Clicks220
Stylita
13

Boží slovo na den 18.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné. Jestliže tedy tvé vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama temnota!"
Mt 6,19-23
Stylita
Dnes má svátek svatý Řehoř Barbarigo

Gregorius Barbarigo
18. června, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: 1697

Narodil se roku 1625 v Benátkách v Itálii ve vznešené rodině, v době třicetileté války. Protestanti válčili s katolíky do roku 1648, kdy došlo k podepsání míru, na němž měl také zásluhu benátský diplomat Řehoř Barbarigo.
První výchovy a základních poznatků se mu dostalo v rodině a pak …More
Dnes má svátek svatý Řehoř Barbarigo

Gregorius Barbarigo
18. června, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: 1697

Narodil se roku 1625 v Benátkách v Itálii ve vznešené rodině, v době třicetileté války. Protestanti válčili s katolíky do roku 1648, kdy došlo k podepsání míru, na němž měl také zásluhu benátský diplomat Řehoř Barbarigo.
První výchovy a základních poznatků se mu dostalo v rodině a pak studoval v Padově. Ve 20 letech se stal benátským diplomatem. Patřil prý brzy k nejlepším v Evropě. Řehoř se v doprovodu vyslance Contariniho zúčastnil kongresu v Műnsteru na jednání o skončení náboženské války, která dostávala podobu boje o evropskou nadvládu mezi Rakouskem a Francií. Výsledky jednání byly pak stvrzeny Vestfálskou smlouvou o míru. Na konferenci se seznámil i s papežským zástupcem Fabiem Chigi. Po návratu do Benátek, i když nedosahoval požadovaného věku, byl zapsán do "Rady moudrých".
Nechal se dál řídit Duchem svatým a ve 30 letech přijal v Padově kněžské svěcení. Po dalších studiích udělal ještě doktorát z kanonického i občanského práva. Za moru v roce 1657 si počínal velmi hrdinně. Papež Alexandr VII. poznal Řehořovy schopnosti již jako kardinál v Műnsteru, kde se spolu seznámili, proto ho po oboustranném jednání učinil biskupem na uvolněném místě v severoitalském Bergamu. Za několik let obdržel Řehoř i kardinálský klobouk.
V roce 1664 byl jmenován biskupem v Padově, kde založil seminář a zřídil školu výchovných jazyků i mnohojazyčnou tiskárnu. Byl obdivován mocnáři, vědci i umělci. Způsobem života se podobal spíše řeholnímu kajícníkovi a ten Řehoř nezměnil. Jako biskup byl velmi horlivým a vynikajícím pastýřem v Padově 33 let. Po papežově smrti z obav, aby nebyl zvolen jeho nástupcem, šířil o sobě mezi kardinály špatnou pověst. Uspěl a tak mohl nakonec zemřít jako padovský biskup. Pohřben byl v padovské katedrále.
Blahořečený byl v roce 1761 a kanonizován r. 1960.
zdroj: catholica.cz/?id=2741
U.S.C.A.E.
Svätý mučeník Leontios

V dobe za cisára Vespaziána bol predstaveným vo Fenícii senátor Hadrián. Ten nenávidel kresťanov. Dozvedel sa, že v Tripolise žije vojvoda Leontín, ktorý verí v Krista. Preto tam poslal svojho dôstojníka Hypatia s vojskom, aby Leontína zajal a držal vo väzení, pokiaľ on sám nepríde. Cestou Hypatius ťažko onemocnel. Na rady stotníka Teodula sa modlil k Leontínovmu Bohu, a …More
Svätý mučeník Leontios

V dobe za cisára Vespaziána bol predstaveným vo Fenícii senátor Hadrián. Ten nenávidel kresťanov. Dozvedel sa, že v Tripolise žije vojvoda Leontín, ktorý verí v Krista. Preto tam poslal svojho dôstojníka Hypatia s vojskom, aby Leontína zajal a držal vo väzení, pokiaľ on sám nepríde. Cestou Hypatius ťažko onemocnel. Na rady stotníka Teodula sa modlil k Leontínovmu Bohu, a bol zázračné uzdravený. A tak, keď prišiel do Tripolisu, namiesto toho, aby vojvodu zajal, dal sa Hypatius spoločne s Teodulom u Leontína pokrstiť. Hadrián prišiel do mesta a zistil, čo sa stalo. Rozhnevaný dal Hypatia s Teodulom sťať a Leontína umoriť na smrť. Zdroj: Čížek, A.: Synaxár životy svätých. Spolok b. P.P. Gojdiča : Prešov, 1998. ISBN 80-967341-1-3

