Clicks662
Victory
1

Rozjímání nad J 15,18-19

Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

Ježíš mluví o nenávisti ze strany světa. Světem se nemíní krásná příroda, ale myšlení, které vzdoruje pravdě a staví do centra marnost a pýchu života. Proč? Protože kníže tohoto světa, jak ho nazývá Pán Ježíš, je duch lži a smrti. Prvním hříchem nevešla disharmonie pouze do lidského nitra, ale tato disharmonie vešla i do hmotného světa. O světě Boží slovo říká, že leží ve zlém (1J 5,19) a nenávidí Boha (J 15,18). Tento svět je protikladem všeho, co pochází z vůle a moudrosti Boží (1Kor 1,20-27; 3,19; J 14,17, J 15,19). Na otázku, jak srovnat tuto podobu světa se základní zvěstí, že svět vyšel z ruky Boží dobrý (Gn 1,31), odpovídá list Římanům 5,12 upozorněním, že do světa skrze jednoho člověka vešel hřích a skrze hřích smrt. Nestalo se to však osudovou nutností, ale aktem lidské vůle, neposlušností a zatvrzelostí. A co je ještě závažnější, že svět – tedy lidé se světským smýšlením – nepoznali a neuznali Toho, kdo k nim přišel jako mezi své. Do vlastního přišel, ale vlastní Ho nepřijali (J 1,10-11). Zde tedy pojem světa neoznačuje pouhou neosobní, přírodní skutečnost, ale v podstatě jde o lidský svět, o člověka v jeho typickém jednání a směřování. Konkrétně je to člověk neposlušný a neznalý Boha, doufající v sebe místo v pravého Boha, zbavený světla pravdy a života a ponořený do tmy hříchu a smrti (Ř 5,12). Svět v tomto smyslu je nejen charakterizován, ale přímo ustanovován lidským počínáním, například egocentrickými starostmi, vyplývajícími z nevěry (1Kor 7,31). Mluví se tu o světě, místo prostě o hříšnosti. Říká se tím, že hřích není jen náhodný a chvilkový poklesek, nýbrž základní falešná orientace života. Člověk se uvádí svou neposlušností do nadosobní souvislosti, a tím i do moci zla. Svět je lidstvo ve své hříšné, Bohu odporující, jednotě. Lidský hřích zasahuje celé tvorstvo, podmaňuje je záhubě (srov. Ř 8,20) a činí z něho nástroj zlé moci. Totéž je vyjádřeno i větou o souvislosti hříchu a smrti (Ř 6,23). Být ve světě proto znamená být neustále v pokušení, ano, pod mocí, která člověku brání plnit jeho pravé určení. Ony dvě stránky – osobní lidské zavinění a nadosobní moc zla, která člověka svádí a poutá – jsou pro tuto stránku pojmu světa podstatné.

Povaha světa se nejjasněji odhaluje tam, kde se svět setkává s Ježíšem a s Jeho evangeliem. Ježíš přišel na svět jako Světlo světa (J 8,12), ale svět toto Světlo nepoznal, naopak, zamiloval si tmu (J 3,19). Při setkání s Ježíšem tedy dochází k třídění myslí, k rozhodování a rozdělení mezi lidmi. Ti, kteří Ježíše odmítnou, stávají se tím světem v zvlášť zřetelné podobě, a docházejí tím už svého soudu (J 3,19).

Dva týdny si ve slovu života budeme připomínat Ježíšovo slovo „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás“ – tedy svět, systém světa proniklý lží, hříchem, a za ním duch lži, kníže tohoto světa, nenáviděl Krista. Dnes je nejsilnější zbraní světa lež, která vede skrze covidovou ideologii k autogenocidě jedince i lidstva. Tu se přímo markantně ukázala zaslepenost pocházející z hříchu. Lidé už nerozlišují dobro a zlo a ani nechtějí poznat pravdu. Když se jim poví pravda, nenávidí ji, až zuří. Doslova dýchají ducha tohoto světa. Mnozí z nich se proto ani nechtějí obrátit a jdou širokou cestou do věčné záhuby. Nechtějí myslet na konec, nechtějí být moudří, nechtějí si uvědomit realitu smrti, Božího soudu a věčnosti. Věří sebeklamu a lhářům. Svět je v otroctví ducha lži a smrti. Ano, Ježíš přemohl svět a také říká: „Víra vaše je to, co přemáhá svět.“ Zde nám ale Ježíš připomíná, že nemůžeme se světem tvořit jednotu, protože svět pravdu nemiluje. Nás, protože se držíme pravdy, duch lži i systém světa nenávidí, a s tím musíme počítat. Těm však, kteří Boha milují a zachovávají Jeho přikázání, všechno napomáhá k dobrému. I utrpení, které nastává při střetu s nenávistí světa, vede k vnitřnímu očištění a zásluhám pro věčnost.

Odebírat aktuální informace od BKP
mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8