Stylita
34685
Samson1
Tato modlitba byla nalezena v hrobce našeho Pána Ježíše Krista v roce 505
Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého Boha amen
~ Mocný Bůh, který byl trápen na křížovém pódiu za mé hříchy, buď se mnou.
~ Ježíši Kriste se svým svatým křížem, smiluj se nade mnou.
~ Ježíši Kriste s tvým svatým křížem, zachraň mě od všeho zlého.
~ Ježíši Kriste s tvým svatým křížem mě zachraň před jakoukoliv zbraní v minul…More
Tato modlitba byla nalezena v hrobce našeho Pána Ježíše Krista v roce 505
Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého Boha amen
~ Mocný Bůh, který byl trápen na křížovém pódiu za mé hříchy, buď se mnou.
~ Ježíši Kriste se svým svatým křížem, smiluj se nade mnou.
~ Ježíši Kriste s tvým svatým křížem, zachraň mě od všeho zlého.
~ Ježíši Kriste s tvým svatým křížem mě zachraň před jakoukoliv zbraní v minulosti.
~ Ježíši Kriste, pro dobro tvého svatého kříže, vysvoboď mě od jakéhokoli smrtelného hříchu.
~ Ježíši Kriste, za tvůj svatý kříž, veď mě na cestu spásy.
~ Ježíši Kriste za tvůj svatý kříž, zachraň mě před jakýmkoliv nebezpečím fyzicky i duchovně.
~ Ježíši Kriste mocí tvého svatého kříže buď mým soucitem a posiluj mě, abych nést nepřízeň osudu pro tvou lásku.
~ Ježíši Kriste, díky síle tvého svatého kříže mě vysvoboď z ohně pekelného a děď mě od života.
~ Ježíši Kriste mocí tvého svatého kříže zvyšuj mou víru a posiluj mě svou láskou
~ Na tvém kříži, Pane, trpíme za tvé svaté vzkříšení, Pane, slávu.
~ Pro tvůj zázrak narození, tvá drahocenná krev a tvá smrt na kříži za mé hříchy mě udržují amen.
~ Zachraň mě Ježíši, protože jsi schopen mě vést na stezce spasení a učinit ze mě jedním ze svých vyvolených, amen.
Sdílejte mnoho ve svých skupinách, abyste oslovili všechny lidi, pokud jste dočetli, napište prosím ámen.. Pro kontakt a další sledujte
Učeník Pánov
Amen
Martina Bohumila Lutherová
Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude

i Syn člověka znamením pro toto pokolení.

Tak jest.
U.S.C.A.E.
Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „milovník koní“. Diakon a podľa 21. kapitoly knihy Skutkov apoštolov „evanjelista“ (Sk 21,8), čiže ohlasovateľ zvesti o spáse, Filip, bol pravdepodobne helenistom. V Jeruzaleme prijal spolu s ďalšími šiestimi mužmi službu pri obsluhovaní (Sk 6,1-6). Po Štefanovej smrti kázal v Samárii, pokrstil Šimona čarodeja, …More
Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „milovník koní“. Diakon a podľa 21. kapitoly knihy Skutkov apoštolov „evanjelista“ (Sk 21,8), čiže ohlasovateľ zvesti o spáse, Filip, bol pravdepodobne helenistom. V Jeruzaleme prijal spolu s ďalšími šiestimi mužmi službu pri obsluhovaní (Sk 6,1-6). Po Štefanovej smrti kázal v Samárii, pokrstil Šimona čarodeja, obrátil etiópskeho komorníka z Kandaky a podľa najstaršej tradície ho pokrstil v En Ed-diwre pri Beth Sur. Potom Filip vykonával misiu v mestách od Azotu (Sk 8,40) po cézarejskú Palestínu, kde sa usídlil so svojimi štyrmi dcérami-pannami, ktoré prorokovali (Sk 21,8). Keď bol Hieronym v roku 385 v Cézarei, ukázali mu Filipov dom a izby jeho dcér. Podľa Klementa Alexandrijského bol Filip tým nemenovaným mužom, ktorý od Ježiša žiadal, aby pred tým, ako ho bude nasledovať, mohol pochovať svojho otca. Názor, že sa zdržiaval v Hierapolise a tam zomrel, vznikol zámenou s apoštolom Filipom. Novšie grécke životopisy informujú, že nakoniec bol biskupom v lýdijskom meste Tralles.