casoslov.sk
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_05.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Když se mnozí chlubí věcmi jen lidskými, pochlubím se také. Ať už si kdo zakládá na čemkoli - to mluvím jako nerozumný - na tom si mohu zakládat i já. Jsou Hebreové? Já také! Jsou Izraelité? Já také! Jsou Abrahámovi potomci? Já také! Jsou Kristovi služebníci? To …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_05.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Když se mnozí chlubí věcmi jen lidskými, pochlubím se také. Ať už si kdo zakládá na čemkoli - to mluvím jako nerozumný - na tom si mohu zakládat i já. Jsou Hebreové? Já také! Jsou Izraelité? Já také! Jsou Abrahámovi potomci? Já také! Jsou Kristovi služebníci? To mluvím už úplně bez rozumu: Já více než oni! Lopotil jsem se mnohem více, do žaláře jsem se dostal častěji, týrání jsem zakusil nad veškerou míru, v nebezpečí smrti jsem se octl častokrát. Pětkrát jsem od židů dostal čtyřicet ran bez jedné, třikrát jsem byl bit pruty, jednou kamenován, třikrát jsem ztroskotal na lodi, den a noc jsem se zmítal na širém moři. Často na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od vlastního národa, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích v městě, v nebezpečích v neobydlených krajích, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi falešnými bratry. K tomu vyčerpávající práce, mnohé bezesné noci, hlad a žízeň, časté posty, zima a chatrné oblečení. Kromě toho každodenní nával ke mně a starost o všechny církevní obce. Kdo cítí slabost, abych ji necítil i já? Kdo je sváděn ke hříchu, aby to nepálilo i mne? Když už se musím chlubit, chci se chlubit svou slabostí.
2Kor 11,18.21b-30

Žalm:
Hospodin vysvobodil spravedlivé z každé jejich tísně.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou!
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.
Zl 34

Evangelium:
Mt 6,19-23
Martina Bohumila Lutherová
LUTHEROVO MANŽELSTVÍ - VZOR A SYMBOL
... Někdo mu navrhl, aby se sám oženil. 30. listopadu 1524 k tomu Luther, který 9. října toho roku odložil řeholní šat,19 poznamenal, že nic takového nemá v úmyslu. Nikoliv proto, že by byl bezpohlavní jako kámen, nebo proto, že by měl něco proti manželství, ale proto, že stále čeká, že bude popraven jako kacíř.getsemany.cz/node/3209More
LUTHEROVO MANŽELSTVÍ - VZOR A SYMBOL
... Někdo mu navrhl, aby se sám oženil. 30. listopadu 1524 k tomu Luther, který 9. října toho roku odložil řeholní šat,19 poznamenal, že nic takového nemá v úmyslu. Nikoliv proto, že by byl bezpohlavní jako kámen, nebo proto, že by měl něco proti manželství, ale proto, že stále čeká, že bude popraven jako kacíř.getsemany.cz/node/3209
U.S.C.A.E.
proste kecy pánko boli kacír a až taký že si vyslúžil nečestný titul hlava heretikov ten sa tak často nedáva
Martina Bohumila Lutherová
Také není od věci připomenou Martinovu úctu Matce Páně-
o niž napsal spisek Magnifikat. Vydaná byla před léty na SK.
U.S.C.A.E.
tým že porušil čistotu si Ju ctil priam modelovo hej hej
Martina Bohumila Lutherová
A onanie, či pedofilie ja hříšná?
U.S.C.A.E.
aj to lutherovo aj toto to je za otázku
U.S.C.A.E.
Celibát

duchovní život, zasvěcený život

Celibát

(z lat. caelibatus - bezženství", jež pochází z lat. caelebs - „svobodný", „neženatý")

- ustanovení, plynoucí z církevního zákona, podle něhož jsou v latinské Církvi povinni zachovávat úplnou čistotu všichni ti, kteří přijali vyšší svěcení (tj. kněžství), a to i tehdy, kdyby před přijetím tohoto svěcení byli již ženatí (v případě řeckokat…More
Celibát

duchovní život, zasvěcený život

Celibát

(z lat. caelibatus - bezženství", jež pochází z lat. caelebs - „svobodný", „neženatý")

- ustanovení, plynoucí z církevního zákona, podle něhož jsou v latinské Církvi povinni zachovávat úplnou čistotu všichni ti, kteří přijali vyšší svěcení (tj. kněžství), a to i tehdy, kdyby před přijetím tohoto svěcení byli již ženatí (v případě řeckokatolíků), ačkoliv by v tomto případě jejich manželství nebylo svěcením zrušeno.

Zákon o bezženství váže tak, že každé hříšné provinění proti čistotě je současně osobní svatokrádeží a že působí zneschopnění k uzavření církevně platného manželství.

