Clicks264
Stano Kobella

Navždy budeme Vďační

26. novembra 2021

Navždy budeme Vďační Ježišovi za to, Kto On Skutočne Je a za to, čo Dokáže Urobiť. Nie je Ohraničený Ani Obmedzený. Je Nekonečný a Všemohúci. Všetka Moc a Všetka Autorita sú Jeho. Stále Robí čo je Nemožné, Neočakávané, Neobyčajné, Bezprecedentné a Nadprirodzené, Jeho Cestou, pretože toho je Schopný. Jeho Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi, od Počiatku, Založenia sveta. Musíme Vkladať všetku našu Nádej a Dôveru v Ježiša. On je náš Zdroj Života.

Ježišove Prisľúbenia Nezlyhávajú. To, čo Predpovedal, sa bude stále viacej Odkrývať v týchto Dňoch a to všetko pre Jeho Slávu (Glóriu). Našou povinnosťou je Modliť sa a Hľadať, ako Robiť Ježišovu Vôľu, aby sme mohli byť v Jeho Dokonalej Vôli, Nie našu vlastnú vôľu alebo vôľu iných ľudí. Ježišova Vôľa buď Učinená, Jeho Plán a Účel, aby sme tak mohli byť Jemu Potešiteľní. Budeme Navždy Vďační Ježišovi, ak Ho Poslúchame.

On Vypracuje všetky Veci pre Dobro, pretože Ho Milujeme a sme Povolaní podľa Jeho Plánu a Účelu, pre tento čas. Držme si Vieru a buďme Neochvejní a držme sa Zameraní na Ježiša, Toho, O Ktorom to všetko Je. On je vždy Verný a Dôveryhodný. Vždy musíme byť Vďační Ježišovi a On je Hoden byť Chválený.

Nie sme bez Nádeje. Máme Ježiša a On Sa Nemení. Nikdy od nás Neodíde Ani nás Neopustí. Ak je Ježiš pre nás, nikto nemôže byť (alebo uspieť) proti nám. Nič nás nedokáže Oddeliť od Jeho Lásky. Musíme Vydržať a Zaprieť sa, nezáleží na našich okolnostiach alebo na situácii vo svete. Ježiš Úplne Riadi a my Mu Patríme. Musíme byť Pevní v našej Viere v týchto Dňoch. Naveky budeme Vďační Ježišovi aj za to Bezprecedentné. Buďte Bdelí a Modliaci sa, Dôverujúci Ježišovmu Plánu a každý musíme Robiť našu Úlohu tak, ako to On Chce a Kedy Chce a to všetko pre Jeho Slávu. Nič nedokáže Zastaviť Jeho Ruku, to Bezprecedentné. Buďte v Pokoji. Pravda bude šokovať svet a prebudí spáčov do Reality. PRAVDA BUDE ROZPRÁVAŤ ZA SEBA. Naveky budeme Vďační JEŽIŠOVI, Kráľovi kráľov, Pánovi pánov a Bohovi bohov.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

„Buďte Utíšení a Vedzte, že Ja Som Boh; Budem Povýšený medzi národmi, Budem Vyzdvihnutý na Zemi!“ Žalm 46:10.

„Radujte sa vždy, 17 Modlite sa neprestajne, 18 vo všetkom Ďakujte; lebo toto je Vôľa Boha v Kristovi Ježišovi pre vás.“ 1. Solúnčanom 5:16-18.


youtube.com/watch?v=47r1G4VdZhk
Public domain