casoslov.sk
U.S.C.A.E.
20. začalo (Sk 8, 26 - 39)

V tých dňoch Pánov anjel povedal Filipovi: „Vstaň a choď na juh k ceste, čo zostupuje z Jeruzalema do Gazy; je pustá.“ On vstal a šiel. Tu videl Etiópčana, eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel pokloniť do Jeruzalema, a už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal Duch Filipovi: „Choď a …More
20. začalo (Sk 8, 26 - 39)

V tých dňoch Pánov anjel povedal Filipovi: „Vstaň a choď na juh k ceste, čo zostupuje z Jeruzalema do Gazy; je pustá.“ On vstal a šiel. Tu videl Etiópčana, eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel pokloniť do Jeruzalema, a už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal Duch Filipovi: „Choď a pridaj sa k tamtomu vozu.“ Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: „Aj rozumieš, čo čítaš?“ On odvetil: „Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?“ A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Stať Písma, ktorú čítal, bola táto: „Ako ovcu na zabitie ho viedli a ako nepoškvrnený baránok, čo onemie pred svojím strihačom, tak ani on neotvára ústa. Pre jeho miernosť vyrvali ho súdu. A kto pomyslí na jeho pokolenie? Lebo jeho život sa berie zo zeme.“ Eunuch povedal Filipovi: „Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe, či o niekom inom?“ Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z Písma, zvestoval mu Ježiša. Ako išli cestou, došli k akejsi vode a eunuch vravel: „Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?“ Filip mu povedal: „Ak veríš z celého srdca, je to možné.“ A on odpovedal: „Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn.“ Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i eunuch, zostúpili do vody a pokrstil ho. Keď vystúpili z vody, Pánov Duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel; ale šiel svojou cestou plný radosti.
Martina Bohumila Lutherová
Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení

mu dáno nebude než znamení Jonášovo
.

...a zde je přece někdo víc než Jonáš."
U.S.C.A.E.
jonáš bol človek čo z toho plynie?
apredsasatoci
Z toho plynie to, že za Jonašom stojí Boh - někdo vic než Jonáš.
U.S.C.A.E.
Kristus hovoril o sebe v tomto prípade ako o Bohu áno tak je
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_01.htm

1. čtení:
Začátek listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_01.htm

1. čtení:
Začátek listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání, abychom na oslavu jeho jména (přivedli) k ochotnému přijetí víry všecky národy. K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal. Všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Rim 1,1-7

Žalm:
Hospodin uvedl ve známost svou spásu.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrajte!
Zl 98

Evangelium:
Lk 11,29-32
Martina Bohumila Lutherová
Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání,

abychom na oslavu jeho jména přivedli

k ochotnému přijetí víry všecky národy.


Přesně tak! - k ochotnému přijetí víry-
Ne mečem a krví !
Martina Bohumila Lutherová
To všechno má lidstvo ještě před sebou:
Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.
One more comment from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
A dále jsem se ho otázal: „Co znamenají ty dva trsy oliv, které jsou nad dvěma zlatými žlábky, jimiž vytéká zlato?
Tu mi řekl: „Ty nevíš, co to znamená?“ Řekl jsem: „Nevím, můj pane.“ Odvětil: „To jsou ti dva synové nového oleje, kteří stojí před Pánem celé země.“
U.S.C.A.E.
vidíte a "reformátor 🤮 " Zwingli tvrdil že Evanjelium si vyžaduje krv a vy predsa máte rada týchto molodcov tak ako to je? 😊
U.S.C.A.E.
a to nehovorím o tej hávedi čo má násilné presadzovanie myšlienok rovno ako ideológiu a tých ste dokonca volili
Martina Bohumila Lutherová
Jak praví i jiní :bude to ještě hodně bolet.
A většina se nedožije. ALe Zlatý věk -
tentokrát křesťanství - má lidstvo ještě
před sebou.
Na jeho začátku bude vrácen
čas podle Židovského kalendáře t.j. mínus
hodně přes ticíslet, který nám falešní hráči
ve Vatikánu připsali.
Všechno vyjde najevo a dá se do lajny dle Božích pravidel
P. A. Semi
Rozhodně ne podle "Židovského Kalendáře"...!
To by bylo popřením Ježíše Krista a vítězstvím Synagogy Satanovy...

