Clicks432
Stylita
7

Boží slovo na den 6.12. A.D. 2021

Když jednoho dne Ježíš učil, seděli kolem farizeové a učitelé Zákona, kteří přišli ze všech možných míst v Galileji i v Judsku a z Jeruzaléma. Moc Páně v něm působila, aby uzdravoval. Tu přinášeli muži na lehátku člověka, který byl ochrnutý, a pokoušeli se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když ho pro zástup lidí neměli kudy pronést, vystoupili na střechu, a otvorem ve stropě ho i s lehátkem spustili doprostřed před samého Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl: "Člověče, odpouštějí se ti hříchy!" Učitelé Zákona a farizeové začali uvažovat: "Co je to za člověka? Dopouští se rouhání! Hříchy přece může odpouštět jenom sám Bůh." Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl jim: "O čem to v srdci uvažujete? Co je snadnější - říci: 'Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: 'Vstaň a choď'? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy" - řekl ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!" A on před nimi hned vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a velebil Boha. Všechny pojal úžas a velebili Boha. Byli plní bázně a říkali: "Dnes jsme viděli něco podivuhodného!"
Lk 5,17-26
Stylita
6./19.12.
Sv. Nikolaj divotvorca, archiepiskop myrlykijský.
Tento slávny svätec, oslavovaný dodnes po celom svete, bol jediným synom známych a bohatých rodičov Teofana a Nony, obyvateľov mesta Patara v Lýkii. Ako jedináčika darovaného od Boha, zasvätili ho Bohu, a tak ho Bohu darovali na oplátku. Duchovnému životu sa svätý Nikolaj naučil pri svojom strýkovi Nikolajovi, patarskom episkopovi. …More
6./19.12.
Sv. Nikolaj divotvorca, archiepiskop myrlykijský.
Tento slávny svätec, oslavovaný dodnes po celom svete, bol jediným synom známych a bohatých rodičov Teofana a Nony, obyvateľov mesta Patara v Lýkii. Ako jedináčika darovaného od Boha, zasvätili ho Bohu, a tak ho Bohu darovali na oplátku. Duchovnému životu sa svätý Nikolaj naučil pri svojom strýkovi Nikolajovi, patarskom episkopovi. Mníšstvo prijal v monastieri „Nový Sion,“ ktorý založil tento jeho strýko. Po smrti svojich rodičov Nikolaj rozdal celý svoj zdedený majetok chudobným a nič si pre seba nenechal. Ako patarský svjaščenik bol onedlho známy svojou milosrdnosťou, hoci svoje skutky dôsledne zakrýval podľa Hospodinových slov: „Nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá.“ (Mt 6, 3) Keď sa oddal samote a mlčanlivosti, mysliac si, že takto prežije svoj život, ozval sa k nemu hlas zhora: „Nikolaj, choď na podvih medzi ľud, ak chceš byť mnou korunovaný.“ Hneď potom bol zázračnou Božou prozreteľnosťou vybratý za episkopa v mestách Myry a Lykia. Nikolaj bol svojmu stádu milosrdný, múdry, nebojácny a dobrý pastier. V časoch prenasledovania kresťanov za Diokleciána a Maximiána bol uvrhnutý do väzenia, ale aj tu vyučoval ľudí Božiemu zákonu. Zúčastnil sa na I. Všeobecnom sneme v Nicei a z veľkej horlivosti za pravdu udrel rukou heretika Árija. Kvôli tomuto skutku bol vylúčený zo Snemu a zbavený archijerejskej hodnosti až pokiaľ sa niekoľkým popredným episkopom na Sneme nezjavil samotný Hospodin Christos a Presvätá Bohorodička, ktorí prejavili svoju dobrú vôľu voči svätému Nikolajovi. Tento veľký ochranca Božej pravdy bol vždy jej odvážnym ochrancom aj medzi ľudom. Dvakrát zachránil troch ľudí pred nezaslúženým trestom smrti. Milosrdne, pravdivo a s bázňou k Bohu chodil pomedzi národ ako Boží anjel. Ešte počas života ho veriaci považovali za svätca a privolávali ho na pomoc v ťažkostiach a trápeniach. A on sa zjavoval v sne aj v skutočnosti tým, ktorí ho privolávali na pomoc, rovnako rýchlo a ľahko, či to bolo blízko alebo na diaľku. Z jeho tváre žiarilo svetlo ako z tváre Mojžiša a samotnou prítomnosťou prinášal medzi ľudí útechu, pokoj a dobrú vôľu. V starobe, keď trochu ochorel, pracovitý a činný zosnul v Hospodinovi 6. decembra 343, aby sa večne radoval v nebeskom kráľovstve, pokračujúc svojimi zázrakmi v pomoci verným na zemi a takto oslavujúc svojho Boha.
z Ochridského Prológu
Martina Bohumila Lutherová
Svatyj NIkolaj - mám k tobě prosbu,
ochraňuj a obdarovávej mě i moje
potomky i nadále.youtube.com/watch?v=vDqIbaYU-Zc
U.S.C.A.E.
Kondák

Boh, večná Pravda, ukázal ťa svojmu stádu ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba obohatila, otče, arcipastier Mikuláš. Pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Kondák

Svätý, bol si v Myrách vysluhovateľom sviatostí. Plnil si príkaz Kristovho evanjelia. Svoj život si zasvätil službe ľudu. Aj nevinných si zachránil pred smrťou. Pre …More
Kondák

Boh, večná Pravda, ukázal ťa svojmu stádu ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba obohatila, otče, arcipastier Mikuláš. Pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Kondák

Svätý, bol si v Myrách vysluhovateľom sviatostí. Plnil si príkaz Kristovho evanjelia. Svoj život si zasvätil službe ľudu. Aj nevinných si zachránil pred smrťou. Pre svoj dôverný styk s milosrdným Bohom dosiahol si veľkú svätosť.
Stylita
U.S.C.A.E.
nebol vždy mierny 😊 ale svätým je práve preto
U.S.C.A.E.
V 11. storočí však Myru obsadili moslimovia, a tak roku 1087 boli pozostatky sv. Mikuláša prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari.

Ruská pravoslávna cirkev dokonca má sviatok jeho prenesenia.

čo gréci nemajú a toto je sviatok ustanovený Pápežom Urbanom II
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/02_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: "Vzmužte se, …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/02_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: "Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!" Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod. V peleších, kde dříve sídlili šakalové, budou houštiny rákosu a sítí. Bude tam stezka a cesta, bude se nazývat "cestou svatou"; nepůjde po ní nečistý, bude jim cestou přímou, ani bezradní na ní nezabloudí. Nebude tam lev, dravá zvěř na ni nevstoupí, ani se tam neukáže; (jen) vysvobození po ní půjdou. Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí jim bude věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.
Iz 35,1-10

Žalm:
Hle, Bůh náš přijde a spasí nás.

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:
jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté.
Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,
aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.

Milosrdenství a věrnost se potkají,
políbí se spravedlnost a pokoj.
Věrnost vypučí ze země,
spravedlnost shlédne z nebe.

Hospodin též popřeje dobro
a naše země vydá plody.
Spravedlnost ho bude předcházet
a spása mu půjde v patách.
Zl 85

Evangelium:
Lk 5,17-26