Clicks407
Stylita
2

Boží slovo na den 6.9. A.D. 2021

Ježíš vešel v sobotu do synagogy a učil. Byl tam člověk s ochrnulou pravou rukou. Učitelé Zákona a farizeové si na (Ježíše) dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat. On však znal jejich myšlenky a řekl tomu muži s ochrnulou rukou: „Vstaň a postav se doprostřed.“ On vstal a postavil se tam. Ježíš jim řekl: „Ptám se vás: Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle: život zachránit, anebo zahubit?“ Rozhlédl se po všech kolem a řekl mu: „Vztáhni tu ruku!“ On to udělal, a ruka byla zase v pořádku. Oni však byli plní zuřivosti a umlouvali se, co by mohli Ježíšovi udělat.
Lk 6,6-11
Stylita
Dnes má svátek svatý prorok Zachariáš

Zacharias, propheta
6. září, připomínka
Postavení: prorok
Úmrtí: VI. - V. s. př. Kr.
Atributy: chrám, osel, jezdec, sedmiramenný svícen

Starý zákon tohoto proroka představuje jako vnuka kněze Ida, který se jako stařec vrátil z babylónského zajetí do Jeruzaléma. Zachariáš, jehož otcem byl Berekjáš, je zmiňován jako prorok u Ezdráše na zač. 5.kapitoly i v 6,…More
Dnes má svátek svatý prorok Zachariáš

Zacharias, propheta
6. září, připomínka
Postavení: prorok
Úmrtí: VI. - V. s. př. Kr.
Atributy: chrám, osel, jezdec, sedmiramenný svícen

Starý zákon tohoto proroka představuje jako vnuka kněze Ida, který se jako stařec vrátil z babylónského zajetí do Jeruzaléma. Zachariáš, jehož otcem byl Berekjáš, je zmiňován jako prorok u Ezdráše na zač. 5.kapitoly i v 6,14. Kniha proroka Zachariáše je v Bibli zařazena mezi sbírku Dvanácti proroků a vyniká eschatologickým zaměřením.
Zachariáš byl vrstevník Agea a své prorocké vystoupení začal dva měsíce po něm. Poukazoval na to, že začátek nového věku je pouze v Hospodinových rukou a dostavba chrámu má být zárukou, že Hospodin ve svůj čas učiní vše nové. Jím oznamované výroky jsou z let 520 až 518 př.Kr. S odvoláním se na dřívější proroky zdůrazňuje, že i jím hlásané slovo Hospodina se naplní i kdyby je lid nechtěl vzít na vědomí. Připomínal neposlušnost, pro kterou Boží trest dopadl na jejich otce a že Boží soudy mají být výstrahou a pobídkou, aby svůj život stavěli na Bohu.
Když ve třetí kapitole mluví o omilostněném veleknězi Jošuovi a jeho nastolení, jeho svědectví opouští historický rámec a poukazuje až na velekněze nové smlouvy - Jéšua (Ježíše). Osmá kapitola obsahuje Hospodinovo zaslíbení i s pozváním pohanů na Sijón v přislíbené blažené době. Hned v následující kapitole je předpověď Mesiášova vjezdu do Jeruzaléma: "Hle, k tobě přichází tvůj král, ospravedlněný a vysvobozený, ponížený, jedoucí na oslu, na oslátku, osličím mláděti." (Zach.9,9) A představuje ho jako vládce pokoje. Touto kapitolou však začíná druhá část knihy s jeho jménem a nejistým autorstvím. Jde však o Slovo Boží. Na jeho přijetí se Zachariáš snažil připravovat lid i výzvou k pokání a milosrdenství a výzvou k milování pravdy a pokoje.
Po smrti byl pohřben vedle proroka Agea.
zdroj: catholica.cz/?id=4370
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemství, které bylo skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství (božské) slávy je pro pohany v tomto tajemství, že Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. O něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s Kristem. O to usilovně pracuji a zápasím, jak mi on k tomu dává svou sílu a jak se ona ve mně mocně projevuje. Rád bych totiž, abyste si byli vědomi, jaké tvrdé boje svádím o vás, o Laodičany a tolik ostatních, kteří mě nikdy neviděli na vlastní oči. Chci je povzbudit v srdci, aby je pevně pojila láska, a dosáhli úplného poznání v celém jeho bohatství. Tak se dobře obeznámí s tím Božím tajemstvím, (totiž) o Kristu. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
Kol 1,24-2,3

Žalm:
U Boha je má spása a sláva.

Jen v Bohu odpočívej, má duše,
od něho pochází to, v co doufám.
Jen on je má skála a spása,
má tvrz, nepohnu se!

Lidé, doufejte v něho v každé době,
před ním vylejte své srdce,
Bůh je naše útočiště!
Zl 62

Evangelium:
Lk 6,6-11