If only you knew, how bad things really are...

πα½
Martina Bohumila Lutherová
No vidíš Semíne, Židé mají letos rok 5760.
Tak jste to s tím sv. papežem Greqoriem
domrvili tak, že to už rozluští jen pečlivý
historik lépe kronik a to nejeden.
Jen ke škodě jste vešli do dějin?Tušil to už
Gregor papa , měli to už v plánu, že takto
znemožní křesťanství-plně se k tomu
přikláním. Jen si to pozorně poslechni:
Všechno vyjde najevo a dá se do lajny dle Božích pravidel
U.S.C.A.E.
2021 A.D. a vôbec ma netrápi ako to počítajú židia prirodzene sa prikláňam k tomu ako to majú zjednotení východný súverci datované v Bohoslužobných knihách a najdôležitejší je rok po narodení Krista Spasiteľa Bohočloveka

domrvil to istý Július Cézar a nie ten kto zaviedol opravu
Martina Bohumila Lutherová
beda.cz/ruzne-letopocty
Zde jediný správný odo počátku založení světa je
Židovský kalendář.......teď se ještě dopátrat
datum příchodu Krista na svět. Což by se mohlo
odvodit od zničení Jeruzale. chrámu - ten rok
je určitě vu Židů znám.......
U.S.C.A.E.
no vidíte a mne sa hnusí pohanizujúca teória o atlanťanoch každý k svojmu 😊. Moravský Kňaz Jan Pouč dokázal že letopočet je úplne správny čiže keď pripočítame čas od jeho zistenia podloženého tak JE A.D. 2021
U.S.C.A.E.
a keď ešte zistíte z čoho vychádzajú aj zjednotení aj ešte nezjednotení východný pri začiatku ich Cirkevného roku napoviem slovkom Indictus 😊 však už juliánsky kalendár je pôvodom od pohana
P. A. Semi
Ježíš Kristus se narodil okolo zimního slunovratu roku -2 neboli 3BC.
Ten kalendář je poměrně přesný na to, že to určili až někdy kolem roku 500 AD.
Viz datování Betlémské Hvězdy... Ta je významná tím, že o ní věděli, buďto ti mágové, nebo ten, kdo to Evangelium psal, a je tedy jedním z důkazů existence Boha nebo andělů, protože pozemskými prostředky to vidět nemohli, někdo jim o tom musel …More
Ježíš Kristus se narodil okolo zimního slunovratu roku -2 neboli 3BC.
Ten kalendář je poměrně přesný na to, že to určili až někdy kolem roku 500 AD.
Viz datování Betlémské Hvězdy... Ta je významná tím, že o ní věděli, buďto ti mágové, nebo ten, kdo to Evangelium psal, a je tedy jedním z důkazů existence Boha nebo andělů, protože pozemskými prostředky to vidět nemohli, někdo jim o tom musel říct...

Juliánský kalendář je omyl tehdejší doby, je poměrně přesný ale ne dost, a postupem staletí se ta chyba kumuluje. Gregoriánský kalendář je lepší... Naopak Východní Církve by měly přejít na Revised Julian Calendar, nebo budou za nějaký čas slavit vánoce v létě...

