Clicks41
Victory

Důchodci a důchodkyně USA, staňte se pilířem duchovní armády

Byzantský katolický patriarchát se už dříve obrátil na všechny upřímné a zodpovědné Američany s výzvou k duchovní mobilizaci a zakládání modlitebních stráží (youtube.com/watch?v=4hfGMTWlDIQ, vkpatriarhat.org/cz/?p=44309). Povzbuzovali jsme Američany rovněž k prorocké modlitbě dle Ezechiela 37 a také k modlitbě víry – zvedání duchovní hory démonských sil (srov. Mk 11,23). Za posledního půl století byla satanizace světa skrytě připravována velmi silným vlivem pohanského pseudoduchovna. Šlo především o popularizaci hinduistické jógy, transcendentální meditace, buddhistických meditací, okultního jinu a jangu, magické akupunktury, homeopatické pseudoléčby a různých forem věštění, magie a pověr. Tohoto falešného duchovna, tedy hříchu proti 1. přikázání Božímu je třeba se odřeknout a oddělit se od něho.

K záchraně USA v této kritické době Bůh požaduje nepřetržitou modlitbu. Vytvořme ji z hodinových modlitebních stráží (srov. Lk 18,1; 1Sol 5,17). Pro obsazení hodin během pracovního dne jste potřební právě vy, důchodci, protože studenti a pracující se mohou začít modlit až po návratu ze zaměstnání.

Bůh v této době, kdy vrcholí duchovní boj sil temnoty, hledá vytrvalé a horlivé modlitebníky. Politici, učitelé, lékaři, kněží, pastoři, ale i všichni ostatní potřebují Boží světlo a duchovní sílu, aby mohli v tomto boji obstát. Někteří z vás důchodců žijete se svými dětmi a vnuky, jiní žijete sami, anebo jste v domovech důchodců. Třetí skupinu tvoříte vy v nemocnicích pro dlouhodobě nemocné. Uvědomte si, že misie a duchovní probuzení se neobejde bez bojového týlu těch, kteří se modlí a obětují Bohu své utrpení za spásu duší.

Ještě před několika desetiletími, kdy nebyla televize, staří lidé věnovali téměř všechen volný čas modlitbě za své děti a vnuky. S příchodem televize jako by někdo vešel do jejich soukromého života a stal se centrem jejich pozornosti. Televize jim ukradla drahocenný čas jejich stáří, který mohli věnovat modlitbě za spásu své duše i spásu svých dětí a vnuků. Kvůli televizi tuto velkou šanci utratili!

Vzpomínám na svou babičku, jejíž tři sourozenci více než před 100 lety odešli do Ameriky, do Chicaga. Babička obzvlášť na ně tři pamatovala denně ve svých modlitbách. Na televizi se nikdy nedívala. Říkávala, že to je zloděj času. Využívala všechen volný čas k modlitbě.

Vzpomínám si i na rozhovor s jinou, asi s 80letou stařenkou. Položil jsem jí otázku: „Modlíte se doma za své děti?“ Ona kývla a řekla: „Ano, i za své vnuky. Měla jsem osm dětí, když děti dorůstaly, musela jsem pracovat a starat se o ně i o jejich výživu od časného rána až do pozdního večera, protože jsem byla vdova. Tehdy jsem se modlila při práci a předkládala Bohu všechny kříže a starosti. Těšila jsem se na jedno: abych se dožila stáří a nebyla už nikým rušena a mohla se co nejvíce modlit k Bohu.“ Zeptal jsem se: „A jak dlouho se nyní modlíváte?“ Ona se usmála a řekla: „Modlím se stále. Jsem šťastná, že nyní mohu všechen čas věnovat Bohu a modlitbě.“ Zeptal jsem se: „A televizi máte?“ Odpověděla: „Dcera mi ji donesla, ale nikdy jsem ji ani nepustila. Modlím se dlouho do noci, mluvím s Bohem, a když se v noci probudím, rovněž s Ním mluvím, především o svých dětech a vnucích, a prosím, aby je Bůh chránil před nástrahami světa a aby je duch lži nestáhl do věčné záhuby.“

Bůh dnes hledá lidi, kteří by svolávali požehnání a Boží pomoc v tomto mimořádně těžkém boji, který současná Amerika prožívá a který má dopad na celý svět.

