Clicks372
Stylita
40

Boží slovo na den 4.12. A.D. 2021

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň." (Potom) si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte."
Mt 9,35-10,1.5-8
ikona 12 apoštolů (zde je sv. Pavel a není Jidáš)
U.S.C.A.E.
Sv. Peter Chrysologos

Život jeho strpčovali najmä bludári. Okolo roku 430 začal rozširovať Nestor, biskup v Konštantínopole, nový blud, že Kristus Pán Boh a Človek spolu nie je v jednej osobe a že Panna Mária nie je Matkou Božou, ale Kristovou. Proti tomuto kacírskemu učeniu povstal horlivo opát konštantínopolský, menom Eutyches. Ale i on upadol do bludu; lebo učil, že Kristus Pán mal iba jednu …More
Sv. Peter Chrysologos

Život jeho strpčovali najmä bludári. Okolo roku 430 začal rozširovať Nestor, biskup v Konštantínopole, nový blud, že Kristus Pán Boh a Človek spolu nie je v jednej osobe a že Panna Mária nie je Matkou Božou, ale Kristovou. Proti tomuto kacírskemu učeniu povstal horlivo opát konštantínopolský, menom Eutyches. Ale i on upadol do bludu; lebo učil, že Kristus Pán mal iba jednu prirodzenosť a nie dve, božskú totižto a ľudskú.

Sv. Flavianus, arcibiskup v Konštantínopoli, odsúdil na sneme cirkevnom roku 448 blud Eutychov a vyobcoval zatvrdeného kacíra z lona sv. Cirkvi. Bludár Eutyches protestoval proti výroku, odvolával sa na pápeža a rozposlal listy na biskupov, aby ich získal pre svoje kacírske domnienky.

Sv. Peter odpovedal: «S bôľom čítal som list tvoj; lebo keď svornosť a pokoj v sv. Cirkvi slúžia v Nebi k radosti, akéže bolesti zakúšajú sa nad roztržkami, ktorými ony bývajú marené?» I napomínal vzdorovitého poblúdenca výrečnými slovami, aby sa podrobil stolici pápežskej a učeniu sv. Cirkvi, vynesenému na sneme cirkevnom, a nedohadoval sa; za príklad výstražný uvádzal mu Nestora a iných bludárov, ktorí neposlušnosťou svojou veľmi poblúdili a ako nenapraviteľní kacíri zahynuli.

