Clicks1.5K
Victory

Je František Bergoglio antikrist, anebo máme čekat jiného?

Je František Bergoglio antikrist, anebo máme čekat jiného? Jděte a zvěstujte lidem, co vidíte a slyšíte: Mnozí, kteří viděli, jsou slepí, mnozí, kteří slyšeli, jsou hluší a všem se zvěstuje falešné evangelium. (srov. Gal 1,8-9, Mt 11,2-5)

Falešné evangelium v 7 bodech:

1) Intronizace démona Pačamamy

V roce 2019 Bergoglio intronizoval démona Pačamamu v hlavním chrámu církve. Udělal tak gesto veřejného zřeknutí se Krista jako jediného Spasitele a zároveň i gesto přijetí ducha antikrista. Bergoglio se svými zločiny mnohonásobně vyloučil z církve. Totálně odpadl od Boha a dopustil se největší zrady. To musí být jasné každému obyčejnému katolíkovi, ne tak biskupovi či knězi. Komu to jasné není, je duchovně slepý.

Podmínky k současné zradě víry a otevření se duchu pohanského modlářství byly zašifrovány už v II. vatikánském koncilu (1965). Papež Jan Pavel II. v r. 1986 v Assisi tento zhoubný program částečně před veřejností odšifroval a realizoval, v roce 2019 apostazi II. vatikána dovršil Bergoglio.

2) Legalizace svazků sodomitů

V roce 2020 se Bergoglio otevřeně postavil za legalizaci svazků sodomitů. Tím popřel, že sodomie je mimořádně těžký hřích, který stahuje prokletí a ruinuje morální základy společnosti. Oklamal tím sodomity, jako by z tohoto hříchu už nemuseli konat pokání. Kdo mu uvěří, nemůže být bez pokání spasen! Bergoglio zaujal pozici antikrista – vystupuje jako spasitel, dobrodinec, ale skrytě táhne oklamané duše do věčné záhuby. Bergoglio bojkotuje varování Písma: „Sodoma a Gomora propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 7)

3) Modla ohavnosti na místě svatém (Mt 24,15) a uzavření chrámů

Na největší svátky – Velikonoce i Vánoce – Bergoglio uzavřel chrámy z umělého důvodu naprogramované pandemie. Špičkoví vědci podvod odmaskovali a naléhavě varovali před genocidní vakcinací. Kdyby se Bergoglio postavil za pravdu, celosvětová pandemie by neexistovala! Bergoglio se ale postavil na stranu globalistů, kteří vyhlášením pandemie sledují konkrétní cíl – vakcinaci a redukci lidstva. Vystoupení antikrista v této době je apokalyptickým znamením času. Největší morální autorita je zneužita k masové satanizaci a časné i věčné záhubě lidstva.

4) Vakcína mění lidský genom

Nová mRNA vakcína mění lidský genom, což vede k vyhlazení lidského rodu jako takového. Je to do nebe volající zločin proti lidstvu a Bohu Stvořiteli! Takový zločin může prosazovat jedině antikrist! Bergoglio tuto fatálně nebezpečnou vakcínu intenzivně prosazuje a vyhlašuje, že musí být pro všechny.

5) Zotročující čipizace

Nová vakcína obsahuje rovněž hydrogel s organickými nanočásticemi. Jde o formu čipizace. Čipizace zbavuje člověka svobodné vůle a tím i možnosti k pokání. Důsledkem je věčné zavržení v ohnivém jezeře. Prosazováním této vakcíny se Bergoglio ukazuje jako antikrist. Pod pláštíkem náboženských frází se dopouští největšího zločinu v dějinách lidstva.

6) Cíl – genocida lidstva

Vnucená vakcinace má za cíl genocidu lidstva. Gates přiznal: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, (v první etapě) snížíme populaci o 10-15 %.“ To znamená genocidu jedné miliardy lidí. Tuto genocidu Bergoglio prosazuje vatikánskými dokumenty pod heslem „vakcína pro všechny“. Cynicky bojkotuje skutečné odborníky v medicíně, kteří před vakcinací varují. Slepě prosazuje linii redukčních globalistů. Se satanisty sdílí jednotu ducha. To je znak politiky antikrista.

