Clicks137
Stylita
3

Boží slovo na den 27.5. A.D.2020

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“
Jan 17,11b-19
Theodorá-Máriá
Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda

Duch a Nevěsta volají příjd´!
Maranatha ! 😇
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavel řekl starším církevní obce v Efesu: „Dbejte na sebe i na celé stádce, v kterém vás Duch svatý ustanovil za představené, abyste spravovali Boží církev, kterou si (Kristus) získal vlastní krví. Já vím, že po mém odchodu vniknou mezi vás draví vlci a že stádce šetřit nebudou. Ano, z …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavel řekl starším církevní obce v Efesu: „Dbejte na sebe i na celé stádce, v kterém vás Duch svatý ustanovil za představené, abyste spravovali Boží církev, kterou si (Kristus) získal vlastní krví. Já vím, že po mém odchodu vniknou mezi vás draví vlci a že stádce šetřit nebudou. Ano, z vašeho vlastního středu povstanou lidé, kteří se budou snažit převrácenými řečmi strhnout za sebou učedníky. Proto buďte bdělí a pamatujte na to, jak jsem já po tři léta ve dne v noci neustále se slzami každého zvlášť napomínal. A nyní vás tedy odporoučím Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vzdělávat a zjednat dědictví (ve společenství) všech posvěcených. Stříbro, zlato ani šaty jsem od nikoho nežádal. Víte sami, že tyhle moje ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval já i moji společníci. Ve všem jsem vám dal příklad, jak se takto vlastní prací máme ujímat potřebných a pamatovat tím na slova Pána Ježíše, protože on řekl: Blaženější je dávat než dostávat.“ A po těch slovech poklekl a s nimi se všemi se pomodlil. Všichni se dali do hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho. Nejvíce je zabolelo to slovo, že jeho tvář už více nespatří. Potom ho vyprovodili k lodi. Sk 20,28-38

Žalm:
Pozemské říše, zpívejte Bohu.
Nebo: Aleluja.

Ukaž, Bože, svou moc,
tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš!
Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě
přinášejí králové dary!

Pozemské říše, zpívejte Bohu, velebte Pána,
který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi!
Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný:
„Uznejte Boží moc!“

Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost,
jeho moc v oblacích.
Bázeň budí Bůh ze své svatyně, Bůh Izraelův,
on dává sílu a statečnost svému lidu.
Bůh buď veleben!
Zl 68

Evangelium:
Jan 17,11b-19

Církevní kalendář:
sv. Augustin
Augustinus, ep. Cantuarien
27. května, nezávazná památka
Postavení: arcibiskup, věrozvěst Anglie OSB
Úmrtí: 604/605
Z klidu římského kláštera byl poslán se 40 benediktinskými řeholníky jako misionář do Anglie. Cestou přijal biskupské svěcení. Řídil se pokyny papeže a v Anglii měl úspěch, vybudoval základy organizační struktury církve. Získal značnou část obyvatelstva a vychoval domácí kněze.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
...A po těch slovech poklekl a s nimi se všemi se pomodlil
Všichni se dali do hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho.

Nejvíce je zabolelo to slovo, že jeho tvář už více nespatří.


Potom ho vyprovodili k lodi. Sk.
🤕