Clicks533
Stylita
1

Boží slovo na den 29.7. A.D.2020

K Martě a Marii přišlo mnoho židů, aby je potěšili (v žalu) nad bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „ Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“
Jan 11,19-27
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_29.htm

Vstupní antifona
Ježíš přišel do jedné vesnice a tam ho přijala do svého domu žena, jménem Marta.
Lk 10,38

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tvůj Syn přijal pohostinství,
které mu svatá Marta poskytla ve svém domě;
dej, ať povzbuzeni jejím příkladem
svědomitě sloužíme Kristu ve svých bratřích,
abys nás jednou přijal …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_29.htm

Vstupní antifona
Ježíš přišel do jedné vesnice a tam ho přijala do svého domu žena, jménem Marta.
Lk 10,38

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tvůj Syn přijal pohostinství,
které mu svatá Marta poskytla ve svém domě;
dej, ať povzbuzeni jejím příkladem
svědomitě sloužíme Kristu ve svých bratřích,
abys nás jednou přijal do nebeského domova.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Běda mně, má matko, že jsi mě porodila, abych se hádal a přel s celým světem! Nepůjčil jsem ani mně nikdo nepůjčil, a přece mi všichni zlořečí. Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem; tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, protože mám tvé jméno, Hospodine, Bože zástupů! Neseděl jsem vesele v kruhu smějících se, tvou rukou veden v samotě sedím, neboť jsi mě naplnil hněvem. Proč je má bolest trvalá, má rána beznadějná, nechce se zhojit? Budeš mi jako klamavý potok, voda, na kterou není spolehnutí? Proto tak pravil Hospodin: „Vrátíš-li se ke mně, nechám tě u sebe a zase mi budeš sloužit; oddělíš-li vzácné od braku, budeš zase mými ústy; oni se budou obracet k tobě, ale ty se nebudeš obracet k nim. Učiním z tebe tomuto lidu nepřístupnou bronzovou zeď. Když budou bojovat proti tobě, nic nezmohou, neboť já jsem s tebou, abych ti pomohl, abych tě vysvobodil – praví Hospodin. Vysvobodím tě z ruky zločinců, vytrhnu tě z dlaně násilníků.“
Jer 15,10.16-21

Žalm:
Bůh je mé útočiště, když je mi úzko.

Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože,
před mými protivníky mě ochraň!
Vysvoboď mě od těch, kdo páchají nepravost,
z moci vrahů mě vyprosť!

Neboť hle, ukládají mi o život,
napadají mě mocní.
Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine,
nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí.

Má sílo, k tobě vzhlížím,
neboť ty, Bože, jsi mé útočiště,
můj Bůh, má láska!
Kéž mně Bůh pomůže,
ať mi dá popást se pohledem na mé nepřátele!

Budu opěvovat tvoji moc,
zrána jásat nad tvou přízní,
neboť ses osvědčil jako mé útočiště,
jako úkryt, když je mi úzko.

Má sílo, tobě budu zpívat,
bože, tys mé útočiště,
můj bůh, má láska!
Zl 59

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života. Aleluja.
Jan 8,12

Evangelium:
Jan 11,19-27

Modlitba nad dary
Bože, vyznáváme, že jsi veliký ve svých svatých,
a pokorně tě prosíme:
přijmi se zalíbením naši službu,
jako tvůj Syn přijímal projevy starostlivé péče,
kterou mu prokazovala svatá Marta.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Antifona k přijímání
Marta řekla Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.
Jan 11,27

Modlitba po přijímání
Bože, ty nás živíš svátostným pokrmem
a ukazuješ nám cestu k životu, který nepomíjí;
nauč nás správně hodnotit věci pomíjející,
abychom podle příkladu svaté Marty
z lásky k tobě svědomitě plnili své životní poslání
a dočkali se blaženého patření na tebe v nebi.
Skrze Krista, našeho Pána.

Církevní kalendář:
sv. Marta, sestra Lazarova
Martha, soror Lazari
29. července, památka
Postavení: hospodyně
Úmrtí: s.I.
Patron: žen obětujících se v domácnosti, hospodyň, kuchařek, služebných, hostinských, majitelů hotelů, sochařů, malířů a umírajících
Atributy: klíče, naběračka, vařečka; oděna bývá pláštěm se šátkem na hlavě, vedlejším atributem bývá nádoba či kotlík
Martyrologium tuto sestru Lazara a Marie z Betánie dnes připomíná před jejími sourozenci a ukazuje na příkladu její sestry význam přednosti duchovních hodnot pro jejich nepomíjejícnost. Všichni tři byli velkými přáteli Ježíše, který jejich dům navštěvoval. Marta se starala o životní potřeby: chléb, dům, práce, ale držela se i toho, co Ježíš učil. Je nám v evangeliu představena energická, praktická žena.

více: catholica.cz