Stylita
Dnes má svátek svatý Pius V.

Pius Pp V.
30. dubna, nezávazná památka
Postavení: papež OP
Úmrtí: 1572
Atributy: dominikánský hábit nebo papežský oděv, bradka a licousy, růženec, kniha

Pocházel z Bosca od Alessandrie. Původním jménem byl Michal Ghislieri, od 16 let byl dominikánem se jménem Alessandrino a ve 24 letech se stal knězem a učitelem teologie. Žil asketicky. Byl povolán za inkvizitora,…More
Dnes má svátek svatý Pius V.

Pius Pp V.
30. dubna, nezávazná památka
Postavení: papež OP
Úmrtí: 1572
Atributy: dominikánský hábit nebo papežský oděv, bradka a licousy, růženec, kniha

Pocházel z Bosca od Alessandrie. Původním jménem byl Michal Ghislieri, od 16 let byl dominikánem se jménem Alessandrino a ve 24 letech se stal knězem a učitelem teologie. Žil asketicky. Byl povolán za inkvizitora, stal se biskupem a kardinálem. V r. 1566 byl zvolen papežem. Duchovenstvo vedl k svatému životu, aby bylo příkladem lidu. Udělal reformu, která usměrňovala liturgii po 400 let. Vydal nový katechismus a zajistil jeho překlady. Stanovil pravidla pro modlitbu růžence a zavedl svátek P. Marie Růžencové jako poděkování za vítězství křesťanů nad Turky u Lepanta. Zemřel ve věku 68 let.
více: catholica.cz/?id=1506
U.S.C.A.E.
toto je ale hodne málo a to nebola reforma ale revízia formu zachovali takto to totiž evokuje niečo nové a ešte medzi iným dal preložiť závery tridentského koncilu do gréčtiny dosť zaujímavý spôsob ako sa pokúsiť oživiť snahy o znovujednotenie ja nemám rád slovo zjednotenie v tom je taký podtext že to boli a sú hlupáčikovia a väčší brat ich smeruje však dlho sme boli v jednom dome keď má niekto …More
toto je ale hodne málo a to nebola reforma ale revízia formu zachovali takto to totiž evokuje niečo nové a ešte medzi iným dal preložiť závery tridentského koncilu do gréčtiny dosť zaujímavý spôsob ako sa pokúsiť oživiť snahy o znovujednotenie ja nemám rád slovo zjednotenie v tom je taký podtext že to boli a sú hlupáčikovia a väčší brat ich smeruje však dlho sme boli v jednom dome keď má niekto troška iný šat a zvyky už mi nie je brat?

mohli zistiť že Viera je Apoštolská a že my už máme vyriešené aj sporné veci na ich chválu musím znovu zopakovať ich "vrelý vzťah" k protestantizujúcim pokusom u nich 😊
U.S.C.A.E.
Svätý Pius V., pápež Lepanta

Mikuláš Hučko
5. mája 2021
Cirkev

Svätý pápež Pius V. sa narodil v roku 1504 v Bosco Marengo v Piemonte, krstným menom Antonio, v šľachtickej rodine Ghislieri. Do svojich štrnástich rokov bol pastierom, až kým nevstúpil do rádu dominikánov a prijal meno Michele.

Je to významná osobnosť dejín Cirkvi. Svätý Pius V., na pápežský stolec bol zvolený aj vďaka svätému …More
Svätý Pius V., pápež Lepanta

Mikuláš Hučko
5. mája 2021
Cirkev

Svätý pápež Pius V. sa narodil v roku 1504 v Bosco Marengo v Piemonte, krstným menom Antonio, v šľachtickej rodine Ghislieri. Do svojich štrnástich rokov bol pastierom, až kým nevstúpil do rádu dominikánov a prijal meno Michele.

Je to významná osobnosť dejín Cirkvi. Svätý Pius V., na pápežský stolec bol zvolený aj vďaka svätému Karolovi Boromejskému, reprezentuje prísnosť, duchovnú integritu a pokoru, ktoré charakterizovali rolu, ktorú zastával, ako aj službu, ktorú vykonal pre kresťanstvo – vedel harmonicky zladiť osobnú bezúhonnosť s politickým životom, teologické poznanie s vojenskou bdelosťou.

Obdobie pontifikátu svätého Pia V. možno považovať za maják cirkevnej morálky v jej politickom a spoločenskom pôsobení. Nemal záľubu v zbytočnom luxuse, ktorý vtedajší dekadentný duch doby so sebou priniesol aj vysokému duchovenstvu. Pri príležitosti svojej inaugurácie si neprial veľkolepú slávnosť ani hostinu.

