Victory
440

Rozjímání nad Mt 5,27-28

Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Nezcizoložíš.“
Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.


Ježíš večer před svou smrtí zdůraznil: „Ten mě miluje, kdo zachovává moje přikázání.“ Mnohá přikázání jsou součástí horského kázání, které začíná osmi blahoslavenstvími. Ježíš se dotýká otázky, která je dnes mimořádně aktuální, a to morální čistoty. Říká: „Blahoslavení ti, kdo jsou čistého srdce, neboť oni uzří Boha.“ Hospodin dal skrze Mojžíše 6. a 9. přikázání Desatera. Ježíš zde nyní vystupuje jako nejvyšší zákonodárce, když říká: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: nezcizoložíš, ale já vám pravím...“ Když soudce vyhlašuje nějaký zákon, dělá to ve jménu politické autority a moci, například nějakého království či republiky. Ježíš jako Bůh vyhlašuje morální zákony ve své vlastní, tedy v Boží autoritě. Sám říká, že On nepřišel zrušit, ale naplnit podstatu toho, co už bylo dáno Bohem před Jeho příchodem ve Starém zákoně. Ježíš nyní upřesňuje otázku čistoty a říká: „Jestliže někdo hledí na ženu žádostivě, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“ Ukazuje tím, že hřích cizoložství má svůj počátek jednak v pohledu a jednak ve vnitřním souhlasu. Hned v následujícím verši proto dává návod, co proti hříchu dělat. Jsou to dvě radikální slova: „utni“ a „odhoď od sebe“. Nejde o fyzické useknutí, ale o vnitřní radikální krok oddělení se od pohledu, pocitu, či myšlenky. Dnes je vědomě prosazována pornografie, je vnucována v internetu, na billboardech, ve filmech. Navíc už malé děti jsou vědomě zotročovány zlozvykem spojeným s nečistou žádostivostí. Cíl toho je vnitřní rozklad člověka, podrobení si ho, zničení instituce manželství a konečným cílem nečistého démona je zavržení duše v pekle.

Ježíš říká, že z kadého prázdného slova budeme skládat účty před Božím soudem. To ale platí i zde. Z každého nečistého pohledu, se kterým se člověk sjednotí a neoddělí se od něho, tedy neusekne ho, bude skládat před Božím soudem účty. Totiž naše myšlení, ať dobré nebo zlé, se v určitých situacích stává skutkem, a to dobrým, anebo zlým. Je proto třeba nepřijímat myšlení světa, které je plné zvrhlosti, nečistoty, zla, ale naopak, konat pravdivou metanoiu, změnu myšlení a přijímat Kristovo evangelium i s Kristovými přikázáními, mezi něž patří i toto o čistotě. Ježíš říká: „Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté (prosté), celé tvé tělo bude ve světle. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě.” (Mt 6,22)