Stotníka Kornélia, dar prijatia Ducha Svätého a dar hovorenia jazykmi nemožno používať ako argument v prospech krstu túžby. Tieto veci nie sú priamo spojené s milosťou ospravodlivenia (hoci môžu ospravodliveniu nasledovať).

Stotník Kornélius a krst túžby

NÁMIETKA – V Skutkoch apoštolov 10:47 sa píše, že Kornélius a jeho spoločníci prijali Ducha Svätého. Toto znamená, že boli ospravodlivení bez krstu. …