Clicks937
Victory

Programované šílenství. V čem je záchrana? (+ video)

Toto video je možné zhlédnout i zde:
wistia.com/medias/pxyq2886wh
rumble.com/vf7ybf-programovan-lenstv.html
ugetube.com/watch/xjGGnIsNyszZXhV

Programované šílenství. V čem je záchrana? Pohané uctívají ďábla a jeh…

Tzv. pandemie neboli tragikomický teátr dnes odmaskoval kořen lidské debility. Globálně vlády všech států lidem v masmédiích lžou a nutí je hrát divadlo s maskami, respirátory, testováním a genocidním vakcinováním. Skuteční odborníci v medicíně všechnu tuto tzv. péči o zdraví definují jako zločin proti lidskosti.
Zdravotnictví má poslání zachraňovat život a pečovat o zdraví. V novém systému se stalo nástrojem genocidy a ničení zdraví. Toto je šílenství.
Lékaři skládali Hippokratovu přísahu. Jsou vázáni povinností chránit život. Dnes jsou nuceni konat pravý opak. Stávají se nástroji programované genocidy! To je nejtěžší zločin a šílenství!
Masově používat lidi jako pokusné králíky či laboratorní krysy pro fatálně nebezpečnou vakcínu, která mění genom, je zločin proti lidstvu, šílenství a debilita.
Základní ideologický program je dnes tzv. redukce lidstva o 6 miliard. To, že nástrojem k tomuto šílenému cíli je zdravotnictví, je absurdum a zločin proti lidskosti!
Děti jsou na základě gender ideologie a sexuální výchovy nuceny k hormonálním terapiím a později k operaci změny pohlaví, to je zločin proti lidskosti a šílenství.
Zdravou rodinu tvoří muž, žena a děti. Dnes je genderovou ideologií cílevědomě likvidována. Milujícím rodičům jsou na bázi pseudozákonů kradeny děti a dávány pedofilům a homosexuálům k tzv. adopci. To je zrůdná tyranie, šílenství a debilita.
Člověk, který zapřel rozum a svědomí, nechce slyšet pravdu a notoricky věří lži a sebeklamu – to je základní lidská tragédie, na níž je budován systém autogenocidy lidstva na tzv. zlatou miliardu.
Gates veřejně prohlásil: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“ Tento analfabet v medicíně prosazuje masové vakcinování celé planety. Všechny státy nakupují pod jeho taktovkou fatálně nebezpečné vakcíny, jako by ztratily rozum. Jak je to možné? Kořenem této stupidity je zlo v lidském nitru, které působí skrze lež. Otrávený kořen zla, tzv. dědičný hřích neboli duchovní semeno ďáblovo, přešlo do lidské přirozenosti hříchem prvních lidí.
V čem spočívá tato tragédie prvního hříchu? Ve skutečnosti šlo o neposlušnost, kterou člověk přerušil vztah k Bohu. Uvěřil duchu lži – ďáblu – a dostal se touto neposlušností do vzpoury vůči Bohu. Semeno ďáblovo, ložisko zla, egoismus, už zůstalo jako temné dědictví v naší lidské přirozenosti. Všechny zločiny, sadistické mučení, brutální tyranie, vraždy, genocidy, nenávist, podlost, sváry, to všechno vychází z tohoto otráveného ložiska zla v duši.
Pohané uctívají ďábla a jeho démony, kterým přinášeli i lidské oběti, proto pohanský svět ovládalo zlo a lež. Křesťanství paralyzovalo zlo skrze Kristovo evangelium i spravedlivými a Božími zákony. Toto vytvářelo bariéru, aby lež, zlo, zvrácenosti a zločinnost nezachvátily lidstvo jako ničivá epidemie.
Za posledního půl století došlo k zvratu v zákonodárství i v myšlení. Spravedlivé zákony byly zaměněny tzv. lidskými právy, ve skutečnosti prosazováním zvráceností a zločinnosti, skrytých pod pozitivními pojmy. Mezinárodními úmluvami, rezolucemi, rekomendacemi byly prosazeny i do národního zákonodárství.
Bylo odmaskováno, kdo je za falešnou svobodou i za falešným dobrem a ukázala se zrůdnost celého systému, který odmítl Boha. Svět nyní řídí satanisti usilující o masovou genocidu lidstva. Ta začíná psychologickým terorem s demagogickým vnucováním mRNA vakcíny. Vědci, kteří ještě nezradili svědomí, před ní naléhavě varují.
Tito vědci neúnavně opakují, že mRNA vakcína mění lidský genom, což znamená postupné vyhlazení lidského rodu. Upozorňují, že zároveň tato vakcína patří i do procesu čipizace. Bible před čipizací varuje ohnivým jezerem. Navíc mRNA vakcína obsahuje tkáň vytrženou ještě zaživa z dítěte zabitého při umělém potratu; to je otevřený projev satanismu, a tím i plošné satanizace lidstva!
Církev přestala být solí světu a sloupem pravdy a už na II. vatikánu se podřídila aggiornamentu, tedy duchu tohoto světa. Proces dnes dovršuje církevní podvodník, veřejný zrádce Krista, pseudopapež Bergoglio. Prosazuje legalizaci soužití sodomitů, ve Vatikánu intronizoval ohavnou modlu Pačamamu a stál v čele tohoto rituálu klanění se ďáblu. Genocidu lidstva prosazuje pod pozitivními pojmy a náboženskými frázemi. Všem diktuje přijetí fatálně nebezpečné mRNA vakcíny. Neplatný papež František je de facto guru elitních satanistů.
Proč může celý tento organizovaný zločin a podvod vůbec fungovat? Znovu se dostáváme k tomu, že v lidské duši je ložisko zla a lži. Pokud je rozum oklamán, vyřadí svědomí. Ložisko zla v nás se pak spojí s duchem lži, s „andělem světla“ (2Kor 11,14), a člověk začne realizovat jeho inspirace a sugesce. Lež, kterou vzal za svou, už vnímá jako dobro. Pravdivou kritiku ani sebekritiku nepřipouští a radikálně ji odmítá. Na této cestě lži a sebeklamu dělá další kroky, které stupňují zlo a vedou k sebezničení.
V celosvětovém měřítku to dnes vidíme na covidové hysterii směřující k autogenocidě lidstva. Toto je ovoce hadova semene v člověku.

Jaké je řešení?
Vítěz nad lží, zlem a ďáblem je Ježíš Kristus. Abychom byli osvobozeni od lži a zla, musíme přijmout Pána Ježíše. On je Bůh a vtělená Pravda. Sebekritika je základem pokání. Ježíš nám pak dává odpuštění hříchů.
Aby byl člověk skutečně vysvobozován od zla v sobě, Ježíš vyžaduje, aby pro Něho a pro evangelium ztratil svou duši (Mk 8,35). Tak se zbaví i ložiska zla, které je v ní. Tím se stane vpravdě svobodným (J 8,36) a šťastným. Ztratit svou duši znamená dát Bohu svou vůli. Tím je paralyzováno duchovní ložisko zla, temné ego, kterému se jinak člověk stále klaní. Zbožšťuje ho, přestože ego klame rozum, otupuje svědomí a zotročuje vůli. Když toto ložisko lži a smrti ztrácíme pro Ježíše, zachráníme svou duši pro časné i věčné štěstí.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

20. 3. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP


list-manage.com/subscribe?u=bed9f40cf4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c