Victory
994

Rozjímání nad Mt 5,32

Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.

V době Ježíšově ještě manželství nebylo svátostí, proto také, jak víme, například král David měl několik žen. Ježíš v tomto verši, který se vztahuje na nerozlučnost manželství, ukazuje na starozákonní praxi, kde bylo řečeno: Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek. Ježíš však říká: Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství, a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.

Co říká katolický katechismus? Co je svátost stavu manželského?
Svátost stavu manželského je svátost, která posvěcuje katolického muže a ženu k nerozlučnému manželskému životu a dává jim nárok na zvláštní milosti k řádnému konání manželských povinností.

Kdo ustanovil stav manželský?
Stav manželský ustanovil Bůh již v ráji a Pán Ježíš jej povýšil pro pokřtěné na svátost.

Jak se uděluje svátost stavu manželského?
Svátost stavu manželského se uděluje takto: 1) Ti, kteří tuto svátost přijímají, vyslechnou kněžské napomenutí, aby spolu žili v lásce, věrnosti a manželské svornosti až do smrti; 2) přísahají před svým farářem a dvěma svědky, že se berou za manžely; 3) podají si pravé ruce a přijmou kněžské požehnání.

Jaké jsou povinnosti manželů?
Povinnosti manželů jsou: 1) aby spolu žili v lásce, věrnosti a manželské svornosti až do smrti; 2) aby vychovávali své děti v bázni Boží a pečovali také o jejich pozemské blaho.

„Muži, milujte své manželky, jak i Kristus miloval Církev a vydal sebe samého v oběť za ni, aby ji posvětil.“ (Ef 5, 25-26).

Vždy pamatuj: Manželství ustanovil sám Bůh již v ráji a Pán Ježíš je povýšil na svátost. Manželství je tedy něco svatého. Svatě proto smýšlej o manželství a jeho povinnostech! Jsou to povinnosti vážné, těžké a zodpovědné.

SVÁTOSTNÉ MANŽELSTVÍ JE NEROZLUČITELNÉ

Kterými slovy Pán Ježíš zakazuje manželskou rozluku?
Manželskou rozluku Pán Ježíš zakazuje slovy: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Mt 19,6 )

Co napsal svatý apoštol Pavel o rozvodu?
„Manželům přikazuji nikoliv já, nýbrž Pán: Manželka ať se od svého muže neodlučuje! Odloučí-li se přece, ať zůstane neprovdaná, nebo ať se smíří se svým mužem! Také muž ať nepropouští svou manželku!“ (1Kor 7,10-11)

Katolický křesťan je ve svém svědomí vázán nerozlučitelností svátostného manželství.

Oči příliš mladých lidí vidí jen růže, ale nevidí trní. Když pak přijde ve všedním denním životě rozčarování, bývá už pozdě. Proto nespěchej, je to krok na celý život, a to buď šťastný, nebo nešťastný.

Dodatek ke katechismu: Dnes jsou mimořádně velké tlaky, které směřují k rozbití rodiny. Křesťanští manželé musí zvlášť dbát o zdravá životní pravidla, mezi něž především patří společná rodinná modlitba. Doporučujeme svatou hodinu od 20 do 21 hodin. Bez společné modlitby se rodina stává jakýmsi hotelem bez osobních vztahů. Každý má svůj počítač či smartphone a věnuje mu všechen svůj volný čas. Je proto nutné aspoň hodinu vše vypnout, ne-li vyřešit otázku závislosti na těchto manipulačních prostředcích. Kromě společné modlitby je také třeba, aby spolu manželé hovořili o společných problémech, učili se odpouštět i přiznávat si své chyby. Je ale také velmi důležité, aby zvláště muži měli bratrské společenství, kde by čerpali sílu a moudrost pro sebe i svou rodinu. Ženy by se rovněž měly aspoň jednou za týden sejít na společné modlitbě a předkládat Bohu své problémy a problémy svých dětí i celé rodiny. Manželství bez živé víry dnes těžko obstojí. Právě pro život z víry bylo manželství v minulosti pevnou rodinnou tvrzí a zázemím pro děti i základní buňkou církve i společnosti.