Clicks85
Stylita
11

Boží slovo na den 9.1. A.D.2020

Hned po nasycení pěti tisíc mužů přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh směrem k Betsaidě, než on rozpustí zástup. Rozloučil se s nimi a odešel na horu, aby se modlil. Když nastal večer, byla loď daleko na moři a on sám ještě na zemi. Viděl, jak se namáhají s veslováním, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel (Ježíš) k nim a kráčel po moři, ale chtěl je minout. Když ho viděli kráčet po moři, mysleli, že je to přízrak, a vykřikli. Všichni ho totiž viděli a zděsili se. On však na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!" Vstoupil k nim na loď, a vítr přestal. Byli celí ohromeni úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo s těmi chleby, protože jejich srdce bylo nechápavé.
Mk 6,45-52
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_09.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_09.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je Kristus, takoví jsme i my zde na světě. Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání; strach (počítá) s trestem, a kdo má strach, není v lásce přiveden k dokonalosti.
1Jan 4,11-18

Žalm:
Odp: Pane, budou se ti klanět všechny národy země.

Bože, svěř králi svou pravomoc,
svou spravedlnost královskému synu.
Ať vládne tvému lidu spravedlivě,
nestranně tvým ubohým.

Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary,
králové Arábie a Sáby zaplatí daně.

On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci,
ubožáka, jehož se nikdo neujímá.
Smiluje se nad nuzným a chudým,
zachrání ubožákům život.
Zl 72

Evangelium:
Mk 6,45-52

Církevní kalendář:
sv. Hadrián, opat (+710)
Narodil se v Africe, studoval v Itálii a v Neridě. Blízko Neapole se ve velmi mladém věku stal opatem. Papež Vitalian v roce 664 měl zájem jej ustanovit v Anglii, v Canterbury arcibiskupem, avšak Hadrián se zdráhal to místo přijmout, proto místo sebe navrhl Řeka Theodora s příslibem ochoty být mu nápomocen. Při příjezdu do Francie byl zatčen a dva roky prožil v zajetí pro podezření ze špionáže. V Canterbury u sv. Petra byl zvolen opatem a měl dohled nad tamní školou, která byla považována za významné středisko vzdělání v Anglii. Tam, vedle světského vzdělání, byli studenti jím vyučováni v posvátném písmu, v teologické nauce o spáse.
catholica.cz
Joske likes this.