Boží slovo na den 21.6. A.D.2020

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do …
Theodorá-Máriá
Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno,

a nic skrytého, že by to nebylo poznáno....
😇NIC 😇
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm! Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm! Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se na ni. Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů!
Jer 20,10-13

Žalm:
Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce.

Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu,
pohana pokryla mou tvář.
Svým bratrům stal jsem se cizincem,
synům své matky neznámým.
Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům,
padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.

Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě
v čas milosti, Bože!
Vyslyš mě ve své veliké lásce,
věrně mi pomoz!
Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá,
obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
Neboť Hospodin slyší chudáky,
nepohrdá svými vězni.
Nechť ho chválí nebe a země,
moře a vše, co se v nich hýbe.
Zl 69(68)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Hřích ovšem byl na světě už před Zákonem – jenomže kde není žádný zákon, tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt uplatňovala svou moc od Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho, který měl přijít. Ale s Božím darem není tomu tak, jak to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista.
Rim 5,12-15

Evangelium:
Mt 10,26-33

Církevní kalendář:
sv. Alois Gonzaga
Aloysius Gonzaga
21. června, památka
Postavení: řeholník TJ
Úmrtí: 1591
Patron: mládeže, studujících; přímluvce při volbě povolání; pomocník proti očním chorobám i morové epidemii
Atributy: jezuita, kříž, lebka, lilie
Pocházel ze starého italského knížecího rodu, plného násilí a vášní. Jako syn markýze byl dvorním pážetem ve Florencii i na královském dvoře v Madridě. Rozhodl se s pomocí Boží milosti vítězit nad zlem a konal kající skutky. V Římě vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Připravoval se na kněžství, když vypukla morová epidemie. Při ošetřování nemocných se nakazil a v Římě zemřel.

více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
Pán Ježíš uchránil sv. Aloise od římského duchovna,
zemřel mladinký ještě v noviciátě - sv. Aloisi vypros

nám lásku k trpícím, jako jsi měl ty.
😇
Theodorá-Máriá
O pěkných věcech,které se mají chválit mluví zde jedině
Karistrátor a taky,že poděkování je vždy na místě.
Také ví, že zde pod Boží Slovo se nemá psát nic jiné,
ani se hádat. Přesto to dělá. Nemáš moji důvěru.
Tak flákač otec 6 školních dětí, nic jiného nedělá
jak prudí na gtv.
One more comment from Theodorá-Máriá
Theodorá-Máriá
oprava: ten flákač, tlučhuba
Kallistratos
Milá Theo, víš proč Ti nedůvěřuji, že? Nedůvěřuji Ti navzdory referencím kdysi pařeza a tuším ještě někoho a jednání Stylity, jež Tě hýčká s trpělivostí jemu vlastní. 😊 Chováš se podivně a invazivně a vlezle. Nedělej to. Tvé informace jsou nepřesné, stejně jako i další registrace co se o mne chtěla otírat.... Respektuj prostor jiných... Děkuji. Já zde nemám potřebu být jako někdo jiný, není to a …More
Milá Theo, víš proč Ti nedůvěřuji, že? Nedůvěřuji Ti navzdory referencím kdysi pařeza a tuším ještě někoho a jednání Stylity, jež Tě hýčká s trpělivostí jemu vlastní. 😊 Chováš se podivně a invazivně a vlezle. Nedělej to. Tvé informace jsou nepřesné, stejně jako i další registrace co se o mne chtěla otírat.... Respektuj prostor jiných... Děkuji. Já zde nemám potřebu být jako někdo jiný, není to a nebyl nikdy můj styl. Jsem zde pouze jako Kallistratos, stačí?