Celibát má svoje zdůvodnění v evangelní radě o dobrovolné čistotě (Mt 19,12) a ve zjištění sv. Pavla (1Kor 7,32-35), že jen neženatý je zcela volný pro službu Bohu. První písemně známý zákon pochází z let 300-306, kdy synoda v Elvíře (Španělsko) zavázala kněze a jáhny, žijící v manželství, ke zdrženlivosti. Toto rozhodnutí se rozšířilo po celém Západě a papežové Lev Veliký (440-461) a Řehoř Veliký (590-604) zahrnuli do jeho závaznosti i podjáhny. Všeobecný sněm v Niceji (r. 325) rozšířil ustanovení sněmu v Elvíře výslovně i na východní Církev, ale II. trullská synoda roku 692 toto ustanovení nicejského sněmu zmírnila pro podjáhny, jáhny a kněze východní Církve v tom smyslu, že jim povolila manželský život, když již byli ženatí před přijetím svěcení, kdežto biskupové i na Východě měli nadále žít v celibátu. Ale ovdoví-li vyšší svěcenec, a to i na Východě, není mu dovoleno znovu se oženit. Tímto zmírněním trullské synody se řídí východní Církev dodnes. Na Západě se dále staly závaznými závěry 1. a 2. lateránského koncilu (r. 1123 a 1139), kdy na prvním z nich se zakazuje manželství kněží, jáhnů, podjáhnů a mnichů (kán. 21), což stvrdil i koncil následující.

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně upraveno a doplněno.)

theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=899

trpí sa im tá trullská synoda ale porovnávať lutherovu svätokrádež s východnou praxou je odporná manipulácia lebo ani oni sa nesmú ženiť po vysviacke lebo už sú v Kňazskom stave hnusný odporný svätokrádežník ako "vzor" to je na zvracanie
U.S.C.A.E.
Panici jako řeholníci - jsou povolání Duchem Kristovým,
tací nemohou selhat. Těch není mnoho

luther bol augustinánsky mních 😊 mňa tieto protirečenia si pani evy hrozne bavia čím menej o niečom vie tým viac sa do toho púšťa a "znalecky" to komentuje obľúbenec proste hriech nespácha aj keby evidentne áno a z hriechu urobí cnosť a zo zlých ľudí vzory lebo jej sa páčia tak to je kritérium dobroty 😊More
Panici jako řeholníci - jsou povolání Duchem Kristovým,
tací nemohou selhat. Těch není mnoho

luther bol augustinánsky mních 😊 mňa tieto protirečenia si pani evy hrozne bavia čím menej o niečom vie tým viac sa do toho púšťa a "znalecky" to komentuje obľúbenec proste hriech nespácha aj keby evidentne áno a z hriechu urobí cnosť a zo zlých ľudí vzory lebo jej sa páčia tak to je kritérium dobroty 😊

taká poznámočka na záver pán Eliáš Dohnal dodržiaval celibát ešte pred mníšstvom aby tie výplody boli v ešte trápnejšom svetle a oni trápne sú až nechutne
Martina Bohumila Lutherová
Buď Mikenko poctivý aspoň jako Josef Stalin:
NĚKOLIK SLOV O SOSO DŽUGAŠVILI
A uveřejňuj celý komentář - děkuji- nebuď tmou, ale světlem
ne intrikánem
.
Panici jako řeholníci - jsou povolání Duchem Kristovým,
tací nemohou selhat. Těch není mnoho
.
Řadoví faráři na farách- se v budoucnu budou všichni
ženit, tak jako v jediné původní apoštolské Církvi Pravoslavné
.
Pokud nám Všemohoucí nějakou …More
Buď Mikenko poctivý aspoň jako Josef Stalin:
NĚKOLIK SLOV O SOSO DŽUGAŠVILI
A uveřejňuj celý komentář - děkuji- nebuď tmou, ale světlem
ne intrikánem
.
Panici jako řeholníci - jsou povolání Duchem Kristovým,
tací nemohou selhat. Těch není mnoho
.
Řadoví faráři na farách- se v budoucnu budou všichni
ženit, tak jako v jediné původní apoštolské Církvi Pravoslavné
.
Pokud nám Všemohoucí nějakou budoucnost ještě dá.
U.S.C.A.E.
ja som chcel vypichnúť to protirečenie ja som vedel že prídete manipulujete aj v tej časti o východnej praxi ani tam by to martinkovi nedovolili bol mních a ešte k tomu už Kňaz

do konca sveta to je hádam dosť do budúcnosti 😊 a neurážajte ma dávaním mi človeka ktorý sa istú dobu podpisoval démonošvili za vzor to je váš vzor nie môj že mal tu a tam pár zábleskov? a kto ich nemá ale o komplexnom …More
ja som chcel vypichnúť to protirečenie ja som vedel že prídete manipulujete aj v tej časti o východnej praxi ani tam by to martinkovi nedovolili bol mních a ešte k tomu už Kňaz

do konca sveta to je hádam dosť do budúcnosti 😊 a neurážajte ma dávaním mi človeka ktorý sa istú dobu podpisoval démonošvili za vzor to je váš vzor nie môj že mal tu a tam pár zábleskov? a kto ich nemá ale o komplexnom kajaní sa nemôže byť ani reči