Clicks226
pimienka
Teologická komisia KBS o správnom používaní termínu zasvätenie sa. Zasvätenie sa – oddanie sa, zverenie sa, postavenie sa pod ochranu Teológia pozná dva základné druhy zasvätenia: - zasvätenie sa …More
Teologická komisia KBS o správnom používaní termínu zasvätenie sa.

Zasvätenie sa – oddanie sa, zverenie sa, postavenie sa pod ochranu

Teológia pozná dva základné druhy zasvätenia: - zasvätenie sa Pánu Bohu (zasvätenie v plnom zmysle slova); - zasvätenie sa svätcovi (napr. Panne Márii), čo je len analógia zasvätenia sa Bohu. Zasvätením sa svätej osobe sa uznávalo svätcovo významné miesto v dejinách spásy.

Pokrok v teológii i presnejšie používanie odborných termínov však dnes vedie Cirkev k tomu, aby výraz „zasvätenie“ vyhradila len pre obetovanie sa Bohu (por. Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’anno mariano 26). Toto zasvätenie, ktoré má mať charakter úplnosti a trvácnosti, môže urobiť len pokrstená a pobirmovaná osoba za asistencie Cirkvi.

Pre zasvätenie sa svätcom (i Panne Márii) podľa vzoru bl. Jána Pavla II. (por. encykliku Redemptoris Mater 31, 33, 42; aj apoštol. list - Rosarium Virginis Mariae 2, 43) i Svätého Otca Františka (modlitba zverenia zo dňa 13.10.2013) sa odporúčajú použiť termíny: zveriť sa; oddať sa; postaviť sa pod ochranu.

Svätý Otec František dňa 13.10.2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne predniesol pred sochou Fatimskej Panny Márie modlitbu zverenia sa pod ochranu Nebeskej Matky – slovami:
Prijmi s materskou dobrotivosťou tento zverujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý.
Odôvodnenie:
Teologickým dôvodom nového vyjadrenia je prehĺbená mariológia Druhého vatikánskeho koncilu (por. konštit. Lumen genium, ktorá pokladá za nutné zdôrazniť rozdiel medzi najdokonalejším, najčistejším a najsvätejším Bohom – Stvoriteľom a najdokonalejším, najčistejším a najsvätejším človekom – stvorením (Pannou Máriou). Tu ide o rozdiel v podstate a nielen v stupni; preto „iné slovné vyjadrenie“ je patričné.

Mons. ThDr. Marián Chovanec
predseda Teologickej komisie KBS
kbs.sk/…/o-spravnom-vyja…

Totus tuus, heslo blahoslaveného Jána Pavla II. je časť modlitby sv. Bonaventúru, ktorá sa nachádza v diele sv. Ľudovíta Márie Grigniona z Montfort: O pravej úcte k Panne Márii: „[216.] Totus tuus = Som celý tvoj a všetko, čo mám, je tvoje, ó, môj najdrahší Ježišu, skrze Máriu, tvoju svätú Matku… [125.] 3. Z toho vyplýva, že sa zasväcujeme súčasne najsvätejšej Panne i Ježišovi Kristovi. Jej, ako dokonalému prostriedku, ktorý si Ježiš vybral k spojeniu sa s nami a k spojeniu nás so sebou. Nášmu Pánovi, ako nášmu konečnému cieľu, ktorému vďačíme za všetko, čo sme, ako nášmu Vykupiteľovi a nášmu Bohu.

www.magnificat.sk/…/odpovedame-zasv…