет церкви, нет духовного наставления, нет Библии, нет жажды по Боге. 71) Nyní nekážu, ale prorokuji! Я не проповедую теперь, я пророчествую.
72) Předpovidám, že mládež, která vуrůstá v takových rodinách, se obrátí proti svým rodičům s nevraživostí, vzpourou a nenávistí. Я предсказываю, что подростки, выросшие в таких семьях, восстанут на своих родителей с гневом и ненавистью.
73) Рřijdoи mladší radikálové. Придут более молодые радикалы
74) Radikálové blízké budoucnosti budou mladší než dnešní, budou vzdělaní a svým rodičům totálně odcizení. Радикалы ближайшего будущего будут моложе, чем сегодняшние, они будут лучше воспитаны и абсолютно отчуждены от своих родителей. 75) Budeme muset spolu prožívat tragický vývoj. To bude výsledkem toho, že mnozí rodiče v posledních letech byli vůči dětem lhostejní a mnoho jim dovolovali nebo je příliš drželi přísně. А především, protože mnohé rodiny, budou rozbité rozvodem. Нам предстоит пожинать горькие плоды родительского невнимания к детям в последние годы – равнодушия, попустительства и чрезмерной опеки, а также астрономического числа разводов. 76) Mnozí z těchto mladých radikálů budou teprve v dětském věku. Budou se ve svých podzemních časopisech otevřeně vyjadřovat o přetvářce svých rodičů. Многие из этих радикалов ещё подросткового возраста (13-19 лет) будут высказываться в своих подпольных газетах против лицемерия родителей.
77) Příslušníci mládežnických band našich měst budou v budoucnosti, ještě mladší než jsou dnes. Násilnosti mezi těmito mladšími bude přibývat a propast mezi nimi a jejich rodiči bude stále větší. В будущем банды подростков в наших главных городах будут моложе, более порочны и более враждебно настроены против своих родителей. 78) Tyto dětské bandy, které jsou odchované televizní kriminalitou a jinou „dětskou" televizní výživou, obrátí se vášnivě proti svým rodičům. Эти банды “младенцев”, которые воспитались на телеприступлениях и телеобедах, которые выросли при нянях, обратятся против своих родителей с болью и гневом. 79) Mnohé z těchto dětí se už dnes cítí oproti svým rodičům jako cizí. Bude pro ně lehké nenávidět, protože se naučily znát tak málo opravdové lásky. Многие из этих ребят уже чувствуют себя абсолютно чужими своим отцам и матерям. Им легко будет ненавидеть, так как они знали слишком мало о подлинной любви.
80) Přijde výplatní den pro rozvodové splátky. Приходит день расплаты за разводы.
81) Rozhodujíci boj pro blaho nebo bídu miliónu nevinných dětí bude ztracen, protože jejich se nechají rozvést. Битва не на жизнь, а на смерть за облегчение участи миллионов невинных детей будет проиграна, по причине разводов. 82) V USA končí již dnes (r.1973) každé druhé nebo třetí manželství rozvodem a den odplaty za to přijde. Два из пяти браков в наше время кончаются разводами, и день расплаты не замедлит придти. 83) Мanželské rozvody se staly morem a výsledkem toho, jsou stále větší škody na myslích a osobností dětí. В результате эпидемии разводов всё большее число детей оказывалось травмированными и ущерблёнными. 84) Dokonce i zdánlivě „ideální" manželské páry se v dnešní době rozpadají. Děti v takových manželstvích, stojí mezi rodiči jako chycené do pasti. Некоторые самые “идеальные пары” теперь разбиваются, дети оказываются посредине. 85) Představte si armádu miliónu mladých dětí, které kvůli škodě utrpěné na duši a osobnosti rozvodem nebo оdloučеní svých rodičů, nyní jako dospívajicí děti nebo mládež připraveni k vyrovnání těchto účtů. Это целая армия из миллионов маленьких детей, из-за размолвок и разделения своих родителей получивших рубцы травм, детей, теперь уже ставших подростками, готовыми предъявить счёт. 86) Učili je nenávidět jednoho z druhých rodičů nebo dokonce oba, když byl spojovací střed rozbitý. Они были научены ненавидеть одного из родителей или сразу обоих, потому что для них не было оставлено нейтральной зоны. 87) Z toho povstává nyní revoluce, která opouští ulice a vstupuje do domů a rodin. Это революция, которая перейдёт с улиц в дома.
