Clicks69
Stylita
1

Boží slovo na den 20.7. A.D.2020

Někteří z učitelů Zákona a farizeů řekli Ježíšovi: „Mistře, chceme od tebe vidět znamení.“ (Ježíš) jim odpověděl: „Pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dni a tři noci, tak bude Syn člověka v nitru země tři dni a tři noci. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš! Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun!“
Mt 12,38-42
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_01.htm

Vstupní antifona
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Žl 54,6.8

Vstupní modlitba
Bože, buď stále s námi,
a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_01.htm

Vstupní antifona
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Žl 54,6.8

Vstupní modlitba
Bože, buď stále s námi,
a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Micheáše.
Slyšte, co mluví Hospodin! „Vstaň, horám předlož svůj spor, pahorky ať slyší tvůj hlas!“ Slyšte, hory, Hospodinovu při, popřejte sluchu, základy země, soudí se Hospodin se svým národem, s Izraelem vede svůj spor. „Lide můj, co jsem ti učinil, v čem jsem tě unavil, odpověz mi! Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví jsem tě vykoupil, poslal jsem před tebou Mojžíše, Áróna a Mirjam.“ „Co mám přinést Hospodinu, s čím se mám sklonit před vznešeným Bohem? Mám mu přinést zápalné oběti, jednoroční býčky? Má Hospodin zálibu v tisících beranů, v desetitisících potoků oleje? Mám mu dát za svůj zločin svého prvorozence, plod svého života za hřích své duše?“ Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá: co jiného než jednat spravedlivě, milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem.
Mich 6,1-4.6-8

Žalm:
Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

„Shromážděte mi mé svaté,
kteří obětí sjednali mou smlouvu!“
Nebesa zvěstují jeho spravedlnost,
že sám Bůh je soudcem.

„Nekárám tě pro tvé oběti,
vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
Nemusím brát býka z tvého chléva
ani kozly z tvých ohrad.

Proč odříkáváš má přikázání
a bereš do úst mou smlouvu
ty, který nenávidíš kázeň
a má slova házíš za sebe?

Takto jsi jednal, a já mám mlčet?
Myslil jsi, že jsem jako ty?
Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!
Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,
kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“
Zl 50

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův. Aleluja.
srov. Žl 95,8ab

Evangelium:
Mt 12,38-42

Modlitba nad dary
Bože, podle tvého ustanovení
máme účast na jediné dokonalé oběti Kristově,
v níž všechny dřívější oběti nalezly smysl a dovršení;
přijmi tedy tyto dary, jakos přijal oběť Ábelovu,
a co každý z nás přináší ve spojení s Kristem,
ať prospěje ke spáse všech.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Památku ustanovil na své divy, Hospodin je milosrdný a dobrotivý; pokrm dal těm, kdo se ho bojí.
Žl 111,4.5

Modlitba po přijímání
Svými svátostmi nás, Bože,
uvádíš do nového života;
pomáhej svému lidu,
ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné,
ale vytrvá na cestě k tobě.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Církevní kalendář:
sv. Eliáš Thesbita
Elias Thesbita
20. července, připomínka
Postavení: prorok
Úmrtí: kolem r. 850 př. Kr.
Patron: karmelitánů, letecké dopravy; vzýván proti ohni a nepříznivému počasí
Atributy: anděl,dítě, havran, nanebevzetí v ohnivém voze
Za času panování krále Achaba vystupoval jako obhájce víry v jediného Boha a vedl poustevnický život. O obnovu úcty k pravému Bohu se zasloužil poražením Baalových proroků na hoře Karmel.
...
Pro hrozbu pomsty od rozhněvané královny Jezábel odešel Eliáš do pouště a vyčerpán si přál umřít. Eliášovu rezignaci podporovalo vědomí, že není lepší než jeho předkové. Snad na to měla vliv vzdálenost od místa zázraků. Boží anděl ho vzbudil a přiměl k jídlu. Posílen Božským pokrmem pak šel symbolických 40 dní k hoře Chorebu (totožné prý se Sinajem), aby se tam nakonec setkal s Hospodinem ve slabém vánku. Onen pokrm je také považován za obdobu many, předobrazující eucharistii. A 40 dnů putování připomíná jak Mojžíšův pobyt na hoře, tak Kristův pobyt na poušti a jeví se jako čtyřicetidenní kající přípravné období vyskytující se i v našem liturgickém roku.
Z Chorebu Eliáš odešel povolat do služby Elizea, jehož památka je uváděna 14. 6. s celým příběhem.
Před mimořádným způsobem odchodu Eliáše ze světa bylo Elizeovi dáno poznat sílu Hospodinova slova v prorockých učednících, kteří mu oznamovali Eliášovo vzetí vzhůru - zprávu, kterou mohli obdržet jen od Ducha Božího. Elizeus požadoval nejen převzetí Eliášova poslání, ale i jeho mystiky ("dvojnásobný díl ducha"). Eliáš se od Elizea marně potřikrát pokoušel odloučit. Tak nakonec prožil Eliášovo nanebevzetí v ohni (pozn. St. v ohnivém voze tažený ohnivými koni), který je symbolem Ducha svatého. Pro Elizea to znamenalo vedle vyslyšení i nový závazek vůči lidu.
Poslední potvrzení významu sv. Eliáše vidíme na hoře Tábor při proměnění Krista, který s ním a Mojžíšem rozmlouval. (Mt 17,3)
K Eliášovi se hlásí řád karmelitánů, který vyrostl z prvních poustevníků na hoře Karmel, kteří usilovali o dědictví "dvojnásobného ducha", o které šlo již Elizeovi. Vedle Matky Boží je jejich druhým hlavním patronem a vzorem pro život modlitby.
více: catholica.cz