---

Jednota Viery
Stylita
U.S.C.A.E.
Po sťažnostiach a hrozbách vandalizmu bola z autobusov spoločnosti Egged v hlavnom meste odstránená reklamná kampaň spoločnosti Pessah vyzývajúca na obnovu Chrámu v Jeruzaleme.
Skupina Naša krajina Izrael, ktorá si kampaň objednala, uviedla, že zažaluje Egged a spoločnosť Cnaan Advertising, ktorá zabezpečuje reklamné služby Eggedu, za porušenie zmluvy.
Plagáty s umeleckým stvárnením Chrámu …More
Po sťažnostiach a hrozbách vandalizmu bola z autobusov spoločnosti Egged v hlavnom meste odstránená reklamná kampaň spoločnosti Pessah vyzývajúca na obnovu Chrámu v Jeruzaleme.
Skupina Naša krajina Izrael, ktorá si kampaň objednala, uviedla, že zažaluje Egged a spoločnosť Cnaan Advertising, ktorá zabezpečuje reklamné služby Eggedu, za porušenie zmluvy.
Plagáty s umeleckým stvárnením Chrámu spolu s citátom "Nech je Chrám rýchlo obnovený ešte za nášho života" boli umiestnené na 200 autobusoch spoločnosti Egged na trasách, ktoré premávajú cez Jeruzalem vrátane východných štvrtí mesta.
Podľa rabína našej krajiny Izraela Shaya Geffena boli plagáty vyvesené pred sviatkom, ale osem dní pred plánovaným ukončením kampane boli odstránené.
"Na náš smútok Egged ustúpil tlaku ľavicových a arabských organizácií. Dokonca nám ani neoznámili, že plagáty odstraňujú," povedal Geffen. Dodal, že jeho organizácia plánuje zažalovať Egged aj Cnaan Advertising o náhradu škody vo výške 1 milión NIS za zrušenú kampaň.
"Mohli by sme tiež odstrániť všetky židovské sväté knihy, ktoré vyzývajú na obnovu Chrámu," povedal Geffen sarkasticky. "Sú to slová, ktoré každý Žid vyslovuje trikrát denne vo svojich modlitbách. Prekvapuje ma, že takýmto spôsobom reaguje taká etablovaná spoločnosť, akou je Egged."
Spoločnosť Our Land of Israel založili krajne pravicoví aktivisti Baruch Marzel a rabín Šalom Dov Wolpe v roku 2008. Jedným z najkontroverznejších cieľov skupiny je výstavba tretieho Chrámu na hore Moria v Jeruzaleme, na mieste, kde kedysi stál prvý a druhý Chrám. Tento cieľ je kontroverzný, pretože na tomto mieste sa v súčasnosti nachádza mešita Aksa a Skalný dóm a moslimovia ho považujú za tretie najsvätejšie miesto islamu.
Geffen odmietol hlasy, ktoré kampaň označili za provokáciu, a povedal, že ide len o sviatočné požehnanie obyvateľom mesta. "Ak je to tak, potom je provokáciou aj samotný štát Izrael. Všetko je provokácia okrem toho, čo robia Arabi. Sú to anjeli, ktorí nemôžu urobiť nič zlé," povedal.
Hovorca Eggedu Ron Ratner uviedol, že Egged nemá v tejto veci žiadne slovo a žiadosti o komentár odkázal na spoločnosť, ktorá má na starosti prenájom reklamných plôch na autobusoch družstva.
"Reklama na autobusoch Egged je v rukách súkromného franšízanta s názvom Cnaan Advertising in Motion. V tomto prípade spoločnosť Egged nemala žiadny vplyv na kvalitu alebo obsah reklamy a akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa umiestnenia alebo odstránenia reklamy prijímala výlučne ona a zrejme podľa svojich obchodných úvah," povedal Ratner.
Zástupca obchodného a marketingového riaditeľa spoločnosti Cnaan Advertising Ohad Gably uviedol, že rozhodnutie odstrániť plagáty nasledovalo po rôznych sťažnostiach a hrozbách vandalizmu, ktoré boli doručené do ich kancelárií.
"Po vyvesení kampane začala naša kancelária dostávať mnoho žiadostí od organizácií a sektorov, ktoré požadovali, aby sme plagáty odstránili, pretože boli zraňujúce. V niektorých prípadoch žiadosti hraničili s vyhrážkami. Na moju ľútosť a napriek finančným stratám, ktoré nás toto rozhodnutie stálo, sme boli nútení kampaň odstrániť po tom, čo sme sa rozhodli, že nemáme v úmysle veci zhoršovať a spôsobovať poškodzovanie autobusov."
Gably uviedol, že jeho spoločnosť spolupracovala s Wolpe na predchádzajúcich kampaniach, z ktorých niektoré boli podobne kontroverzné, a nestretla sa s žiadnymi ťažkosťami a vyhrážkami.
"Môžu nás zažalovať alebo urobiť čokoľvek iné, čo uznajú za vhodné, a my budeme reagovať primerane. Nechceme, aby sme čelili škodám na autobusoch, ktorých náklady kampaň nebude schopná pokryť," povedal Gably.
---
Talmud by mali zakázať. ako celok nepredstavuje žiaden svätý text ale sa tam vyzúrilo peklo. Tam je reinkarnácia, a to najsprostejšie rúhanie aké sa len dá

