Stylita
4255
U.S.C.A.E.
Stylita
Svatá mučednice Pelagie, panna Antiochijská († 312)
památka 8. / 21 října

Tato svatá panna a mučednice, žila za vlády císaře Dikoleciána v Syrské Antiochii¹, pocházela z urozeného rodu. Ve víře byla učednicí ctih. muč. Lukiána, presbytera Antiochijského († 312).
Když se vládce města o ní dozvěděl, že je křesťanka, poslal za ní vojáky, aby ji zatkli. Vojáci plnící rozkaz svého nadřízeného, …More
Svatá mučednice Pelagie, panna Antiochijská († 312)
památka 8. / 21 října

Tato svatá panna a mučednice, žila za vlády císaře Dikoleciána v Syrské Antiochii¹, pocházela z urozeného rodu. Ve víře byla učednicí ctih. muč. Lukiána, presbytera Antiochijského († 312).
Když se vládce města o ní dozvěděl, že je křesťanka, poslal za ní vojáky, aby ji zatkli. Vojáci plnící rozkaz svého nadřízeného, obklíčili dům, kde žila. Když to Pelagie, uviděla, sama vyšla vojákům naproti a poprosila je o nějaký čas, aby se mohla připravit.
Pamatujíce na ty, kteří už před ní vstoupili na cestu mučedníků, Pelagie, věděla, jak jsou vojáci hrubí, jak se ji budou snažit zneuctít a vzít ji její panenství, které se ona rozhodla zasvětit Pánu. Tehdy se rozhodla a odešla na místo v domě, kde se obvykle modlila.
Obrátila se k východu, své ruce pozdvihla k nebi, svoji tvář přitom omývala mnohými slzami. Takto se pak Pelagie, dlouho modlila k Bohu, aby nebyla vydána do rukou vojínů, raději aby odešla k Bohu, jako oběť čistá, bez poskvrny. Potom se oblékla, do nejlepších šatů a vrhla se z horní části domu, dolů na zem. Takto svatá panna Pelagie, odevzdala ducha svého Bohu.
Svaté Pelagii, bylo pouhých patnáct let, když přijala dobrovolně utrpení proto, aby si zachovala svou nevinnost. To se událo na počátku IV. století.
Svt. Ambrož biskup mediolánský († 397), dává svatou Pelagii, za příklad mučednictví, třebaže nestihla přijmout mučení pro Krista, od svých pronásledovatelů. Svt. Jan Zlatoústý († 407), pak svatou nazývá blaženou mučednicí.
_________________________________________________

¹ Syrská Antiochie, bylo historické město na severu Sýrie na řece Orontés, u Isského zálivu na severovýchodě Středozemního moře. Dnes se na jeho místě nachází turecké město Antakya.
zdroj: fb Pravoslavný křesťan
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Pro vaši lidskou slabost užiji příkladu z obyčejného života: Kdysi jste dávali svoje údy do služeb nečistoty a nevázanosti, takže jste vedli život nezřízený. Teď zase dejte svoje údy do služeb spravedlnosti, abyste vedli život svatý. Dokud jste byli oddáni hříchu, necítili …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Pro vaši lidskou slabost užiji příkladu z obyčejného života: Kdysi jste dávali svoje údy do služeb nečistoty a nevázanosti, takže jste vedli život nezřízený. Teď zase dejte svoje údy do služeb spravedlnosti, abyste vedli život svatý. Dokud jste byli oddáni hříchu, necítili jste se vázáni předpisy mravního zákona. Jakýpak jste měli tehdy užitek z těch věcí? Takový, že se za to teď stydíte. Na konci těch věcí je smrt. Nyní však jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služby Bohu. A užitek z toho je vaše posvěcení a nakonec věčný život. Neboť odplata za hřích je smrt, dar Boží však je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Rim 6,19-23

Žalm:
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem.
Vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Zl 1

Evangelium:
Lk 12,49-53
Zedad Z
.....Bratři! Pro vaši lidskou slabost užiji příkladu z obyčejného života: Kdysi jste dávali svoje údy do služeb nečistoty a nevázanosti, takže jste vedli život nezřízený. Teď zase dejte svoje údy do služeb spravedlnosti, abyste vedli život svatý.....