88) Smrt rodičům (L: eutanázie) Смерть родителям
89) Bible předpovídá, že přijde den, kdy synové a dcery budou zrazovat své rodiče, mnohdy se dokonce snažit je dohnat k sebevraždě. Библия ясно предсказывает, что придёт день, когда сыновья и дочери изменят своим родителям и предадут их на смерть. 90) Dříve jsem správně tomuto proroctví nerozuměl, protože se tu míní vlastně, že jdeme vstříc časům, kdy v našich rodinách vypukne válka. Nejhoršími nepřáteli ve vlastní domácnosti se stanou děti. Я никогда прежде не мог понять этого пророчества. На самом деле оно означает, что мы столкнёмся с необъявленной войной в наших домах, когда самыми злейшими врагами человека будут его же дети. Отец станет против сына, мать против дочери – и будут попраны все семейные узы. 91) Mnozí rodiče budou kvůli zradě svých dětí tragicky umírat „tisícerou smrtí“. Многие родители умрут “тысячью смертей” из-за трагического предательства своими собственными детьми. 92) Ale tyto děti budou zrazovat své rodiče, prоtože budou věřit, že k tomu mají spravedlivý důvod. Но эти дети будут считать, что делают это на законном основании. 93) Mnozí z těchto rodičů se nikdy nepokusili, zabývat se vážně nouzí svých dětí. Многие родители даже никогда не пытались найти из этого выход. 94) Byli tolik zaměstnáni svými problémy a tužbami, že měli málo času nebo vůbec žádný, aby se zajímali o své děti. Děti byly se svými problémy ponechány о samotě a nebyly schopny se s nimi vypořádat. Они так погрузились в свои собственные проблемы и увлечения, что у них было очень мало или даже совсем не было времени для общения со своими детьми по поводу волнующих их проблем. Детям было предоставлено самим решать свои проблемы, а им это не под силу. 95) Mimo to, musely děti spoluprožívat, jak se jejich rodiče podvádějí a obelhávají, jak se hádají a každý z nich jde vlastní cestou. Они видели, как их родители изменяют друг другу, лгут, сражаются и разводятся.
96) Děti duchovních se budou vzpírat. Бунт детей проповедников.
97) Mezi těmi, kteří se dají do vzpoury, budou synové a dcery duchovních. Postaví se jednoho před rodiče a řeknou: Среди тех, кто поднимет бунт, будут сыновья и дочери служителей церкви, которые однажды встанут перед отцом или матерью и скажут с ненавистью: 98) „Ty jsi pokrytec! To, co kážeš a to, co se v naší vlastní rodině žije, jsou rozdílné věci!“ “Вы лжецы! Вы проповедуете одно, а живёте по другому. Вы говорили, что ваш брак невозможно исправить, а ещё ждали, что я справлюсь с неразрешимыми проблемами, не сорвавшись. Пропадите вы пропадом, отжившие люди! И не читайте мне больше проповедей. Вы не можете справиться с проблемами жизни, и потому вам нечего сказать.”
99) Bible říká, že budou mnozí bohabojní muži, kteří budou svými odrostlými dcerami zváni „požehnaní". Библия говорит, что благочестивые матери доживут до того дня, когда их дочери встанут и назовут их благословенными. 100) Ale v příštím desetiletí bude mnoho matek, které budou muset zažít, jak je jejich odrostlé dcery proklínají. Но в это ближайшее десятилетие многие матери дождутся того, что их дочери встанут и проклянут их. 101) Vyroste generace mladých dívek, které budou proklínat své matky, protože měly čas jenom k nаvštěvování slavnostních večírků, k pití, kouření, podvádění a k rozvodu. Поколение девочек-подростков (13-19 лет) станет проклинать поколение матерей, увлечённых чувственными удовольс-твиями, выпивкой, кутежами, курением, изменами, разводами. 102) Existují ojedinělé případy, v nichž se nelze rozvodu vyhnout. (L: lze se však vyhnout novému sňatku věrné části páru) Бывают отдельные случаи, когда развода нельзя избежать. 103) Ale v těchto několika málo případech má Bůh možnost vyrovnat nastupující problémy a udržet osamocenou rodinu pohromadě. Но и в этих случаях у Бога есть способы “сбалансировать счета” и сохранить семью в чести. 104) Děti mohou překonat hořkost a vzpouru této bídy v srdci a stále milovat obě rodičovské strany. Protože i situace lidsky nezhojitelné mohou být uspořádány skrze modlitbu a Boží moc. Дети могут быть спасены от ожесточения и бунта и любить обоих родителей, когда несовместимость преодолевается в молитве и действием силы Божией.