Pápež v prvom rade od seba a potom od svojich podriadených a od celej rímskej kúrie vyžadoval prísnu disciplínu a znova začlenil morálne normy aj do občianskeho života Ríma. Skromne sa stravoval, pod pápežským ornátom nosil hrubý mníšsky habit, spal na slamenom matraci a bosý a bez pokrývky hlavy sa premiestňoval medzi rímskymi chrámami. Rovnako prísny bol voči duchovenstvu, voči dvoru i príbuzným: každé zneužitie moci, či iný hrubý poklesok členov pontifikálneho dvora boli prísne trestané, na mravné správanie duchovenstva dozerala komisia, kňazom zakazoval zúčastňovať sa svetských zábav, prísne kontroloval príjmy a aktivity biskupov, bojoval proti rodinkárstvu a svojim príbuzným neposkytoval nijaké ekonomické výhody.

Svätý Pius V. bol neoblomný v boji proti každému nemravnému spoločenskému javu. Ľudia si ho vážili, pretože ho považovali za garanta morálnej integrity štátu a justície. Vzal si za cieľ udusiť rúhačstvo, znesväcovanie sviatkov a nemorálnosť rímskej verejnosti. Prísne dbal o to, aby sa duchovní zdržiavali na miestach svojich úradov, uskutočňoval pravidelnú kontrolu náboženských reholí, a niektoré, ktoré nedodržiavali svoj cieľ, zrušil. Na jednej strane zakazoval karnevalovú zhýralosť a prostitúciu, rúhanie každého druhu trestal tvrdými sankciami, na strane druhej bol vždy blízko chudobným i celému ľudu, často sa zúčastňoval na verejných manifestáciách viery, podporoval chudobných a núdznych značnými sumami (najmä v časoch hladomoru a epidémií), uprednostňoval centrá charity Monti di Pietà pred poskytovaním úžerníckych pôžičiek, založil inštitút Milosrdných bratov, často navštevoval chorých v nemocniciach, budoval novú infraštruktúru, poskytoval audiencie ľuďom, ktoré trvali až desať hodín.

Najvýznamnejším aspektom, ktorý určite prispel k tomu, že nasledujúce generácie povýšili na oltár osobu svätého Pia V., bol napokon aj vojenský duch, nasadenie v medzinárodných politických vzťahoch a priam zázračná schopnosť zjednocovať sily rozdeleného kresťanstva, korisť neblahých rozporov doby, ktorá už nebola pevná vo viere a v činoch.

Jeho politická odvaha mu taktiež umožnila postaviť sa na stranu Filipa II., aby hájil záujmy Cirkvi, podporovať Máriu Stuartovú proti Alžbete I. a v roku 1570 exkomunikovať samotnú Alžbetu, čím sa stal posledným pápežom, ktorý presadzujúc práva Kristovej cirkvi proti časným nárokom protikatolíckych síl exkomunikoval vládnuceho panovníka.

A rovnaká iniciatíva osvietená milosťou mu umožnila zorganizovať sily kresťanstva združujúce Janov, Benátky a Španielsko (sily, ktorých priame strategické záujmy boli často kolízne) spolu s maltézskymi rytiermi, proti postupu Osmanskej ríše, ktorá sa usilovala rozšíriť svoje panstvo nad územiami kresťanstva, a tým ohroziť jeho celistvosť, vieru i samotnú existenciu jeho obyvateľov.

Akonáhle vyšli najavo plány Osmanskej ríše po obkľúčení Cypru a dobytí Famagusty (ktorá zažila hrdinské mučeníctvo cyperského guvernéra a kapitána Famagusty Marcantonia Bragadina) bol schopný viesť armády katolíckej Európy v boji proti osmanskej flotile v Lepantskom zálive 7. októbra 1571. Práve tam sa vďaka očividnej božskej priazni osud bitky zvrátil v prospech katolíckej aliancie, a to aj vďaka obetavosti najstatočnejších a najhrdinskejších maltézskych rytierov, ktorí boli zajatí a nemilosrdne popravení. Pápež tak dostal zázračnú správu, ktorá ho o piatej hodine popoludní, presne v čase ukončenia bitky, informovala o víťazstve katolíckej flotily: vtedy ustanovil sviatok Santa Maria della Vittoria, ktorý sa neskôr stal sviatkom Svätého ruženca.

