Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks26
Victory
Výzva k mobilizaci křesťanům USA – druhá část. video: la-verdad-es-eterna.wistia.com/medias/fsj93b0r8b Vážení američtí křesťané, proces vnitřní apostaze v katolické církvi začal už II. vatikánským …More
Výzva k mobilizaci křesťanům USA – druhá část.

video: la-verdad-es-eterna.wistia.com/medias/fsj93b0r8b

Vážení američtí křesťané,

proces vnitřní apostaze v katolické církvi začal už II. vatikánským koncilem. František Bergoglio je pouze jeho vyvrcholením. Koncil se nepostavil proti herezím neomodernismu. Tím dal v pokoncilní době prostor k jejich masovému rozšíření. Bylo zpochybněno božství Kristovo, Jeho spasitelná oběť na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení i božská inspirace Písma. Koncil navíc místo podpory misie otevřel dveře antimisii prosazováním tzv. úcty k pohanským kultům, de facto k jejich démonům. Navíc koncil dvojznačnými pojmy zlikvidoval pravdivou apologii víry. Svým aggiornamentem otevřel církev duchu světa a vyhnal tak Ducha svatého. Bergoglio a masový vnější odpad i vnitřní apostaze k herezím je otráveným ovocem koncilu. Jestliže vy, američtí křesťané, nezačnete konat pokání, to znamená, jestliže nepřijmete pravdu a nepostavíte se proti herezím, apostazi a Gatesově vakcinační čipizaci, budete mít na svědomí duchovní i fyzickou genocidu Ameriky.

Co k této situaci dnes říká Bůh? „Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, zrušili věčnou smlouvu.“ (Iz 24,5)

Co čeká Ameriku, na to dnes odpovídá Bůh skrze proroka: „Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pykat; proto obyvatelé země zajdou v žáru a zůstane lidí maličko.“ (Iz 24,6) Toto je dnes konkrétní slovo pro USA! Opakuji, Bůh říká: „Budou pykat – obyvatelé země zajdou v žáru.“

Je toto slovo aktuální pro dnešní dobu? Odpověď zní: velmi aktuální! A navíc je to Boží a prorocké slovo. Je to slovo, které varuje! Pokud ani toto slovo s křesťany nehne, Amerika zahyne. Opakuji: Amerika zahyne!

Ptáte se, co máte dělat? Ptáte se: Je možné, aby tento trest, který už je za dveřmi, byl zadržen či změněn? V autoritě Kristova apoštola a Božího proroka vám jménem Božím odpovídám: Bůh se chce slitovat nad Amerikou, ale má jednu podmínku. Tou podmínkou je: Metanoia – změna myšlení! Vaše myšlení je dnes postaveno na lži a sebeklamu. Musí být postaveno na pravdě, na realitě. Vy věříte sobě, hříchu, který je ve vás, věříte lži, za kterou je duch světa a která se lavinovitě šíří skrze masmédia. Sám Ježíš, náš Spasitel, se na vás dnes obrací: „Věřte evangeliu!“ Věřte radostné zvěsti o spáse! Mnozí věříte různým filosofiím, psychologiím, pohanským náboženstvím, okultním praktikám, které působí skrze různé formy věštění, magie a spiritismu. Za nimi je duch lži a smrti, duch neopohanství. Jde např. o okultní akupunkturu a homeopatii, jógu, orientální meditace, zenové meditace i meditace spojené s různými druhy bojového umění, které mají své kořeny v pohanském démonismu. Je třeba učinit pokání za zamoření křesťanských bytů. Je třeba je očistit od různých pohanských sošek a symbolů jinu a jangu, symbolů New Age, zvěrokruhu, různých talismanů, předmětů feng-šuej... Okultní předměty je třeba zlikvidovat a hodit do kontejneru. Je třeba se zbavit nahrávek ezoterické a dekadentní hudby, která vymývá mozek a která má své kořeny v satanském voodoo. Rovněž je třeba spálit okultní knihy po příkladu křesťanů v Efezu (Sk 19,19). To je konkrétní skutek pokání.