105) Utíkajících z domova bude méně. Беглецов будет меньше
106) V příštích desetiletích bude mezi mladými méně uprchlíků. Bude mnoho dětí a mladých, kteří zůstanou doma s pevným úmyslеm, ztěžovat svým rodičům život. В ближайшие десятилетия будет меньше беглецов и больше детей будет оставаться дома, к несчастью своих родителей. 107) Většina rodičů se obává mrzutostí, které by nastaly, kdyby museli hlásit pohřešování svých děti, proto je jim milejší, když zůstanou doma a dělají, co chtějí, než by riskovali nesnáze, kdyby jejich děti uprchly. Большинство родителей не хотят волнений, связанных с официальными сообщениями о том, что их дети пропали без вести, и предпочли бы иметь их дома, позволяя им поступать по-своему, чем подвергаться трудностям, возникающим, когда дети пропадают без вести. 108) Mnozí rodiče budou dětem v budoucnosti důrazně vуsvětlоvat, že není třeba, aby utíkaly. Родители в будущем объяснят своим детям-подросткам, что им нет нужды убегать из дома. 109) Jednоduše se vzdají a řeknou svým dětem: ,,Vezmi si, co se ti líbí, dělej si, co chceš, ale neutíkej pryč.“ Многие родители просто скажут своим детям: “Берите, что хотите. Делайте, что вам угодно, но только не уходите из дома.” 110) Podráždění, které se dříve projevovalo jen na ulicích, bude teď v rodinách. То, чем раньше увлекала детей улица, теперь будет осуществлено и во многих семьях. 111) Je možné utéct vnitřně a přece vnějšně zůstat doma. Станет возможным быть беглецом в глубине души и по прежнему оставаться дома. 112) Děti budou plně své rodiče úplně přehlížеt, ačkoliv s nimi žijí pod jednou střechou a nebudou mít ani ten nejmenší vztah. Дети смогут не только не обращать внимания на своих родителей, живя с ними под одной крышей, но даже и не общаться. Да от них и не будут ждать общений, а тем более понимания или дружбы. 113) Rodiče a děti budou žít jako nepřátelé ve válečné zóně a jen namáhavě budu udržovat klid zbraní. Это будет сосуществование врагов на фронте во время перемирия.
114) Peklo pro pokrytce. Ад для лицемеров
115) Rodiče, kteří kouří, pijí а navzájem se podvádějí а přitom dělají svým dětеm výčitky
pro jejich morální závady, úplně tímto ztratí vliv na své děti. Родители, которые пьют, курят и изменяют друг другу, одновременно читая своим детям мораль, полностью потеряют всё своё влияние на детей из-за собственного лицемерия. 116) Mladí lidé nebudou již ochotni své rodiče poslouchat, když tito dělají něco jiného než to, co svým dětem káží. Молодёжь больше не пожелает слушаться родителей, которые проповедуют одно, а делают другое. 117) Mladí lidé budu od rodičů požadovat: ,,Ukaž mi to na svém vlastním životě.“ Молодёжь будет требовать от своих родителей образцовой жизни. 118) Rodiče, kteří neustále pijí koktejly a jsou otroky kouření, nebudou více o to ř íkat svým dětem: „Poslechni, nekuř marihuanu!“ Родители, которые пьют и курят, больше не смогут сказать своим детям: “Бросьте курить”. 119) Vidím, jak v nepříliš daleké době bude všechno rodičovské pokrytectví mladými lidmi odmítané. 120) Duchovní, kteří kouří a potom ze svých kazatelen káží proti zneužívání drog mladými lidmi, budou mladým pro smích. Проповедники, которые курят и в тоже время проповедуют с кафедры против злоупотребления наркотиков среди подростков, станут предметом насмешек за своё лицемерие. 121) Duchovní rodiče, kteří budou omlouvat svoje zlozvyky a svázanosti tím, že nejsou tak zlé, jako ty „těch mladých", budou muset z toho vydávat počet. Священники и родители, которые извиняют свои наклонности и привычки, как менее греховные, чем грехи и привычки молодёжи, будут вынуждены дать отчёт. 122) Pokrytečtí kazatelé ztratí všechen vliv. Проповеди лицемеров утратят всё своё влияние. (Viz USA r.2003 01:05:54.289 31% "znovuzrozených" kalvinistů je rozvedených, což u ateistů a agnostiků je 21%. 01:06:35.461 86% dětí znovuzrozených kalvinistů tj. rodičů s falešnou superjistotou spásy opouští církev po vystudování High school. Why The Mid-East Bleeds PIKE Ted www.youtube.com/watch )
123) Nadpřirоzená touha po lásce. Сверхъестественная жажда любви.
