Stylita
4425

Boží slovo na den 23.11. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále …
David Michael Emeth
Jen aby bylo ještě s kým, Orbán chce Velké Maďarsko, které Slovensko pohlcuje: 😬
apredsasatoci
Besni Huni. To sa im už nepodarí.
Stylita
Z denní liturgie
34. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem na nebi další znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů se sedmi posledními ranami, kterými se dovrší Boží hněv. A viděl jsem něco jako průzračné moře smíšené s ohněm. U toho průzračného moře stáli ti, kdo zvítězili (v boji) se šelmou, s jejím obrazem a s …More
Z denní liturgie
34. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem na nebi další znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů se sedmi posledními ranami, kterými se dovrší Boží hněv. A viděl jsem něco jako průzračné moře smíšené s ohněm. U toho průzračného moře stáli ti, kdo zvítězili (v boji) se šelmou, s jejím obrazem a s číslem (vyjadřujícím) její jméno. Měli citery (ke chvále) Boží a zpívali píseň Mojžíše, Božího služebníka, a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný! Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů! Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.“
Zj 15,1-4

Žalm:
Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný!

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Zahuč, moře a vše, co je naplňuje,
svět i všichni, kdo jej obývají.
Řeky, tleskejte rukama,
hory, spolu zajásejte.

Před Hospodinem, že přišel,
že přišel, aby spravoval zemi,
aby spravoval svět ve spravedlnosti
a národy podle práva.
Zl 98

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Buď věrný až do smrti, praví Pán, a dám ti za odměnu život. Aleluja.
Zj 2,10c

Evangelium:
Lk 21,12-19
Světlana ranní rosa
Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“
Praví Pán Ježíš pro nás, pro budoucnost opětného Československa
NA PROBUZENÍ PRO VŠECHNY SLOVÁKY-Sjednocujme se, podejme si ruce…“
.More
Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“

Praví Pán Ježíš pro nás, pro budoucnost opětného Československa
NA PROBUZENÍ PRO VŠECHNY SLOVÁKY-Sjednocujme se, podejme si ruce…“
.