Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks179
Stylita
33

Boží slovo na den 5.10. A.D. 2019

Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a (přemáhat) všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“ V té chvíli zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.“ Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte! Říkám vám: Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli.“
Lk 10,17-24
Mates5485 likes this.
„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.“

Někdy jsme stejně jako apoštolové udiveni mocí víry, ať už díky našemu postavení v církvi nebo díky síle našeho přesvědčení…More
„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.“

Někdy jsme stejně jako apoštolové udiveni mocí víry, ať už díky našemu postavení v církvi nebo díky síle našeho přesvědčení. Někdy nás může příliš přitahovat moc nebo popularita náboženských představitelů. Ježíš nás varuje, abychom byli opatrní a aby naše priority a motivace byly opravdové.
Budeme-li připravení otevírat v pokoře a jednoduchosti svá srdce, sám Otec nám odhalí o sobě mnoho důležitého. Budeme-li si myslet, že už o Bohu a o Ježíšovi všechno víme nebo že všechny odpovědi najdeme v knihách, zůstane nám mnoho důležitých věcí skryto. Budu prosit o otevřené a pokorné srdce. ZDROJ:
www.modlitba.net/node/186159
Bratia a sestry likes this.
Joske
Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo!
Kdo jsou ti maličcí? To jsou ti, kteří se stali znovu dětmi.
Boží slovo na den 2.10. A.D. 2019
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/26_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Barucha.
Buď dobré mysli, můj lide, který máš slavné jméno Izrael; nejste prodáni národům k záhubě, ale proto jste vydáni protivníkům, že jste k hněvu popudili Boha. Vždyť jste rozhněvali svého stvořitele, protože jste obětovali zlým duchům, a ne Bohu. Zapomněli jste na věčného Boha, který vás …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/26_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Barucha.
Buď dobré mysli, můj lide, který máš slavné jméno Izrael; nejste prodáni národům k záhubě, ale proto jste vydáni protivníkům, že jste k hněvu popudili Boha. Vždyť jste rozhněvali svého stvořitele, protože jste obětovali zlým duchům, a ne Bohu. Zapomněli jste na věčného Boha, který vás vychoval, a zarmoutili jste Jeruzalém, (matku), která vás živila. Viděla, jak na vás přichází hněv od Boha, a řekla: „Slyšte, sousedé Siónu, neboť Bůh na mě přivedl velikou žalost. Viděla jsem zajetí svých synů a dcer, do kterého je přivedl Věčný. S radostí jsem je vychovávala, s pláčem a žalostí jsem je propustila. Nikdo ať se neraduje nade mnou, vdovou, od mnohých opuštěnou. Zpustošena jsem pro hříchy svých dětí, že se uchýlily od Božího zákona. Buďte dobré mysli, děti, a volejte k Bohu, neboť vás bude mít na paměti ten, který to dopustil. Jako vaše mysl tíhla k tomu, abyste se od Boha vzdalovali, tak se ho snažte po svém obrácení zase hledat s desetkrát větší horlivostí. Ano, ten, který na vás dopustil neštěstí, s vaším vysvobozením vám dá zase věčnou radost!“
Bar 4,5-12.27-29

Žalm:
Hospodin slyší chudáky.

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
Neboť Hospodin slyší chudáky,
nepohrdá svými vězni.

Nechť ho chválí nebe i země,
moře a vše, co se v nich hýbe.

Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města:
budou tam bydlet a obsadí je.
Zdědí je potomci jeho služebníků,
budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.
Zl 69

Evangelium:
Lk 10,17-24

Církevní kalendář:
sv. Palmác a druhové Martyrologium začíná dnešní den, podle chronologického pořadí, vzpomínkou na tyto mučedníky ze západoněmeckého města ležícího v rozšířené části údolí řeky Mosely v Porýní-Falc. Nevyjmenovává je, ale jen uvádí, že zde pro pevnost ve víře dosáhli mučednickou palmu v období pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána (římským císařem byl 284-305). Zatímco Dioklecián sidlil v Nikomédii s titulem Augustus, jím zvolený spoluvládce Maximian Herculeus měl sídlo v Trevíru i když byl často mimo toto území.
Má se jednat o sv. Palmáce, Tyrsa, Bonifáce, Leandra, Sotera, Alexandra, Hormisda, Papiria, Joviána; Krescenze, Konstantina, Justina, Maxentia a možná ještě další, jejichž jména neznáme. Jména posledních čtyř jmenovaných se údajně nacházejí vyrytá na desce, objevené r. 1072 v kryptě trevírského kostela S. Pauline (sv. Pavlína), kam byly uloženy i jejich ostatky.
Podle jedné z legend šlo o vojáky, tábořící severně od Porta Nigra, od kterých bylo požadováno, aby obětovali římským modlám. Oni s pevným rozhodnutím odmítli, vědomi si toho, že je lépe pro Krista snášet utrpení, než uctíváním model zachovat si pozemský život.
V souvislosti s nimi je zmiňována thébská legie, ale původ těchto mučedníků není doložen. Za nezaručené lze prý považovat i místo jejich zabití, ačkoli později na tom uvedeném u Mosely byl postaven klášter "S. Marie od mučedníků."
Bibliotheca sanctorum Roma (o 12 svazcích) na straně 66 uvádí, že jmenovaní mučedníci byli společně pro vyznání víry odsouzeni městským konzulem Rictiovarem a před umučením rozděleni do tří skupin. Je zde také uvedeno, že v roce 1365 byly některé relikvie sv. Palmáce darovány Karlu IV. pro kapli sv. Kříže na Karlštejně (trevírským arcibiskupem). Zde se nachází i obraz sv. Palmáce (v sousedství Madony a sv. Václava). Tento, jinak nám neznámý světec, byl do svatořečení sestry Faustýny uváděn v českém kalendáři u dnešního data právě díky Karlu IV.
catholica.cz