som si pozrel ten článok na ktorý si dal inde odkaz stylita
Stylita
Talmud jako celek jsem nikdy nečetl. Pokud jde o reinkarnaci, někteří chasidi tomu věřili. Ve filmu Golet v údolí o komunitě orthodoxních židů v Československu je řečeno , že zlá žena, která svým jazykem trápí zbožného chasida, narodí se po smrti jako ryba a onen chasid ji sní. 😊
Rouhání se Pánu Ježíši Kristu v talmudu je odporné.
Stylita
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
(Židům 11,6)
Na obr. sousoší Pán Ježíš Kristus,vlevo sv. Petr, vpravo sv. Pavel, Bazilika sv. Petra, Vatikán.
Zedad Z
.....Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte."
Mt 9,35-10,1.5-8.....
Martina Bohumila Lutherová
O to se snažíme, nebo nee?
U.S.C.A.E.
v niečom nie je celkom presný ten ikonostas ale vo vyzdvihnutí toho že svätý Peter je Protos je dokonale presným
Martina Bohumila Lutherová
Jistě, protoože dokázal po trojí zradě, zaplakat
a Ježíš to věděl proto ho opět z láskoupřijal
mezi své apoštoly. Tetelil se radostí, tak jako
každý kdo na sobě pocítí moc odpuštění a
lásky Krista Pána.
U.S.C.A.E.
On ale ešte nemal Pápežstvo treba vnímať kontext. Pri zrade bol ešte na úrovni ostatných ibaže sa strašne chvastal
Stylita
Kdo se tedy chvástá, že nezradí a bude věrný, ať se má na pozoru.
Martina Bohumila Lutherová
sv. Pavel je bezpochyby největší z apoštolů.
Např. jeho list Židům - je perla v poznání
slavení památky večeře Páně. A vůbec
v poznání Otce, Syna Božího/Syna člověka a
působení Svatého Ducha, který z Otce vychází.
U.S.C.A.E.
to myslíte svätého Pavla ktorý písal o nehodnom Prijímaní Krista v spôsoboch? tak žiadna památka
Martina Bohumila Lutherová
Jistě když přijímáš památku Kristových Slov/ tak jak je vyslovil,
nemůžeš mít v srdci/v mysli hromadu hnoje- .....nebo nevěřit
těm Slovům.....to bys přijímal odsouzení
Otčenáš
U.S.C.A.E.
Nikoli nehodné přijímání Krista, ale kdo nehodně jí a pije. To je rozdíl. Zde se jedná o tělo a krev. Tělo a krev není Kristus.
Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně. 1K 11:27
Apoštol Pavel je ten svatý Pavel, který napsal toto -
Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království ani porušitelné nebude dědi…More
U.S.C.A.E.
Nikoli nehodné přijímání Krista, ale kdo nehodně jí a pije. To je rozdíl. Zde se jedná o tělo a krev. Tělo a krev není Kristus.
Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně. 1K 11:27
Apoštol Pavel je ten svatý Pavel, který napsal toto -
Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného. 1K 15:50
U.S.C.A.E.
ináč výborne zmätočná kombinácia pravoslávny veria že Omša nie je púha pamiatka a luteráni nemajú problém s Filioque 😊
Martina Bohumila Lutherová
Vy teď přijímáte z rukou satanistů a co asi
myslíš že památku, ale na co?
Otčenáš
Právě proto se jedná pouze o úkon na památku, jak přikázal Pán Ježíš Kristus -
Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného. 1K 15:50
U.S.C.A.E.
anamnesis nie je vo význame pamiatka a:

Co jest Oltářní Svátost?

Jest nejvelebnější Nového Zákona svátost a
obět, v který Kristus, pravý Bůh a člověk,
právě, a docela se obsahuje; za živý i za
mrtvý obětován bývá: když kněz náležitě
posvěcený, chléb a víno posvětil onými tej-
nými slovy a od Krista ustanovenými.
Vylož vejslovněji, které věci v náležitě posvěcené
hostiji se obsahují?
Obsahuje …More
anamnesis nie je vo význame pamiatka a:

Co jest Oltářní Svátost?

Jest nejvelebnější Nového Zákona svátost a
obět, v který Kristus, pravý Bůh a člověk,
právě, a docela se obsahuje; za živý i za
mrtvý obětován bývá: když kněz náležitě
posvěcený, chléb a víno posvětil onými tej-
nými slovy a od Krista ustanovenými.
Vylož vejslovněji, které věci v náležitě posvěcené
hostiji se obsahují?
Obsahuje se Kristus Pán s tělem, celej, a
živej tentýž, kterýž v nebi na pravici Otce
sedí.
Jakým způsobem to dokazuješ?
Samejmi slovy Páně: totoť jest tělo mé, kteréž
se za vás dává (Luc. 22, v. 19); tentoť jest
kalich nový Zákon v mé krvi, kteráž za vás
bude vylita (ibid. v. 20).
Proč pravíš: živej? zdaliž tam nemůže tělo
mrtvé býti?
Nikoliv: poněvadž Kristus vstav z mrtvých,
již neumírá, dí svatý Pavel (Rom. 6, v. 9);
pročež kdekoliv jest, živ jest.
Jest tedy tam v těle Krista Pána jeho krev, duše,
božství, a cokoliv k živému a božskému tělu
patří?
O tom pochybovati Písmo již přivedené ne-
dopouští.
Je-li týž Kristus živej také v posvěceným kalichu?
Jest ovšem: nebo krev jeho tam býti nemůže,
leč v těle spolu i s duší, a božstvím.
Proč ne?
Poněvadž Kristus vstav z mrtvých, již neumírá
(ibidem).