Píši vám, drazí důchodci a důchodkyně, jako nejstarší člen Byzantského katolického patriarchátu. Píši vám ne něco, co jsem o modlitbě slyšel, nebo četl v knihách, ale píši vám ze své 60leté zkušenosti s modlitbou. Před 60 lety jsem prožil obrácení a před 40 lety křest Duchem svatým. Mohl bych vám svědčit o mnohých zkušenostech z modlitby, ale nyní bych zdůraznil jen to nejpodstatnější:

První věcí je mít stanoven pevný čas na modlitbu. Dále je nutno mít v modlitbě řád. To vyžaduje zevnější i vnitřní sebezapření, abys mohl skrze Boží slovo vcházet před Boží tvář. Pokud se ale máš postavit před Boží tvář, nejprve si musíš před sebou a před Bohem přiznat své hříchy, zrady a zanedbávání Božích přikázání. Pak je třeba se duchovně postavit pod Kristův kříž a uvědomit si, že hřích tě odděluje od Boha. S vírou opakuj jméno Ježíš, hebrejsky Jehošua, protože kdo by vzýval Boží jméno, bude spasen. V tomto Jménu je Boží moc. Zároveň si uvědom, že Jeho krev tě nyní očišťuje od tvých hříchů, jak říká Písmo: „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova nás očišťuje od každého hříchu“ (1J 1,7). Pak můžeš Bohu dát své konkrétní problémy i vnitřní bolest způsobenou tím, že vidíš, jak zlo a lež dnes ničí už nejen lidské duše, ale i lidské životy. Hrozí povinná vakcinace s cílem redukce, tedy genocidy lidstva. Máš z toho bolest, že mnozí lidé jsou slepí a nevidí to. Dávej ji Bohu i s bolestí nad svými nejbližšími, které duch klamu drží v područí, takže nejsou schopni přijmout pravdu, která by je zachránila. Copak to není mučivá bolest, když vidíš, jak jsou už na kraji propasti a odmítají pomoc? Ty můžeš svou bolest dát Bohu a On ti dá světlo a sílu. On má mnoho způsobů, jak je zachránit i jak zachránit Ameriku. Vyžaduje ale tvou víru, vyjádřenou ve vnitřním rozhovoru s Ním – v modlitbě.

Tradiční modlitba je rozjímání o Kristových utrpeních na křížové cestě či v bolestném růženci. Jiná forma modlitby je ta, kterou vysvětluje apoštol Pavel v 1Kor 14. Zdůrazňuje, že se nestačí jen modlit v jazycích, ale že se má zároveň modlit i náš duch. Máme být soustředěni na Boží slovo a máme v něm zůstávat. Prorocká modlitba dle Ezechiela (vkpatriarhat.org/cz/?p=43188) obsahuje základní pravdy naší víry a pokud se ji člověk několikrát pomodlí, získá duchovní zkušenost. Trvá asi hodinu dvacet minut. Je i jiná forma modlitby intenzivního spojení s Bohem v několika sekundách, kdy se člověk cele Bohu dává a zakouší základní pravdu – milování Boha celým srdcem, celou duší a vší silou. Duchovně prožívá zkušenost, kterou vyjadřuje apoštol Pavel: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji už já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)

Pokud zůstaneš věrný modlitbě, i kdybys prožíval duchovní poušť a necítil Boží přítomnost, rozhodně dřív či později přijde moment, kdy ti Bůh dá zvláštní světlo. Najednou ti bude jasno to, co slovy nejsi plně schopen předat druhým. Budeš mít i zkušenost s Boží vírou, o níž platí, že přenáší duchovní hory neřešitelných problémů či zla.

