Clicks384
Libor Halik
1

Je možné odporovat papeži, neplní-li své poslání?

Katolický církevní histiruj Roberto de Mattei:

V diskuzích I. vatikánského koncilu tvrdila menšina to, co požadovaly již dříve konciliaristické a galikánské téze, že autorita nespočívá pouze na papeži, nýbrž také na biskupech s papežem spojených. Malá skupina koncilních otců žádala Pia IX. v dogmatickém textu, aby papež byl neomylný skrze svědectví církví (nixus testimonio ecclesiarum), ale papež položil ruku na schéma, které obsahovalo formuli ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitionis esse ex se irreformabilis a přidal k tomu ještě non autem ex consensu Ecclesiae (proto věroučná rozhodnutí papeže nepřipouštějí žádnou změnu již sama o sobě a nikoliv teprve po souhlasu církve). Tím bylo definitivně prohlášeno, že neomylnost papeže nevyžaduje žádnou další podmínku. 18. července 1870 za přítomnosti velkého počtu věřících byla schválena Apoštolská konstituce Pastor aeternus 525 hlasy proti 2. Hlasování se zdrželo 50 zástupců opozice. Pius IX. dogma ihned vyhlásil.
Konstituce Pastor aeternus stanoví, že primát papeže spočívá v jeho nejvyšší jurisdikci nad všemi pastýři i celým společenstvím věřících na celé zeměkouli a je nezávislý na jakékoliv jiné moci. Papež je držitelem nejvyšší moci nikoliv proto, že by mu ji biskupové předali, nýbrž mocí božského řádu. Základ papežské suverenity není tedy v charismatu neomylnosti, nýbrž v apoštolském primátu, jehož je držitelem jako nástupce sv. Petra, knížete apoštolů. Monarchistická ústava církve, která přiznává římskému papeži plnou autoritu, vyplývá z božského práva a je garantována charismatem neomylnosti. Tato jurisdikce zahrnuje jak nejvyšší správní moc, tak nejvyšší učitelský úřad.
Privilegium i hranice jasně stanoveny
Konstituce Pastor aeternus stanoví s velkou jasností podmínky papežské neomylnosti. Papež není neomylný jako soukromá osoba, nýbrž jen při veřejném výkonu svého úřadu, když učí jako univerzální učitel a pastýř ex cathedra.
Za druhé jeho vyhlášení se musí týkat otázek víry a mravů, res fidei vel morum.
Za třetí musí mít vůli pronést definitivní rozhodnutí (tj. NEMĚNNÉ, NELZE ZMĚNIT ŽÁDNÝM JINÝM DALŠÍM PAPEŽEM V JINÉM STOLETÍ ANI JINÝM ČLOVĚKEM, většina drobnějších rozhodnutí papežů v dějinách nebyla definitivní - nebyla neměnná. Neměnná jsou Boží přikázání, např. zákaz cizoložstva novým sňatkem po rozvodu plně katolického páru, zákaz homosexu, zákaz umělých potratů. Když nějaký papež tyto zákazy oficielně zruší, je jisté, že není papežem, ale je antipapežem jako dnešní Bergoglio - František, který je zrušil). Povaha jednání, ve kterém je papež neomylný, musí být vyjádřena ve slovese definire, které se vztahuje také k výrazu ex cathedra.
Papežství mezi vrcholem hrdinské věrnosti a propastí odpadlictví

Papežská neomylnost ovšem vůbec neznamená, že disponuje v záležitostech řízení církve a učitelského úřadu neomezenou svévolnou plnou mocí. Dogma o neomylnosti definuje na jedné straně nejvyšší privilegium, ale na druhé straně stanoví současně přesné hranice, které počítají s možností nevěrnosti, bludu a zrady. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by zapotřebí, abychom se modlili ut non tradet eum in animam inimicorum eius. Kdyby bylo nemožné, že papež přesedlá do tábora nepřátel, bylo by zbytečné se modlit, aby se tak nestalo.
Zrada Petrova je paradigma možné nevěrnosti, které tíží všechny papeže až do konce časů. I když má papež na světě nejvyšší autoritu, pohybuje se mezi vrcholy heroické věrnosti ke svému poslání a současně vždy přítomné propasti odpadu. To jsou problémy, kterými by se byl zabýval 1VK, kdyby 20. října 1870 nevtrhly italské oddíly do Říma a koncil nebyl na neurčitou dobu přerušen.
Zdroj úryvku: www.lumendelumine.cz

L: V dějinách existovali jednotliví těžce hříšní papežové, kteří však nesahali na definice věrouky a mravouky. To sáhl až Bergoglio - František, proto antipapež, sluha Antikristův. Tlumočník 3. fatimského tajemství do italštiny pro papeže Jana XXIII. P. Malachy Martin prozradil, že poslední papež před skutečným zasvěcením Ruska Neposkvrněné Panně Marii bude patřit satanovi - čili bude antipapežem. To sedí na Bergoglia - Františka. Za něj má též dojít ke 3. světové válce dle sv. Paisije Athoského a má to dle něj být nejhorší papež, čili antipapež v dějinách.
Public domain
Libor Halik
Viz Papež Bergoglio (František) komunista. Rozhovor Maike Hicksonové s Georgem Neumarem o jeho knize Politický papež. První zveřejnění: LifeSiteNews, 1. září 2017 www.lumendelumine.cz/index.php