Peter(skala)
11.6K

PETICIA: PRÍRODA VIE, KTO JE MUŽ A ŽENA A ZÁKON BY NEMAL BYŤ HLÚPEJŠÍ!

Autor: Aliancia za rodinu Adresáti: Národná rada SR, Poslanci NR SR

TU podpísať: Príroda vie, kto je muž a žena a zákon by nemal byť hlúpejší! – Podpíšem.sk

Najvyšší správny súd SR svojim rozhodnutím vo veci zápisu zmeny pohlavia aktivisticky spochybnil obsah pojmu pohlavie, ktoré sa dnes zapisuje do štátnych dokladov.

Keďže pohlavie je právne významnou skutočnosťou a biologicky nezmeniteľnou skutočnosťou touto petíciou vyzývame parlament, aby prijal návrh zákona, ktorý jasne určí, že štát nebude zapisovať fiktívne zmeny pohlavia a zmenu pohlavia v štátnej evidencii zapíše iba na základe genetických testov v prípadoch, v ktorých bolo pohlavie lekárom nesprávne určené.

Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

Vážení páni poslanci, Vážené pani poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyšší správny súd SR svojim rozhodnutím vo veci zápisu zmeny pohlavia aktivisticky spochybnil obsah pojmu pohlavie, ktoré sa dnes zapisuje do štátnych dokladov.

Keďže pohlavie je právne významnou skutočnosťou a biologicky nezmeniteľnou skutočnosťou touto petíciou vyzývame parlament, aby prijal návrh zákona, ktorý jasne určí, že štát nebude zapisovať fiktívne zmeny pohlavia a zmenu pohlavia v štátnej evidencii zapíše iba na základe genetických testov v prípadoch, v ktorých bolo pohlavie lekárom nesprávne určené.

Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

Vážení páni poslanci, Vážené pani poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, dostali sme sa bizarnej situácie, keď naša ústava chráni ženy a súdy nevedia, kto žena je. Preto to musíte povedať vy páni poslanci a vy pani poslankyne! Ak má slovo žena mať naďalej svoj reálny obsah a nemá to iba vec pocitov či psychiatrickej diagnózy bude potrebný Váš zásah.

Považujeme za neuveriteľné, že v dobe dnešného pokroku vedy a genetiky je možné uvažovať tak nekompetentne o biologickom základe človeka a jeho dôležitosti.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Môžeme nazvať iba súdnym aktivizmom skutočnosť, že súdy nevedia z ústavy, zákona o rodine vydedukovať biologické skutočnosti. Načo potom ústava SR hovorí o tehotnej žene? Čo z našej Ústavy ostane, ak základné nespochybniteľné skutočnosti týkajúce sa reprodukčného zachovania spoločnosti sú spochybnené? Čo ostane z našej spoločnosti, ak desaťtisíce rokov platné definície muža a ženy prestanú mať podklad v biológii a schopnosti založiť si rodinu?

Je neskutočné, že dochádza k takému nárastu nenávisti v spoločnosti k jej základnej bunke spoločnosti – rodine. Čudujeme sa potom, že pribúda toľko zranených ľudí, ktorí sa nevedia stotožniť s vlastným telom? Ich bolesť cítime ako vlastnú bolesť a nechceme, aby ju zažívali. Prečo však takých zmätených detí pribúda? Niekoľko stoviek odborníkov na Slovensku varovalo pre nebezpečenstvom tzv. rodového „scitlivovania“.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., podpredseda Ústavného súdu ČR vo svojom prejave k štátnosti uviedol ako príklad práve rozhodnutie v tejto veci ako to, ktoré by malo skutočne patriť parlamentu a každá takáto zmena by mala byť veľmi citlivo uvážená.

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, Dr.Sc. sa vyjadril, že poslaním medicíny je liečba patologických stavov a nie zásahy do normálnych fyziologických javov. Zavádzať tretie pohlavie, či redukovať dve na jedno nemá nič spoločné s medicínou.

Plne sa stotožňujeme so signatármi listu predsedovi vlády Slovenskej republiky Eduardovi Hegerovi. Administratívne úkony nie sú a nemôžu byť súčasťou liečby, rovnako ako štátny administratívny úradník nie je medicínskym pracovníkom. Zároveň takéto administratívne úkony obmedzujú ústavne chránené práva a slobody ostatných osôb, ktoré si oprávnene myslia a aj konajú na základe biologicky nezmeniteľného pohlavia a pohlavie považujú za zásadnú vec na rozlišovanie v mnohých životných situáciách.

Nespravodlivosť sa neodstraňuje ďalšími nespravodlivosťami voči ostatným. Jednotlivci, ktorí zažívajú vážny rodový nesúlad, môžu úprimne veriť, že sú opačného pohlavia ako ich biologické pohlavie, a veria, že sú „uväznení“ v nesprávnom tele. Máme súcit s tými, ktorí trpia rodovou dysfóriou, ale pomoc týmto ľuďom nespočíva v amputovaní zdravej reprodukčnej časti tela alebo v podávaní hormónov. Neplodnosť je choroba, ktorá sa má liečiť, nie spôsobovať.

Dlhodobá švédska štúdia (jedna z mála kohortových štúdií) prináša veľmi závažné zistenia, ktoré nepotvrdzujú jednoznačné benefity po zmene pohlavia. Osoby s transsexualizmom majú po zmene pohlavia podstatne vyššie riziko úmrtnosti, samovražedného správania a psychiatrickej morbidity ako bežná populácia. Závažné pochybnosti sú opísané aj v americkej štúdii v Journal of Sex & Marital Therapy.

Nie je to nič nevypočítateľné. V krajinách, ktoré podľahli tejto ideológii enormne rastie počet obetí - detí, ktoré cítia nesúlad so svojim pohlavím. Dianna Kenny psychologička zo Sydney pripúšťa, že ideológia zasiahla aj množstvo odborníkov a inštitúcií.

Podľa zákona o rodine je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodila. Ako matka „legálne uznaný muž“ zapísaný nemôže byť, lebo matkou je podľa zákona žena. Ako otec zapísaný byť nemôže, lebo otec dieťa nerodí, ale plodí s matkou dieťaťa (§ 94, ods. 2 zákona o rodine).

Nejde nám o to, aby niekto trpel. Práve naopak. Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohlaví môže priniesť viac problémov ako riešení a zasiahnuť do práv tretích osôb. Závažné dôsledky Vášho rozhodnutia možno predpokladať všade tam, kde na skutočnom biologickom pohlaví záleží, napríklad:

- zásah do intimity dievčat pri prideľovaní dievčat na spoločné internátne izby a v hygienických zariadeniach,

- zásah do práv prehliadaných osôb pri práve byť pri telesných prehliadkach prehliadaný osobou rovnakého pohlavia - príslušníkom polície alebo príslušníkom ZVJS,

- pri ochrane žien vo väzbe a výkone trestu pred sexuálnym násilím.

- poskytnutie neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru a zvýšený vznik zranení,

- zásah do autonómneho postavenia a práva cirkvi pripravovať do kňazskej služby mužov pri prijímaní na teologické štúdium do seminára.

Anton Chromík

Aliancia za rodinu


Petíciu zostavil:

Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, IČO: 42357934, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976
Zuzka M S shares this
1839
Samson1
Když se každý podívá do gatí, co tam má, potom může být problém jedině v hlavě, myslím 😎.