Největším příkladem v modlitbě je nám sám Pán Ježíš. Konal intenzivní tříletou misii, mnohdy přicházely velké zástupy, v soukromí vyučoval své učedníky, a přesto celé noci trávil na modlitbách.

Chtěl bych vám, křesťané starší generace, předat mnohé zkušenosti, ale nejdůležitější je: Začněte s modlitbou a vytrvejte! Pak získáte osobní zkušenost a můžete svědčit jiným. Vaše stáří se stane plodným, mimořádně užitečným, a jen s bolestí budete opakovat slova sv. Augustina: „Pozdě jsem si Tě zamiloval, Lásko odvěká!“

My žijeme nyní v době, kdy síla satana a lži s takovou intenzitou působí, že s hrůzou hledíme i na nejvyšší vedení katolické církve. Hlásá dnes největší hereze spojené s intronizací démona Pačamamy, schvalováním sodomie pod názvem registrované partnerství i s prosazováním čipizovaných „vakcín pro všechny“. Zneužitím církevní autority Bergogliův Vatikán táhne celé národy do věčného zavržení. To, že vy, Američané, jste přes velký tlak masmédií zvolili prezidenta, který se postavil proti deep state, je zázrak. Podobně je zázrak existence Byzantského katolického patriarchátu, který hájí depositum víry proti lavině herezí.

Vinou umělé pandemie v tomto roce globalisté prosazují nesmyslné nošení roušek, podvodné testování, karanténu, nebezpečné vakcíny, čipizaci i plán redukce lidstva. Vstoupili jsme do apokalyptické doby. Před námi jsou dvě varianty. Ta první – že nastane duchovní probuzení a přijde vláda Kristova, ale k tomu je třeba vytvořit podmínky, a to závisí především na vás, drazí američtí senioři a seniorky. Anebo je zde druhá varianta – masová genocida lidstva a světová katastrofa.

Vy jste byli pokřtěni, a tím tvoříte duchovní jednotu s Kristem. On nejen zemřel a vstal z mrtvých. On jako Bůh je všemohoucí. On vám říká: „O cokoliv budete prosit v Mém jménu, dostanete!“ (srov. J 16,23) Modlitba za Ameriku je nyní vůlí Boží, proto v modlitbě bojujte a vytrvejte! Důležitá je jednotící modlitba od 20:00 do 21:00. Skrze ni vejde do vašich rodin Boží Duch. Kromě toho každý z vás ať si vezme svou modlitební stráž. Pracující a studenti drží stráže každý čtvrtý týden. Vy však, jako pilíř modlitební mobilizace v USA, držte tuto svou hodinu každý den.

Vaše věrnost modlitbě víry zvedne temnou horu démonských sil, která chce zničit Ameriku, a uvrhne ji do pekelného moře (srov. Mk 11,23).

Drahý bratře a sestro, máš nesmírně vážný úkol, Bůh s tebou počítá. Jste nenahraditelní. Zařaď se i ty do duchovního boje, a to co nejdřív! Každý den je drahocenný. Ježíš pro tebe připravil korunu věčné slávy. Neztrať ji svou lhostejností!

Gates a ostatní ideologové redukce lidstva nás, lidi důchodového věku, titulují „nepotřební strávníci“, které je třeba prioritně likvidovat. To je satanský program. Naopak, Bůh má pro nás jiný program. „Muži zvedejte čisté ruce za ty, kteří mají vládu...“ (srov. 1Tim 2,2.8). Proto se modlete zvláště tyto dny za prezidenta Trumpa. Skrze vás, drazí důchodci a důchodkyně, má nastat záchrana Ameriky, a tím i celého lidstva. Nezklamte Boží důvěru! Začni se modlit svatou hodinu od 20:00 do 21:00 a urči si i hodinu své modlitební stráže! Celou věčnost budeš Bohu děkovat za tento jednoduchý prostředek záchrany.

+ Eliáš

Patriarcha BKP

21. 11. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP


vkpatriarhat.us4.list-manage.com/…4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c3