catholica.cz/download/CanisPKatHliSi-r.pdf s. 119, 120
Otčenáš
To čiňte na mou památku. Lk 22:19b
A zase tu máme neposlušnost a umělé konstrukce, když se z památky dělá, co památkou není. Kdo jí a pije na památku nehodně, je vinen proti krvi a tělu.
Nerespektováním Boží vůle to začíná, umělým náboženstvím to končí. Na začátku jsou maličkosti, na konci pád do propasti.
U.S.C.A.E.
anamnesis má význam obety
Martina Bohumila Lutherová
Já to chápu tak, že to chtěli aby to nebylo tako všední,
tak to zkrášlili a vlastně přizpůsobili tomu co byli naučeni
neboť to byli učenci z pohanství/pokřtěni. Bylo to z úcty,
doba nebyla tak uspěchná jako dnes, lidé měli čas sedět
3 hod v chrámech atd atd. Dnes je čas jít ke kořenům -
ale úplně všeho !!!
U.S.C.A.E.
Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije …More
Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“
Jn 6, 51- 58
Martina Bohumila Lutherová
Vždyť ta hiearchie od shora až dolů by musela být
úplně svatá / oni pili i krev Kristovu na památku.
A jak to dopadlo? Vidíme dnes.!!!!Odpad od Krista!
U.S.C.A.E.
donátizmus?
Martina Bohumila Lutherová
MIke ty ničemu nerozumíš jan opisuješ tak jak jsi kdysí jako
Mike prohlásil, to co ti tata zanechal.
U.S.C.A.E.
ja volám aj Libora Halíka niekedy otec to ó s bodkou je skratka otec a vy používate báťuška to nie je v ruštine iba vážený človek ale aj dôverné oslovenie otca napríklad anglikána by som už otec neoslovil viem totiž že svätenie nemá nepodsúvajte že mám biologického otca kňaza ja to oslovenie robím v duchovnom zmysle
Martina Bohumila Lutherová
Mike...

Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!.......

To je naprosto v pořádku.....to čiňte na mou památku....je třeba věřit tomu Slovu
co píše a tak ho přijímat......Přečti si ve zbyt…More
Mike...

Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!.......