7) Vyvrcholení apostaze Vatikánu

Před Vánocemi Bergogliův Vatikán vstoupil do globálního spojenectví (paktu) s Rothschildem, Rockefellerem a ostatními tzv. „Strážci“ (The Guardians). Jejich majetek tvoří $10,5 trilionů. Jejich cílem je prosadit Velký reset a redukci lidstva. Už II. vatikán svým aggiornamentem vytýčil jasný program – změnu ducha. Duch Boží byl skrze aggiornamento postupně nahrazen duchem světa. Jan Pavel II. proto v roce 1983 mohl otevřít dveře zednářům na klíčová místa v církvi tím, že v novém Kodexu zrušil exkomunikaci na zednáře. František Bergoglio 8. 12. 2020 jednotu Vatikánu se zednářskou elitou už vstupem do Rady jen dovršil.

Citace z tisku: „Nové partnerství ukazuje naléhavost spojení morálních a trhových imperativů pro reformu kapitalizmu na mocnou sílu pro dobro lidstva.“

Komentář: To dobro lidstva znamená, že nikdo nebude moci nic kupovat ani prodávat, když nebude mít cejch šelmy... To jsou ty morální a trhové imperativy? A pro dobro lidstva má asi posloužit i systematická likvidace soukromých podnikatelů, kterou umožňuje nesmyslná karanténa. Umělá pandemie má navodit potřebu povinné vakcinace. Gates otevřeně prohlašuje, že vakcinace má posloužit k snížení populace, tedy k redukci lidstva. Bergoglio tuto plánovanou genocidu zneužitím církevní autority „morálně“ zaštiťuje. Toto může jen antikrist.

Citace: „Tiskové vyhlášení skupiny ‚Strážců‘ (The Guardians) oslavuje na své stránce tuto zprávu jako ‚historickou‘ a dodává, že ‚skupina se inspiruje morálními imperativy všech náboženství‘.

Komentář: Vytvoření Rady bylo naplánováno už na Globálním fóru v Římě v roce 2016 za účasti Bergoglia. 8. 12. 2020 Bergogliův Vatikán vstupuje do paktu tzv. Rady pro inkluzivní kapitalismus. Toto je skutečně historická a hlavně další tragická událost pro církev. V čele s Rothschildy a Rockefellery tím vytváří globální ekonomickou a duchovní alianci spolu s elitami zasvěcenými knížeti tohoto světa – ďáblu. Bergoglio, jak bylo zveřejněno, zaujal místo jejich duchovního a „morálního“ vůdce. Šlo tímto o intronizaci antikrista?

Co se týče „inspirace morálními imperativy všech (pohanských) náboženství“, je třeba si uvědomit: pohan není ateista, ale ctitel ďábla a démonů. Z toho vyplývá pohanská antimorálka. Křesťanská morálka je naproti tomu založena na lásce k Bohu a bližnímu.

Bergogliův Vatikán tímto realizuje program jednoty ducha se všemi pohanskými kulty, které uctívají démony. Dokumenty o Amazonii a gesto intronizace démona Pačamamy (2019) byly veřejným znakem satanizace Vatikánu. 8. 12. 2020 se Bergogliův Vatikán oficiálně spojil se stínovou světovládou, aby mohl být realizován plán dechristianizace a satanizace lidstva. Tato symbióza je skutečně dílem antikrista. Historičnost této události je i v tom, že jde o převedení katolické církve do satanské anticírkve New Age.

Citace: „Rada se označuje jako ‚hnutí vůdců světového obchodu a veřejného sektoru‘...“.

Komentář: Jaké místo v tomto uskupení elit má Bergoglio? Plán těchto strážců – „The Guardians“ – je podřídit Vatikán a skrze Vatikán celou katolickou církev i všechny křesťanské národy jejich programu – satanizaci. Bergoglio v tom hraje klíčovou a nezastupitelnou roli.

Jděte a zvěstujte lidem, co slyšíte a vidíte. Mnozí, kteří viděli, jsou slepí, mnozí, kteří slyšeli, jsou hluší a všem se zvěstuje falešné evangelium. (srov. Gal 1,8-9) Je František Bergoglio antikrist, anebo máme čekat jiného?

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

26. 12. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP


vkpatriarhat.us4.list-manage.com/…4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c3