Clicks893

Bp Schneider on Eucharist Abuse, Pope Francis removing Vicar of Christ, Errors in Vat 2, Pacha Idols

Pavol Iring
4
Nové video s biskupom Schneiderom.
ľubica
povinne každý pravý katolík skopírovať a modliť sa denne!!!

Modlitba kampane zameranej na odprosenie za zneuctenia eucharistického Srdca Ježišovho / od biskupa Schneidera /


Bože môj, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, čo v teba neveria, tebe sa neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú. (trikrát)

Ó Božské Eucharistické Srdce Ježišovo, pohliad…More
povinne každý pravý katolík skopírovať a modliť sa denne!!!

Modlitba kampane zameranej na odprosenie za zneuctenia eucharistického Srdca Ježišovho / od biskupa Schneidera /


Bože môj, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, čo v teba neveria, tebe sa neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú. (trikrát)

Ó Božské Eucharistické Srdce Ježišovo, pohliadni na nás, ktorí so skrúšeným srdcom kľačíme pred majestátom tvojej vykupiteľskej lásky v Najsvätejšej sviatosti. Vyhlasujeme, že sme pripravení dobrovoľne odčiňovať nielen naše osobné hriechy, ale najmä nevýslovné zneuctenia, svätokrádeže a ľahostajnosť, ktorými si v tejto dobe urážaný v Najsvätejšej sviatosti Tvojej lásky, najmä prijímaním Eucharistie v stave neviery, smrteľného hriechu a jej podávaním na ruku.

Čím väčšmi neviera útočí proti Tvojmu božstvu a proti Tvojej reálnej prítomnosti v Eucharistii, tým väčšmi veríme v Teba a tým väčšmi sa Ti klaniame, ó eucharistické Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva!

Čím viac sú tvoje sviatosti zneucťované, tým pevnejšie v nich veríme a tým zbožnejšie ich chceme prijať, ó eucharistické Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti!

Čím viac je Tvoja Najsvätejšia sviatosť očierňovaná a preklínaná, tým slávnostnejšie vyhlasujeme: „Bože môj, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, čo v teba neveria, tebe sa neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú, ó eucharistické Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály!

Čím si opustenejší a zabudnutejší v Tvojich chrámoch, tým viac chceme navštevovať Teba, ktorý medzi nami prebývaš v svätostánkoch našich kostolov, ó eucharistické Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba!

Čím viac je slávenie Eucharistickej obety zbavované posvätnosti, tým väčšmi chceme podporovať zbožnú celebráciu svätej omše, ktorá je navonok i vnútorne zameraná na Teba, ó eucharistické Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho!

Čím viac si prijímaný na ruku postojačky spôsobom postrádajúcim známku pokory a klaňania sa, tým viac Ťa chceme prijímať pokľačiačky a na jazyk, s poníženosťou mýtnika a prostotou dieťaťa, ó eucharistické Ježišovo Srdce nekonečnej velebnosti!

Čím viac si prijímaný do nečistých sŕdc v stave smrteľného hriechu, tým viac chceme robiť skutky pokánia a očisťovať naše srdcia častým pristupovaním k sviatosti pokánia, ó, eucharistické Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie!

Čím intenzívnejšie pracuje peklo na zatratení duší, tým väčšia je naša horlivosť za ich spásu zapálená ohňom Tvojej lásky, ó eucharistické Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú!

Čím väčšmi je rozmanitosť náboženstiev deklarovaná ako pozitívna vôľa Božia a ako právo založené na ľudskej prirodzenosti a čím väčšmi narastá doktrinálny relativizmus, tým nebojácnejšie vyznávame, že Ty si jediný Spasiteľ ľudstva a jediná cesta k Bohu Otcovi, ó eucharistické Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc!

Čím väčšmi cirkevné autority nemajú problém s vystavovaním pohanských modiel v kostoloch a dokonca aj v Ríme, tým väčšmi vyznávame pravdu: „Ako súvisí Boží chrám s modlami?“ (2 Kor 6, 16), tým väčšmi budeme s Tebou odsudzovať „ohavnosť spustošenia na svätom mieste“ (Mt. 24, 15), ó eucharistické Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží!