Smyslem Lidstva je vyvíjet se správně a postupovat vpřed, ale ne zůstat na místě ani ne vyvíjet se špatně... A k tomu patří postupné opravování chyb... (Jenže ne všechno staré byla chyba, leccos zdánlivě "opravují" ale místo toho zhoršují, například Morálku a mnohé další v posledním půl století...)

A vzhledem k tomu, že Starý Zákon je Alegorie a ne Historie, a bude to jasné těm, kdo si přečtou skutečný překlad, tak Židovský Kalendář je jen setrvávání na staré středověké Lži, protože oni snad ani nic jiného než Lhát neumí... (A ostatně je dost pravděpodobně také až z pozdější doby, v dobách Ježíše tenhle kalendář "od stvoření světa" ještě neměli...)

Rozhodně nepopřeme Ježíše Krista tím, že bychom přestali počítat kalendář od Jeho narození...
A z technických důvodů se s časem UTC nedá hýbat, leda o přestupné vteřiny...

πα½
Martina Bohumila Lutherová
Pane Semín, sám to nerozhodne zvláště když jte mocně
zainteresován v řkc. Pokud jste onen dokumen sledoval,
viděl jste až k dnešním dnům velmi, velmi početný seznam
doufejme odborníků, kteří se tím zabývali a zabývat budou-
nepochybuje, že je vůli Boží, aby všechny lži byli do konce
tohoto věku zjeveny. S časem se už hýbe a je to v Moci
Božího Ducha.
P. A. Semi
(Nejsem Semín, ale Semi.)
Video jsem stáhnul a na kousek se podíval, ale jak vidím Atlantidu v titulku, bude to zřejmě nějaký blud. Začíná bludem, že rok 1656 je prý i656...? Chtěli by škrtnout a zalhat 1000 let historie? Kdo to sem nahrál, tam zakázal komentáře, aby nebylo možno polemizovat s jeho bludy, které nebudou jenom Atlantida. Z geografie dna Atlantiku je evidentní, že tam žádný …More
(Nejsem Semín, ale Semi.)
Video jsem stáhnul a na kousek se podíval, ale jak vidím Atlantidu v titulku, bude to zřejmě nějaký blud. Začíná bludem, že rok 1656 je prý i656...? Chtěli by škrtnout a zalhat 1000 let historie? Kdo to sem nahrál, tam zakázal komentáře, aby nebylo možno polemizovat s jeho bludy, které nebudou jenom Atlantida. Z geografie dna Atlantiku je evidentní, že tam žádný kontinent nebyl, je tam asi 4 km hloubka a na dně je ve ztuhlé lávě zaznamenáno pár milionů let občasných magnetic reversals... (Bývalá "Atlantida" leda snad kousek kolem Islandu nebo mezi Británií a Francií...?) Na Antarktidě je cca 2 miliony let jednotlivých vrstev ledu...
Popírat realitu (třeba tvrzením, že svět není starší než 5-6 tisíc let) není spravedlivé, to mohli ve středověku, když lecčemu nerozuměli...

Gregoriánský kalendář není "Lež", ale oprava původní nepřesnosti a vrácení se k původnímu časování Liturgických svátků ve vztahu k Přírodním Cyklům - vánoce kolem zimního slunovratu, velikonoce po jarní rovnodennosti...
A zároveň to je připuštěním, že Antické Koncily nebyly Neomylné... A ty rozhodně nebyly neomylné a bude to dokázáno... (tedy spíš bylo, ale vy se to dozvíte až časem...)

Nikdo mezi lidmi není neomylný, a nemůže jedna Jurisdikce zavázat příliš dlouhou budoucnost potomků podle svých dočasných a omezených představ...