Veľkosť tohto svätca 16. storočia spočívala v tom, že dokázal spojiť svätosť života, bezúhonnosť obyčajov, politickú správu, diplomaciu a vojenskú silu do jedného organického celku a za pomoci Božej milosti dosiahol víťazstvo v bitke pri Lepante.

Zdroj: itresentieri.it, wikipedia.org
Krásný pokojný den
Rád bych viděl zakukleného Stylitu zda bude jako Petruchio. 🤭
Martina Bohumila Lutherová
Stylito, zkuklil ses jako křeček na zimu,
nebo děláš mrtvýho brouka, schován
pod gaučem až se to přežene 😂
Stylita
Děkuji za komentáře. Hned se mi bude lépe kuklit. Před chválou a ostrým jazykem ženy, v tom mi pomáhej Bůh.
U.S.C.A.E.
30. apríl

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

Jeden z dvanástich apoštolov, brat Jána Teológa (pozri 26. septembra). Bol svedkom Kristovho premenenia na hore Tábor (Mt 17,1-13; Mk 9, 2-8; Lk 9, 28-36). Po Ježišovom nanebovstúpení hlásal evanjelium v Júdsku. Ako prvý z apoštolov podstúpil mučenícku smrť. Herodes Agripa ho roku 44 v Jeruzaleme dal sťať mečom (Sk 12,1-2).

Zdroj: Čížek…More
30. apríl

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa.

Jeden z dvanástich apoštolov, brat Jána Teológa (pozri 26. septembra). Bol svedkom Kristovho premenenia na hore Tábor (Mt 17,1-13; Mk 9, 2-8; Lk 9, 28-36). Po Ježišovom nanebovstúpení hlásal evanjelium v Júdsku. Ako prvý z apoštolov podstúpil mučenícku smrť. Herodes Agripa ho roku 44 v Jeruzaleme dal sťať mečom (Sk 12,1-2).

Zdroj: Čížek, A.: Synaxár životy svätých. Spolok b. P.P. Gojdiča : Prešov, 1998. ISBN 80-967341-1-3.

zoe.sk/?svatci=&id=325
U.S.C.A.E.
29. začalo (Sk 12, 1 – 11)

V tých dňoch kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov cirkvi, aby ich mučil. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Pasche ho chcel predviesť ľudu. Petra teda strážili vo …More
29. začalo (Sk 12, 1 – 11)

V tých dňoch kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov cirkvi, aby ich mučil. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Pasche ho chcel predviesť ľudu. Petra teda strážili vo väzení. Ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. V tú noc, keď ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie. Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: „Vstaň rýchlo!“ A reťaze mu spadli z rúk. Anjel mu povedal: „Opáš sa a obuj si sandále!“ Keď to urobil, povedal mu: „Prehoď si plášť a poď za mnou!“ Vyšiel von a šiel za ním; ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie. Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli ňou, a keď prešli jednou ulicou, anjel od neho hneď odišiel. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: „Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého, čo očakával židovský ľud.“
Krásný pokojný den
Byl jeden botanik a do jeho skleníčku mu lezla ještěrka a pořád se s odpuštěním srala do jeho kytiček a jeho záhonků, které měl tak úhledně uspořádané. Byl sám a hrabičkami vždy večer uhlazoval záhonky a drobný plevel vytrhával. A ještěrka vždy nelenila a mrmlala se mu mezi květinkami a rozhrabávala co vytvořil. Nu což, pravil, skleník mi stále stojí, slunce svítí a ta příživnická potvora co se …More
Byl jeden botanik a do jeho skleníčku mu lezla ještěrka a pořád se s odpuštěním srala do jeho kytiček a jeho záhonků, které měl tak úhledně uspořádané. Byl sám a hrabičkami vždy večer uhlazoval záhonky a drobný plevel vytrhával. A ještěrka vždy nelenila a mrmlala se mu mezi květinkami a rozhrabávala co vytvořil. Nu což, pravil, skleník mi stále stojí, slunce svítí a ta příživnická potvora co se mi sluní mezi záhonky a hrabe v nich mi aspoň ukazuje pohyb a život z jiné stránky než té botanické. Je sice pro zlost, ale aspoň mne to donutí pohnout rukou a vyplašit ji a pak zase urovnávat co rozhrabala a pokálela. Naštěstí toho není mnoho.
A tak dny plynuly. Ještěrka byla sama a to je nějak spojovalo, Neměla partnera do ještěrčího života a ve skleníku bylo tak teplo a hodný botanik ji nikdy neotrávil a nepraštil lopatkou. Byl shovívavý. Možná si pobrukoval písničku ze scholy: Žijme tedy přítomnost, více lásky dejme druhým, možností je vždycky dost ... ;)
Nu a proč nenechat tu ještěrku běhat na vyhřátých a obhospodařovaných záhoncích, vytváří pohyb, sice pomatený, ale pohyb... A někdy mění barvu, vytváří mimikry a zkouší to na botanika, občas i ocásek ztratí a vydává se za starý klacík a nebo se vtiskne do skuliny ve staré cihle. Jen jazýček ji prozradí. Třeba ji to někdy dojde co dělá a když ne, nic se neděje, kytičky tak hezky rostou a dny plynou.... Podobnost příběhu nemá se Stylitou a Bohumilou nic společného. 😊
Martina Bohumila Lutherová
Myslím že je v tomto příběhu předtucha a smutek
z toho jen abych po tom očkování nebyl první na
řadě já, ať je to moje manželka ,chci ještě žvanit

