Clicks251
Stylita
2

Boží slovo na den 28.3.2020

Když někteří ze zástupu slyšeli Ježíšova slova, říkali: „To je skutečně ten Prorok!“ Druzí zase: „To je Mesiáš!“ Ale jiní namítali: „Copak přijde Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z vesnice Betléma, odkud David pocházel?“ Proto kvůli němu došlo v zástupu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zatknout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku. Služebníci (velerady) se vrátili k velekněžím a farizeům a ti se jich zeptali: „Proč jste ho nepřivedli?“ Služebníci odpověděli: „Žádný člověk nikdy tak nemluvil.“ Farizeové jim na to řekli: „I vy jste se nechali svést? Uvěřil v něho někdo z předních mužů nebo z farizeů? Leda jen tahle luza, která nezná Zákon - kletba na ně!“ Jeden z nich, Nikodém, ten, který už dříve přišel za Ježíšem, jim namítl: „Odsoudí náš Zákon někoho, dokud ho nevyslechne a nezjistí, co dělá?“ Odpověděli mu: „Nejsi ty také z Galileje? Zkoumej a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane.“ A každý se vrátil domů.
Jan 7,40-53
Dana22
Dobrá duša to v minulosti dala sem na gloria.tv

The Passion...Umučenie Krista

The Passion...Umučenie Krista
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/04_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hospodin mě o tom poučil, a já jsem to poznal; tehdy jsem viděl jejich zlé skutky. Byl jsem jako krotký beránek, kterého vedou na porážku. Ani potuchy jsem neměl, že mi strojí úklady: „Zničme strom i s jeho mízou, vytněme ho ze země živých, ať není památky po jeho jméně!“ Hospodine …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/04_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hospodin mě o tom poučil, a já jsem to poznal; tehdy jsem viděl jejich zlé skutky. Byl jsem jako krotký beránek, kterého vedou na porážku. Ani potuchy jsem neměl, že mi strojí úklady: „Zničme strom i s jeho mízou, vytněme ho ze země živých, ať není památky po jeho jméně!“ Hospodine zástupů, spravedlivý soudce, který zkoumáš srdce i ledví, kéž vidím tvoji pomstu nad nimi, neboť tobě svěřuji svou při.
Jer 11,18-20

Žalm:
Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám.

Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám,
zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě;
ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev,
který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat.

Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý
a není na mně viny.
Ať přestane ničemnost bezbožníků, podepři spravedlivého
ty, který zkoumáš srdce i ledví, spravedlivý Bože!

Bůh je můj štít,
on uchrání lidi upřímného srdce!
Bůh je soudce spravedlivý,
Bůh dává výstrahy ustavičně.
Zl 7

Evangelium:
Jan 7,40-53

Církevní kalendář:
sv. Hilarion (+stol. VIII.)
V mládí vstoupil do kláštera, vystudoval teologii a byl vysvěcen na kněze. Mnichové z kláštera v Pelekitě (v Pelecete) na hoře Olympu v Bithynii ho po dalším roce zvolili za svého představeného (hegumena). Velmi mnoho se pak zasadil o zachování úcty k obrazům. Dle některých životopisů měl dar zázraků a byl za císaře Konstantina Kopronima (kolem r. 750) mučen za obhajobu úcty k ikonám.
catholica.cz