Čím viac sa na Tvoje sväté prikázania zabúda a čím častejšie sú porušované, tým viac ich chceme zachovávať s pomocou Tvojej milosti, ó eucharistické Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností!

Čím viac medzi ľuďmi vládne zmyselnosť, sebectvo a pýcha, tým viac chceme zasvätiť Tebe naše životy v duchu obety a sebazapierania, ó eucharistické Srdce Ježišovo, potupami preplnené!

Čím silnejšie útočia brány pekla proti Tvojej Cirkvi a Petrovej skale v Ríme, tým silnejšie veríme v nezničiteľnosť Cirkvi, ó eucharistické Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy, ktorý neopúšťaš Cirkev a Petrovu skalu ani v tých najťažších búrkach!

Čím viac sa ľudia utápaju v nenávisti, násilí a sebectve, tým intímnejšie sa my, členovia jednej Božej rodiny v Cirkvi, chceme navzájom milovať, ó eucharistické Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti!

Ó Božské eucharistické Srdce Ježišovo, daj nám svoju milosť, aby sme boli vernými a pokornými uctievateľmi, milovníkmi, obrancami a potešiteľmi tvojho eucharistického Srdca v tomto živote a tak došli do slávy tvojej lásky v blaženom videní po celú večnosť. Amen.

Bože môj, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, čo v teba neveria, tebe sa neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú. (trikrát)

Panna Mária Najsvätejšej sviatosti, oroduj za nás!

Sv. Tomáš Akvinský, sv. Peter Julian Eymard, sv. Francisco Marto, sv. páter Pio a všetci eucharistickí svätí, orodujte za nás!

originál:
www.gloriadei.io/the-sins-agains…
Dana22
Starší príspevok z roku 2014 dokazuje snahy istých kruhov zaviesť sväté prijímanie na ruku už dávnejšie.
Coronavírus je iba zámienkou.

vendeecz.blogspot.com/…/prijimani-na-ru…

Přijímání na ruku...PROČ?

„Z úcty ke Svátosti oltářní nesmí se jí dotknout nic, kromě toho, co je posvěcené.“
Sv. Tomáš Akvinský

Všimli jste si změny ve způsobu, jak katolická Církev přijímá a podává Svátost oltářní …More
Starší príspevok z roku 2014 dokazuje snahy istých kruhov zaviesť sväté prijímanie na ruku už dávnejšie.
Coronavírus je iba zámienkou.

vendeecz.blogspot.com/…/prijimani-na-ru…

Přijímání na ruku...PROČ?

„Z úcty ke Svátosti oltářní nesmí se jí dotknout nic, kromě toho, co je posvěcené.“
Sv. Tomáš Akvinský

Všimli jste si změny ve způsobu, jak katolická Církev přijímá a podává Svátost oltářní oproti způsobu, jak to bylo kdysi?

Pamatujete si, když katolíci vždy klečeli při Svatém přijímání?

Pamatujete si, když katolíci přijímali Svátost oltářní pouze do úst?

Pamatujete si, když pouze kněz podával Svátost oltářní?

Pamatujete si, když nás naší kněží a sestry učili, že je svatokrádežné, aby se kdokoliv kromě kněze dotýkal Posvěcené hostie?

Pamatujete si, když svatostánky byly vždy ve středu oltáře jakožto prvořadý ústřední bod?

Proč poklekání při Svatém přijímání vymizelo?

Proč svatostánky mizí ze středu kostelů a jsou umisťovány stranou?

Proč lidé přijímají Svátost oltářní na ruku?

Proč jsou při podávání Svatého přijímání laičtí pomocníci?

Proč se tyhle věci změnily?

Jestliže se tyto věci změnily kvůli „moderní době“ a „modernímu člověku“, jsou výsledkem rekordní počty „moderních lidí“ hrnoucích se do kostelů na modlitbu a ke přijímání Svátosti oltářní?

Máme rekordní počty lidí v našich seminářích, klášterech a konventech?

Zvýšilo zavedení těchto nových věcí množství povolání v Církvi?

Zvýšilo zavedení těchto nových věcí množství konvertitů vstupujících do Církve?