nesmysly nechci shořet nejen v krematoriu. 🥺 😭 🥵
Krásný pokojný den
Martino/Bohumilo to jsou zcela netematické reakce na takový příběh. Ovšem to jen podtrhuje to, co o tobě již bylo řečeno. 😊
Martina Bohumila Lutherová
Stylita se z toho raduje, že se zde sviní Boží Slovo.
Kdoví jak to s jeho pohledem na Písmo Svaté je.....
Martina Bohumila Lutherová
Není mi jedno ,že se bratříčkuje s buzerantem,
který zde na Gtv podporoval pedofilii - tím
že dával odkaz na pedofilní video v akci.
Homosexulaita j e nakažlivá to už zde doka
zovali bratr Ostrik i báťuška Libor aj.
One more comment from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
Smůlu má ,že zde jsem už 11. rok stále dokola opakuje
to stejné"nechoďte na mše v jednotě se satanisty
Vatikánu" přitahujete na sebe a své rodiny prokleltí.
Dodnes to nikdo ze zdejších nepřijal. Pamět mi souží,
málo co mi unikne. Je to dar-není to moje zásluha
U.S.C.A.E.
keď si to spojíme s otázkou Krista Šavlovi zasa vychádza len to kvôli čomu neochotné oči a uši tak zúria ale Pravda je Pravda
Martina Bohumila Lutherová
Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Co více lidská duše potřebuje?
Snad ne nechat se poučovat od
nevěřících středověkých teologů.?
Kteří víru nahradili zmaterializova
nými poučkami, stejně dopadli tak
jak jim bylo určeno došli k vrcholu
své nevíry k Pačamace. 😭
Utečte od nich.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/04_05.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když přišel Pavel do Antiochie Pisidské, mluvil v synagoze: „Bratři, kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha! Nám bylo posláno slovo o té spáse. Obyvatelé Jeruzaléma a jejich přední mužové však nepoznali, kdo (Ježíš) je. A když ho odsoudili, vyplnili tím jen to, co říkali proroci, - …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/04_05.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když přišel Pavel do Antiochie Pisidské, mluvil v synagoze: „Bratři, kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha! Nám bylo posláno slovo o té spáse. Obyvatelé Jeruzaléma a jejich přední mužové však nepoznali, kdo (Ježíš) je. A když ho odsoudili, vyplnili tím jen to, co říkali proroci, - jak se to předčítá každou sobotu. Ačkoli na něm nenašli nic, zač by zasluhoval smrt, žádali od Piláta, aby ho dal popravit. Když dokonali všechno, co bylo o něm psáno, sňali ho z kříže a položili do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. On se pak po mnoho dní zjevoval těm, kdo zároveň s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní před lidem jeho svědky. A my vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše. Tak je i psáno v druhém žalmu: `Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.'„
Sk 13,26-33

Žalm:
Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
Nebo: Aleluja.

Já jsem ustanovil svého krále
na Siónu, na své svaté hoře!
Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí,
Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.“

„Požádej mě, a dám ti v majetek národy,
do vlastnictví končiny země.
Můžeš je roztlouci železným prutem,
jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“

Nuže, králové, pochopte!
Dejte si říci, vladaři země!
V bázni se podrobte Hospodinu,
s chvěním ho poslouchejte!
Zl 2

Evangelium:
Jan 14,1-6