Clicks119
Stylita
2

Boží slovo na den 21.2. A.D.2020

Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Neboť jakou dá člověk náhradu za svou duši? Kdo by se však styděl za mě a za má slova před tímto nevěrným a hříšným pokolením, za toho se bude stydět také Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“ A řekl jim: „Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí, že Boží království přišlo v celé (své) slávě.“
Mk 8,34-9,1
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_05.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se“ – ale nedáte jim, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_05.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se“ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci: „Ty máš víru a já mám skutky.“ Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru. – Ty věříš, že je jeden Bůh? Zcela správně. I zlí duchové věří, a (přesto) se třesou hrůzou. Chceš se tedy přesvědčit, ty bláhový člověče, že víra beze skutků je jalová? Náš praotec Abrahám, který na oltáři obětoval svého syna Izáka – nebyl ospravedlněn pro své skutky? (Z toho) můžeš vidět, jak jeho víra působila spolu se skutky a že (teprve) pro skutky se jeho víra stala dokonalou. Tak se splnilo, co říká Písmo: `Abrahám uvěřil Bohu, a byl za to uznán za spravedlivého' a stal se Božím přítelem. Vidíte tedy, že člověk bývá ospravedlňován pro své skutky, ne jenom pro víru. Neboť jako tělo bez duše je mrtvé, tak i víra beze skutků je mrtvá.
Jak 2,14-24.26

Žalm:
Blaze muži, který má velkou zálibu v Hospodinových přikázáních.
Nebo: Aleluja.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Hojnost a bohatství budou v jeho domě
a jeho štědrost potrvá navždy.
Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva,
Neboť navěky nezakolísá,
ve věčné paměti bude spravedlivý.
Zl 112

Evangelium: Mk 8,34-9,1

Církevní kalendář:
sv. Petr Damiani (+1072)
Byl sirotkem z Revanny. Po tvrdém dětství mu jeden ze starších bratrů umožnil studie. Petr přijal jeho jméno Damián. Po studiích měl úspěch, ale říkal si, že jej sláva a pocta neučiní šťastným a že je důležitější myslet na věčnost. Žil asketicky a v 28 letech odešel do společenství poustevníků ve Fonte Avellana u Gubbia. Později se stal převorem a pak byl ustanoven biskupem v Ostii a kardinálem. Již dříve často káral hodnostáře a usiloval o obnovu církve. Napsal mnoho učených spisů. Poslední cestu konal do rodného města, aby tam dosáhl smíru s papežem.
catholica.cz
Joske
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit?
Bratři a sestry, nechte se Satanem oklamat, že apoštol Jakub od sebe odděluje víru a skutky. Jakmile jste od Boha obdrželi milost víry, pak víra sama plodí skutky bez ohledu na lidskou vůli. Víra je spojení s Bohem a skrze víru koná sám Bůh.
Apoštol Jakub ve svém listu usvědčuje osoby ze sebeklamu.…More
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit?
Bratři a sestry, nechte se Satanem oklamat, že apoštol Jakub od sebe odděluje víru a skutky. Jakmile jste od Boha obdrželi milost víry, pak víra sama plodí skutky bez ohledu na lidskou vůli. Víra je spojení s Bohem a skrze víru koná sám Bůh.
Apoštol Jakub ve svém listu usvědčuje osoby ze sebeklamu. Mnozí si totiž myslí, že mají víru. Pokud ovšem chybí skutky, je jasné, že žijí bez víry.