Existovala „krize povolání“ před tím, než byly tyto podstatné a fundamentální věci změněny?

Proč tedy byla v rubrikách starého ritu přijatá taková opatření, aby nedošlo ke znesvěcení posvátných částeček sv. Hostie?

Proč si umýval kněz prsty po podávání Svátosti oltářní?

Proč kněz očišťoval korporál s paténou, aby nemohla ani nejmenší částečka sv. Hostie spadnout na zem a být znesvěcena?

Proč, když Svátost oltářní upadla, byla přikryta a ponechána na zemi až do konce mše, kdy ji kněz zvedl, a pak pečlivě vyčistil to místo, kam sv. Hostie spadla?

Proč tyto rubriky zmizely?

Byla větší víra v reálnou Přítomnost před „obnovou“?

Bylo tehdy pochopení a porozumění Svátosti oltářní jako reálného a opravdového Těla, Krve, Duše a Božství Ježíše Krista pod způsobami chleba a vína hlubší a větší?

Byly staré rubriky jednoduše „příliš zásadové“?

Nevyjadřovaly staré rubriky a přísné zákony zajišťující úctu, důstojnost a svatost katolickou víru, týkající se Svátosti oltářní, správně?

Chápeme to a věříme tomu teď jinak, a proto se to projevuje nejprve jednáním duchovních a následně laiků?

Bojíme se adorovat Svátost oltářní?

Stydíme se adorovat Svátost oltářní?

Je to jen shoda okolností, že žehnání se Svátosti oltářní začalo upadat víc a víc se zavedením přijímání na ruku a laickými pomocníky při podávání Svatého přijímání?

Změnilo se katolické učení týkající se TRANSSUBSTANCIACE, to jest proměny chleba a vína na Tělo, Krev, Duši a Božství Ježíše Krista během oběti mše svaté?

Jestliže se učení nezměnilo, proč se přístup, postoj, rubriky a praxe změnily?

Kde se přijímání na ruku vzalo, když se nikde v dokumentech Druhého vatikánského koncilu nenavrhuje a dokonce ani nezmiňuje?

Proč se přesto rozšířilo v celosvětovém měřítku, dokonce i když papež Pavel VI. ve svém dopise „Memoriale Domini“ biskupům v roce 1969 uvedl: „Tento způsob ´do úst´ se musí uchovat“?

Jestliže se to považuje za „nepovinné“, proč se malé děti ve většině farních škol neučí jiný způsob než přijímání na ruku, protože „tak se to má dělat“?

Proč existuje nový přístup typu „každý /se sv. Hostií/ může manipulovat“?

Vytvořili jsme „bludný kruh“ nebo situaci „příčina-následek“, kdy se zavádějí radikální změny, následkem toho povolání poklesnou, a pak se zavede ještě více změn jako jsou „laičtí pomocníci při podávání Svátosti oltářní“ s ohledem na potřebu povolání kvůli „krizi povolání“?

Zdroj: Our Lady of the Rosary Library

Překlad: D. Grof
Pavol Iring
Postup, ako sledovať video so slovenskými / českými titulkami:
1. video spustite cez Youtube kliknutím na link youtu.be/0deokYOhoiA
2. v pravej dolnej časti videa kliknite na ozubené koliesko - nastavenia a zvoľte ,,titulky vypnuté,, -> ,,Angličtina (automaticky generované),,
3. znovu kliknite na ozubené koliesko - nastavenia a znovu kliknite na ,,titulky,, -> ,,automaticky preložiť,, a …More
Postup, ako sledovať video so slovenskými / českými titulkami:
1. video spustite cez Youtube kliknutím na link youtu.be/0deokYOhoiA
2. v pravej dolnej časti videa kliknite na ozubené koliesko - nastavenia a zvoľte ,,titulky vypnuté,, -> ,,Angličtina (automaticky generované),,
3. znovu kliknite na ozubené koliesko - nastavenia a znovu kliknite na ,,titulky,, -> ,,automaticky preložiť,, a vyberte si jazyk. Odporúčam Češtinu - podľa mňa lepšie prekladá.

príjemné pozeranie