Clicks301
TV Fatima

Minden hónap első szombatján - ma kezdődik

Minden hónap első szombatján - ma kezdődik

Első szombat
A hónap első szombatjának megünneplése

A fatimai Szent Szűz kívánságának megfelelően

Szentmisén részvétel és engesztelő áldozás a szegény bűnösök megtéréséért. A rózsafüzér elimádkozása.

Elmélkedés - kb. negyedóráig - a rózsafüzér egy vagy több titkáról, azzal a szándékkal, hogy Mária Szeplőtelen Szívét tiszteljük és vigasztaljuk, s engesztelést nyújtsunk neki azokért az átkozódásokért és hálátlanságokért, amelyekkel a nemtörődöm emberek azt minden pillanatban átszúrják.

Önmagunk Mária Szeplőtelen Szívének szentelése. Ha lehetséges, egész családunk neki szentelése is.

Lehetőség szerint valami áldozat, kérésül vagy engesztelésül a Mária Szeplőtelen Szívét ért sérelmekért.

Forrás: Mária Szíve, reménységünk (imafüzet) Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó Miskolc. Imprimatur (nyomásra engedélyezte): Dr. Seregély István archiepiscopus (püspök), Nr. 11/1998.

A VILÁG KIRÁLYNŐJE SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK KÉRLELÉSE a hónap első szombatján

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, az angyalok és emberek Királynője! Hálát adunk az imádandó Szentháromságnak azokért a bőséges kiváltságokért, melyekkel kitüntetett. Hisszük és valljuk mindazt, amit az Egyház nagy méltóságodról és erényeidről tanít.

Kiváltképpen hisszük a Te szeplőtelen fogantatásodat. Hisszük, hogy bár Isten anyja lettél, szüzességed sértetlen maradt. Hisszük, hogy a kapott kegyelmek teljével és azok hűséges felhasználásával a szentség legmagasabb fokára jutottál és az összes emberi és angyali teremtmények fölé emeltettél. Hisszük, hogy miután résztvettél a világ megváltásában, kiérdemelted, hogy mi Téged a Megváltó segítőtársának nevezzünk. Hisszük, hogy miután részt veszel a kegyelmek kiosztásában, a mennyország kincstárosa és kapuja lettél. Végre hisszük, hogy uralmat nyertél a mindenség fölött, az angyalok és emberek Fejedelemasszonya, a Világ Királynője lettél.

Örömmel hirdetjük, hogy Te vagy a könyörgő Mindenhatóság, és hogy e nagy hatalmadat csak a lelkek üdvére és a szomorodottak vigasztalására használod. Mindenkor bárkinek segítségére sietsz, aki Hozzád fordul, sőt gyakran megelőzöd azokat is, akik segítségért nem fordulnak Hozzád.

Anyja az isteni kegyelemnek, menedéke a bűnösöknek, hatalmas segítsége a keresztényeknek, fogadd alázatos köszönetünket azokért a megszámlálhatatlan kegyelmekért, melyeket az egész Egyháznak és minden gyermekének kieszközöltél. Hálánk adóját rójuk le Neked minden jótéteményedért.

Bocsásd meg jóságos édesanyánk mindazokat a gyalázásokat, melyekkel szóban vagy írásban illettünk! Bocsásd meg a szent képeidnek megszentségtelenítését! Bocsásd meg a megbántásokat és hálátlanságokat, melyekkel anyai Szívedet sértettük! Bocsásd meg mindazokat a hűtlenségeket is, melyeket a Neked szentelt lelkek a kegyelemmel szemben tanúsítottak.

Az angyalok, szentek és választottak karaival egyesülve, kik Téged az égben és a földön szüntelenül dicsérnek, méltó elégtételt óhajtunk nyújtani mindezekért a bántalmakért.

Fogadd gyermeki szeretetünk kifejezését, mutasd meg, hogy Anyánk vagy és tégy méltóvá arra, hogy gyermekeidnek neveztessünk és azok is lehessünk. Ámen.

X. Piusz pápa mindazoknak. akik a hónap első szombatján meggyónnak és megáldoznak és az elégtétel szellemében különös ájtatosságot végeznek a Szeplőtelen Szűz tiszteletére, azonkívül a Szentséges Atya szándékaira is imádkoznak, teljes búcsút engedélyezett, mely a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára is felajánlható.

Impr. Vác, Nr. 4479/1944


w3.hdsnet.hu/fatima/imak.htm
....................................................

Web:
www.sekretariatfatimski.pl

Krucjata/ Crusade:
jednaintencja.pl/en/home-2

Facebook:
www.facebook.com/WielkaNowennaFatimska

TV youtube:
www.youtube.com/channel/UCLAjHF1P999_av…

TV Gloria:
@TV Fatima

e-mail: fatima@smbf.pl