πα½
Martina Bohumila Lutherová
youtube.com/watch?v=I6zAw6uZ1Yo
jen se snaž jak nevíce znáš - ona Pravda nakonec
bude hrát prim a bde všem zřejmá. Bude to moc bolet.
P. A. Semi
To video "Až se vzbudí Atlanťané 07" je ukázkový příklad totálního bludu a můžete ho využít k sebezamyšlení, proč takovému bludu naletíte...?
Nelze škrtnout 1000 let historie, a navíc historie jednotlivých oblastí jsou provázané. Třeba Islám od roku 622 nebyl 378 let před Kristem, a různá datování v Indii a v Číně jsou také provázaná. Třeba u nás svatá Ludmila s Bořivojem přijali křesťanství …More
To video "Až se vzbudí Atlanťané 07" je ukázkový příklad totálního bludu a můžete ho využít k sebezamyšlení, proč takovému bludu naletíte...?
Nelze škrtnout 1000 let historie, a navíc historie jednotlivých oblastí jsou provázané. Třeba Islám od roku 622 nebyl 378 let před Kristem, a různá datování v Indii a v Číně jsou také provázaná. Třeba u nás svatá Ludmila s Bořivojem přijali křesťanství roku 882AD, což nebylo 118 let před Kristem...! Roku 863 sem přišli Cyril a Metoděj...

Tak absurdní a drzý blud, jako škrtnutí 1000 let historie, mě téměř uráží, že si někdo myslí, že jsou tu lidé takoví osli, aby tomuto věřili... Ale pokud může být v USA dost početná komunita, která dodnes věří na placatou Zemi, jak jim implantovala CIA před časem pro dezorientaci v hoaxech, je asi možné všechno...,

πα½
Martina Bohumila Lutherová
Pane Semetíne viděl jsi kousek 😂 a děláš závěry jak
Bohdalová z buzerantů.
P. A. Semi
Toho videa (Atlanťané 07, od New Earth 2015) jsem viděl reprezentativní ukázky různě z prostředka a všechny byly Blud a Lež. Je to ale zajímavá studie, jak elaborovaně to může vypadat a přesto to být totální blud...
(Až naletíte 5 nebo 10 podobným hoaxům, naučíte se je rozpoznávat na první pohled...)

Zabýval jsem se dost Historií, především historií různých Církví... A také obecnými souvislostm…More
Toho videa (Atlanťané 07, od New Earth 2015) jsem viděl reprezentativní ukázky různě z prostředka a všechny byly Blud a Lež. Je to ale zajímavá studie, jak elaborovaně to může vypadat a přesto to být totální blud...
(Až naletíte 5 nebo 10 podobným hoaxům, naučíte se je rozpoznávat na první pohled...)

Zabýval jsem se dost Historií, především historií různých Církví... A také obecnými souvislostmi, kdy kdo a proč...
Tam nemůžete škrtnout a zalhat 1000 let...

Navíc mám astronomické nebo astrologické důkazy pro leckterá datování, z nichž Betlémskou Hvězdu jsem uvedl, a další dost podstatnou část neprozradím a vím proč...

Hádka mezi Gregoriánským a Juliánským kalendářem je o 13 dní, jestli se musí dodržovat původní Koncily přesně a neměnně, i když to měli trošku špatně (Juliánský kalendář), nebo jestli to smíme opravovat (Gregoriánský kalendář, změna v přestupných dnech 3x za 400 let)... O změně o pár dní nebo i pár let se dá diskutovat, ale tvrzení o změně o 1000 let je prostě absurdní, a je to drzé předstírání, že jsou lidé takoví osli...

Takže tohle je jeden z dalších bludů, které budou zjeveny a vysvětleny, jak píšete, ale na druho stranu, než myslíte...

πα½
Martina Bohumila Lutherová
Určitě máte pevnou pozici v církvi za ZJ.sv. Jana 17 kapitoly.
Co vy říkáte není důležité je to že Bůh Všemohoucí jak
to napravit a Svatý Duch procuje pro odhalení všech lží
a podvodů i s podvodníky. Jestli se nebudeme soudit sami,
musíme být vděčni že nás soudí P8n, abychom nebyli
souzeni se světem. Pečujte o svoji duši ,aby žila v bízkosti
Pána Ježíše a ser.e na to na co nedosáhnete.