Clicks662
m.rekinek
10 ETAPÓW LUDOBÓJSTWA (NAPISY PL) / 10 STAGES OF GENOCIDE Zbrodnia ludobójstwa jest zdefiniowana w prawie międzynarodowym w Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa uchwalonej …More
10 ETAPÓW LUDOBÓJSTWA (NAPISY PL) / 10 STAGES OF GENOCIDE
Zbrodnia ludobójstwa jest zdefiniowana w prawie międzynarodowym w Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. Konwencja ta została zatwiedzona przez ponad 150 krajów.
Zgodnie z tym dokumentem, za zbrodnię uważane jest nie tylko bezpośrednie ludobójstwo, ale też jakikolwiek czyn popełniany w zamiarze zniszczenia, w całości lub części, członków danej grupy, a więc: spiskowanie w celu popełnienia ludobójstwa, planowanie go albo podżeganie do niego, a także próby popełnienia ludobójstwa, współudział w ludobójstwie lub w przygotowaniach do niego.
Następujące czyny uznawane są za akty ludobójstwa, jeśli popełnione zostały jako część działań / polityki / programów mających na celu zniszczenie grupy, i winny podlegać karze:
1. Pozbawiaie członków grupy życia w formie bezpośredniego zabójstwa, jak również wszelkich aktów powodujących śmierć.
2. Spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub zdrowia psychicznego poprzez powodowanie wstrząsu / urazu psychicznego na członkach grupy
3. Umyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na zniszczenie fizyczne oraz celowe pozbawienie środków niezbędnych dla fizycznego przetrwania grupy, takich jak woda pitna, jedzenie, ubranie, schronienie i usługi medyczne. Pozbawienie sposobów pozwalających na zachowanie życia może zostać narzucone poprzez konfiskację plonów, zablokowanie dostępu do artykułów spożywczych, zamknięcie w obozach, przymusowe przesiedlenia lub zesłanie na pustkowia.
4. Narzucanie działań mających na celu zapobieganie urodzeniom w obrębie grupy, takich jak narzucona sterylizacja, przymus aborcji, zakaz związków małżeńskich lub długoterminowa separacja kobiet i mężczyzn zmierzająca do zapobieżenia prokreacji.
5. Przymusowe odbieranie rodzicom lub opiekunom dzieci porzez zastosowanie siły albo poprzez zastraszenie przemocą lub użycie innych form przymusu, np. uwięzienie, psychologiczna opresja i inne formy nacisku.

bitchute.com/video/h4eDOjzwoDiL/