Clicks82
Stylita
1

Boží slovo na den 31.10. A.D. 2019

K Ježíšovi přišlo několik farizeů a řekli mu: „Odejdi odtud, protože Herodes tě chce zabít!“ Odpověděl jim: „Jděte a řekněte té lišce: `Vyháním zlé duchy a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dosáhnu svého cíle. Avšak dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě, protože není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.' Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, dokud nepřijde (doba), kdy řeknete: `Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!'“
Lk 13,31-35
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: `Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.' Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Rim 8,31b-39

Žalm:
Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování!

Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno,
vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá!
Já jsem totiž chudák a ubožák,
srdce se mi svíjí v nitru.

Pomoz mi, Hospodine, můj Bože,
zachraň mě podle svého slitování!
Ať poznají, že je to tvá ruka,
že tys to učinil, Hospodine!

Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy,
uprostřed velkého zástupu ho budu chválit,
neboť stanul chudákovi po pravici,
aby ho zachránil před soudci.
Zl 109

Evangelium:
Lk 13,31-35

Církevní kalendář:
sv. Wolfgang (+994)
Pocházel ze Švábska. Studoval v klášterní škole v Reichenau a ve Würzburgu. Potom působil na dómské škole a byl děkanem kapituly v Trevíru. Již v roce 965 vstoupil do benediktinského kláštera v Einsiedeln ve Švýcarsku. Zde se asi po pěti letech stal knězem a po ročním misijním působení v Maďarsku byl ve vánočním období ustanoven za biskupa v Řezně. Vynikal ctnostmi i moudrým řízením diecéze, při kterém předal ustanoveným opatům řízení klášterů, pozvedl úroveň duchovenstva, velkou měrou přispěl k založení pražského biskupství a s velkou láskou pomáhal kde bylo třeba, zvláště mu záleželo na školství a zajišťování potřeb chudých. Zemřel v Puppingu u Lince ve věku asi 70 let.
více: catholica.cz