Clicks94
Stylita
2

Boží slovo na den 2.4. A.D.2020

Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky!“ Židé mu řekli: „Teď už jsme si jisti, že jsi posedlý zlým duchem. Umřel Abrahám, stejně i proroci
a ty tvrdíš: `Kdo zachovává mé slovo, nezakusí smrt navěky!'Jsi ty snad větší než náš otec Abrahám? On umřel, stejně i proroci umřeli. Co ze sebe děláš?“ Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by nic neznamenala. Je to můj Otec, který mě oslavuje, o kterém vy říkáte: `Je to náš Bůh!' Vy jste ho nepoznali, já však ho znám; a kdybych řekl, že ho neznám, byl bych lhář stejně jako vy. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se.“ Židé mu namítli: „Není ti ještě ani padesát let
a viděl jsi Abraháma!“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Dříve než byl Abrahám, já jsem.“ Tu popadli kameny, aby po něm hodili. Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu.
Jan 8,51-59
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Abrám padl na svou tvář a Bůh s ním takto mluvil: „Hle, já jsem to – (to je) má smlouva s tebou: Staneš se otcem mnohých národů. Nebudeš se už jmenovat Abrám, ale tvé jméno bude Abrahám, neboť tě činím otcem mnohých národů. Učiním tě nadmíru plodným, rozmnožím tě v národy a králové z tebe …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Abrám padl na svou tvář a Bůh s ním takto mluvil: „Hle, já jsem to – (to je) má smlouva s tebou: Staneš se otcem mnohých národů. Nebudeš se už jmenovat Abrám, ale tvé jméno bude Abrahám, neboť tě činím otcem mnohých národů. Učiním tě nadmíru plodným, rozmnožím tě v národy a králové z tebe vzejdou. Uzavřu svou smlouvu s tebou a s tvým potomstvem po tobě v jejich pokoleních jako smlouvu věčnou. Budu Bohem tobě i tvému potomstvu po tobě. Dám tobě i tvému potomstvu po tobě zemi, v níž přebýváš jako host, celou zemi kananejskou, ve věčné vlastnictví a budu jim Bohem.“ Bůh ještě řekl Abrahámovi: „Ty pak zachovávej mou smlouvu, ty i tvé potomstvo po tobě od pokolení do pokolení.“
Gn 17,3-9

Žalm:
Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,
hledejte stále jeho tvář!
Pamatujte na divy, které učinil,
na jeho zázraky a rozsudky jeho úst.

Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,
synové Jakuba, jeho vyvoleného!
Hospodin sám je náš Bůh,
po celé zemi platí jeho rozhodnutí.

Pamatuje věčně na svoji smlouvu,
na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,
na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem,
na svou přísahu Izákovi.
Zl 105

Evangelium:
Jan 8,51-59

Církevní kalendář:
sv. František z Pauly
Franciscus de Paola
2. dubna, nezávazná památka
Postavení: poustevník, zakladatel řádu OM
Úmrtí: 1507
Patron: poustevníků a italských námořníků, vzýván na ochranu před morem; při manželské neplodnosti
Atributy: řádový hábit s kapucí, nápis Charitas
Pocházel z Paoly v Itálii. Kolem 13 let byl přes rok ve františkánském klášteře. Po vykonání pouti do Říma a do Assisi si našel jeskyni v horách Kalabrie, kde žil v největší přísnosti. Přidali se k němu další muži, a tak založil nejpřísnější kongregaci poustevníků, později změněnou na řád Nejmenších bratří. Přísnost života sv. Františka je srozumitelná jen v kontextu veliké lásky a pokory, kterou byl prozářen. Ustavičný půst, který je čtvrtým slibem, odůvodňuje slovy: "Když se tělo postí, duch se očišťuje, mysl pozdvihuje, tělo duchu podrobuje, srdce pokořuje a žádostivost vystřídá světlo čistoty."
catholica.cz
Theodorá-Máriá
"Když se tělo postí, duch se očišťuje, mysl pozdvihuje, tělo duchu podrobuje, srdce pokořuje a žádostivost vystřídá světlo čistoty."