124) Zatímco bude přibývat rozvrácených rodin a rozvodů a zatímco přitom mnozí zažijí ztroskotání svého života, vidím, jak všude mezi mládeží přibývá touhy po úkrуtu a lásce v rodinách. В то время, как число разводов растёт, многие семьи разбиты, и многие жизни погублены, я вижу, как повсеместно среди молодёжи возрастёт тоска по прочному домашнему очагу и семейной любви. 125) Tato touha bude v letech, které jsou bezprostředně před námi. Эта жажда станет глубже в самые ближайшие годы. 126) Zatímco se na jedné strаně rozšiřujе nenávist a roste hořkost, na druhé straně bude touha po rodičovské lásce a vedení stále mocnější. В то время, как изобилует ненависть и растёт ожесточение, будет слышна мольба о родительской любви и руководстве.
127) Protirevoluce lásky (L: mnohých dětí zase k rodičům а mnohé rodiče zase opravdově shromáždí) Контрреволюция любви.
128) Bible předpovídá, že v době, kdy moc nepřítele k nám vnikne jako příval, Boží duch zbuduje ještě jednou proti němu záštitu. Библия предсказывает, что, когда враг придёт, как наводнение, Дух Господень поднимет знамя против него. 129) Vidím uprostřed těchto revolucí v rodinách, jak se pozvedá protihnutí. Я вижу, как среди этой “революции” в семьях начинает развиваться “контрреволюция”. 130) Slyším, slzami se zalykající a srdcelomný křik tisíců a tisiců mladých lidí, kteří touží po životě v rodinách v míru, v úkrytu a lásce. Я слышу слёзный раздирающий душу вопль тысяч и тысяч молодых людей, которые жаждут жить в доме, где царят мир, покой и любовь. 131) А Bůh ještě jednou zasáhne. И Бог собирается вмешаться. 132) Bude to nadpřirozené probuzení uprostřed těchto časů. То будет сверхъестественное пробуждение в середине этого мятежа. 133) Duch svatý mnohé uzdraví a obnoví. Дух Святой исцелит и возродит многих. 134) Obrátí srdce mnohých dětí zase k rodičům а mnohé rodiče zase opravdově shromáždí. Он обратит сердца многих детей к родителям и соединит их вместе. 135) To se přirozeně stane jen při těch, kteří budou svolní k dílu Ducha svatého. Конечно, это только для тех, кто внимателен к призыву Святого Духа. 136) Vidím jak Duch svatý znovu uzdravuje srdce a mysli dětí a mládeže, kterým uškodilo rоzvrácení rodin. Я вижу, как Дух Святой залечивает сердца и умы детей, разбитые семейными катастрофами. 137) Vidím naději a podivuhodné obnovení uрrostřed zmatku a zoufalství. Я вижу надежду и чудесные исцеления посреди отчаяния и смятения.

I. kapitola Ekonomický zmatek Chapter 1-Economic Confusion Глава первая Экономический беспорядок na: Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola
II. kapitola Drastické povětrnostní katastrofy a zemětřesení (L: před napadením USA raketami z Ruska) Chapter 2 Drastic Weather Change and Earthquakes. Глава вторая Резкие климатические изменения и землетрясения: Proroctví D. Wilkersona 2.kapitola
III. kapitola Přiliv špíny. Flood of filth. Глава третья Поток скверны: Proroctví D. Wilkersona 3.kapitola
IV, kapitola Mládež, problém číslo jedna v budoucnosti. Глава четвертая Проблемы для молодёжи в будущем: Proroctví D. Wilkersona 4.kapitola
V. kapitola Agresivní pronásledování. Глава пятая Неистовые гонения: Proroctví D. Wilkersona 5.kapitola+závěr