Drazí Američané, jestliže budete činit pokání, odvrátíte se od modlářství a okultismu k Bohu, Bůh zaslibuje, že „v onen den ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské vladaře na zemi“. (Iz 24,21) To znamená, že Bůh ztrestá padlé anděly, démony v ovzduší, kteří vykonávají svou vládu, i mocnosti a síly, vše, co ovládá tento věk tmy, nadzemské duchy zla (srov. Ef 6,12). Co se týče pozemských vladařů, které Bůh ztrestá, to jsou dnes elity NWO, které globalizačně ovládají celý svět, prosazují satanismus a vedou lidstvo k plánované genocidě.

Ptáte se, co bude dál, když Amerika padne na kolena – ne před satanem či antikristem, ale před svým Bohem a svým Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem? Znovu vám v autoritě proroka odpovídám: Bůh „odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody“. (Iz 25,7) Pak se naplní: „Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými! Sijón říkával: ‚Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.‘ Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní. (Iz 49,13-16) ... Já s tvými odpůrci povedu spor, já spásu dám tvým synům. Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem, jako moštem se opojí vlastní krví. I pozná všechno tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel.“ (v. 25-26)

Tato slova požehnání platí pro ty, kteří činí pravdivé pokání, odvracejí se od ducha lži, ducha neopohanství, ducha tohoto světa, a přijímají Ducha Kristova, Ducha pravdy. Jinak hrozí Boží trest v podobě BLM, vakcinace spojené s čipizací a redukcí o šest miliard, a žádná lidská síla ho nezastaví, pokud vy, Američané, nebudete konat pokání.

Křesťan z perspektivy věčnosti musí zaujmout postoj, že raději fyzická smrt než vakcinace proti covid-19, která je dnes čipizací.

Na Ukrajině ve Lvově za poslední období v době karantény postavili, dokonce v centru, 5G antény. Zároveň zde udržují umělou karanténu jakoby z důvodu koronaviru a stavějí další sítě. Obyvatelé svědčí, že vždy nad určitým územím proletí nízko letadlo a vzápětí vypukne hromadné onemocnění. Kromě toho, syndrom 5G a příznaky covid-19, jak tvrdí odborníci, jsou stejné. Je však rozdíl, že na koronavirus téměř nikdo neumírá, ale na elektromagnetické záření z 5G lidé umírají.

Newyorský lékař, který léčil nemocné na tzv. koronavirus, zjistil, že mají úplně zdravé plíce, ale umírají na nedostatek kyslíku. Nedostatek kyslíku je způsoben pórovitostí buněk, kterou vyvolává mikrovlnné záření z 5G. Hemoglobinové buňky z toho důvodu rychleji navazují jiný prvek než kyslík, a člověk umírá na nedostatek kyslíku. Řekne se však, že to je koronavirus. Pokud člověk přijme vakcínu a je na území 5G, toxické prvky z vakcíny ještě rychleji obsazují hemoglobinové buňky a k úmrtí dochází ještě rychleji. Takže vakcína je katalyzátorem smrti.

Karanténa s koronavirem má svůj hlavní ideologický cíl, a tím je redukce lidstva o 6 miliard, jak to jasně a veřejně vyhlašuje Gates. Církevní podvodníci a apostati František Bergoglio a Kirill Gunďajev tento zločin čipizované vakcinace, směřující k masové genocidě, aktivně prosazují! Po ovoci se pozná strom. Teď už ovoce vidíme, nemůžeme si zakrývat oči. A kdo si je zakrývá, bude za to trpět po celou věčnost, protože odmítl pravdu, která by ho zachránila.

Proto je třeba se oddělit od těchto dvou náboženských podvodníků, ale to nestačí. Je třeba se oddělit od ducha neopohanství a jeho okultních praktik. Je třeba postavit ve svém životě na první místo našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista, a spásu své nesmrtelné duše! K tomu je ale v našem soukromém i náboženském životě třeba vytvořit podmínky. O těchto podmínkách si povíme v následujícím video-dopisu.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

30. 7. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.