To je naprosto v pořádku.....to čiňte na mou památku....je třeba věřit tomu Slovu
co píše a tak ho přijímat......Přečti si ve zbytku dne list Židům od sv. Pavla
Otčenáš
Stylita, mám potřebu uvést na pravou míru, že ve tvých článcích oceňuji lajkem pouze text, nikdy kresbu, malbu, či ikonu.
Na té dnešní máš dvanáct apoštolů, jak píšeš, místo Jidáše je tam Pavel.
Stylita - „ikona 12 apoštolů (zde je sv. Pavel a není Jidáš)"
Apoštolové však uvolněné místo po Jidášovi doplnili po společné modlitbě Matějem.
15V těch dnech se postavil Petr uprostřed bratří — byl …More
Stylita, mám potřebu uvést na pravou míru, že ve tvých článcích oceňuji lajkem pouze text, nikdy kresbu, malbu, či ikonu.
Na té dnešní máš dvanáct apoštolů, jak píšeš, místo Jidáše je tam Pavel.
Stylita - „ikona 12 apoštolů (zde je sv. Pavel a není Jidáš)"
Apoštolové však uvolněné místo po Jidášovi doplnili po společné modlitbě Matějem.
15V těch dnech se postavil Petr uprostřed bratří — byl tam pohromadě zástup asi sto dvaceti osob — a řekl: 16„ Muži bratři, muselo se naplnit slovo Písma, které předpověděl Duch Svatý ústy Davidovými o Judovi, jenž se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše; 17byl počítán mezi nás a obdržel podíl na této službě. 18Z odměny za nepravost získal pole, a když spadl střemhlav, roztrhl se v půli a všechny jeho vnitřnosti vyhřezly. 19A to se stalo známým všem obyvatelům Jeruzaléma, takže to pole bylo v jejich vlastním jazyce nazváno Hakeldama, to znamená Krvavé pole. 20Neboť je napsáno v knize Žalmů: ‚Jeho příbytek ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil‘ a ‚Jeho pověření ať obdrží jiný‘. 21Proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy Pán Ježíš pobýval mezi námi, 22od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ 23I postavili dva: Josefa zvaného Barsabáš, jenž měl příjmení Justus, a Matěje. 24Pak se pomodlili a řekli: „Ty, Pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou sis vyvolil, 25aby dostal místo v této službě a v apoštolství, od něhož se Juda odvrátil a odešel na své místo.“ 26Dali jim losy a los padl na Matěje; i byl volbou připojen k jedenácti apoštolům. Sk 1:15-26
Pavel tedy není dvanáctým, ale třináctým, dle tradice Ježíšových učedníků - problematickým apoštolem.
Stylita
Ano,vím o losu Matěje. Na této ikoně je však sv.Pavel a chybí tu Jidáš. Je to ikona 12 apoštolů.
Otčenáš
Výborně, že víš. Já jen, že svědectví ikony je zavádějící.
Stylita
Není. Sv. Pavel je počítán v církvi k apoštolům. Dokonce má titul Apoštol národů.
Otčenáš
Snad se to může zdát jako maličkost. Ale jedna maličkost ke druhé a máme tu konstrukt, který nemá nic společného s realitou.
Matěj je náhradou za Jidáše, nikoli, jak by se podle ikony zdálo, že Pavel. Matěj je dvanáctý apoštol.
Martina Bohumila Lutherová
Pan Michalengelo ma jednu památeční větu.:
Na maličkostech se život zakládá a na malichernostech
rozkládá
...... :-)
Otčenáš
Neřešil bych ten obrázek, ale pan malíř (chcete-li ikonopisec) ignoroval Boží vůli.
24Pak se pomodlili a řekli: „Ty, Pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou sis vyvolil, 25aby dostal místo v této službě a v apoštolství, od něhož se Juda odvrátil a odešel na své místo.“ 26Dali jim losy a los padl na Matěje; i byl volbou připojen k jedenácti apoštolům.
Čtěte pozorně text, učední…More
Neřešil bych ten obrázek, ale pan malíř (chcete-li ikonopisec) ignoroval Boží vůli.
24Pak se pomodlili a řekli: „Ty, Pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou sis vyvolil, 25aby dostal místo v této službě a v apoštolství, od něhož se Juda odvrátil a odešel na své místo.“ 26Dali jim losy a los padl na Matěje; i byl volbou připojen k jedenácti apoštolům.
Čtěte pozorně text, učedníci prosí Pána, aby si vyvolil ze dvou adeptů. Volbou Pána byl Matěj připojen k jedenácti apoštolům.
Na ikoně je Pavel připojen k apoštolům volbou malíře.
Martina Bohumila Lutherová
Tak je to se vším tzv. náboženstvím. Zrovna jak
ř. katolíci při mši zpívali z plna hrdla Salve regina
když před schoulou zastavili hinduisti nesoucí
na nosítka jejich nebeskou královnu/tentokrát
Kundolínu ta prsatá se sloním nosem.
Tomu se říká lidové náboženství římské církve.
Stylita
Pražský orloj
12 apoštolů
youtube.com/watch?v=fCnELy7Tu9w
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/01_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin, Svatý Izraelův: "Siónský lide, který bydlíš v Jeruzalémě, nebudeš ustavičně plakat. (Bůh) se jistě smiluje nad tebou, až uslyší tvé volání; hned jak ho uslyší, odpoví ti. A Pán vám dá chléb nepřátel a vodu těch, kdo vás utiskují; tvůj učitel se už nebude skrývat, tvé oči uvidí …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/01_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin, Svatý Izraelův: "Siónský lide, který bydlíš v Jeruzalémě, nebudeš ustavičně plakat. (Bůh) se jistě smiluje nad tebou, až uslyší tvé volání; hned jak ho uslyší, odpoví ti. A Pán vám dá chléb nepřátel a vodu těch, kdo vás utiskují; tvůj učitel se už nebude skrývat, tvé oči uvidí tvého učitele. Když se uchýlíte napravo nebo nalevo, tvé uši uslyší za sebou rozkaz: 'Toto je cesta, jděte po ní!' (Bůh) dá déšť tvému semeni, jímž oseješ půdu. Chléb, který půda vydá, bude vydatný a jadrný. V ten den se bude tvé stádo pást na širé nivě. Tvoji býci a osli, kteří obdělávají půdu, budou žrát posolenou míchanou píci, převátou lopatou a sítem. V den velkého vraždění, kdy padnou věže, budou potoky, proudy vod na každé vysoké hoře, na každém strmém pahorku. Světlo luny bude jako zář slunce a světlo slunce bude sedmkrát (větší) jako světlo sedmi dnů, až Hospodin obváže zlomeninu svého lidu a vyléčí ránu, kterou mu zasadil."
Iz 30,19-21.23-26

Žalm:
Šťastní jsou všichni, kdo doufají v Hospodina.
Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,
opěvujte našeho Boha, neboť je milý, zaslouží si chvály.
Hospodin buduje Jeruzalém,
shromažďuje rozptýlené z Izraele.

Uzdravuje ty, jimž puká srdce,
a jejich rány obvazuje.
Určuje počet hvězd,
každou z nich nazývá jménem.

Velký je náš Pán a přemocný,
jeho moudrost je bez míry.
Pokorné Hospodin pozvedá,
bezbožné však ponižuje k zemi.
Zl 147

Evangelium:
Mt 9,35-10,1.5-8