Boží slovo na den 21.7. A.D.2020

Když mluvil Ježíš k zástupům, jeho matka a příbuzní stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: „Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, …
Theodorá-Máriá
K tomu textu Když svatí jdou, mě
pobídl zkoumavý pohled na onen
zástup na obrázku. Zvláštní zájem
jsem projevila o toho patriarchu
v zeleném šatu s dlouhými vousy,
šedivými. Snad se nemýlí, že jde
praotce Abraháma- všech kteří
mají VÍRU v ŽIVÉHO BOHA.
Dana22
Poľsko zverené pod ochranu Panny Márie

www.lifenews.sk/31900/polsky-preziden…

Poľský prezident po znovuzvolení zveril Poľsko Panne Márii

churchpop.com/…/polish-presiden…

Poľský prezident Andrzej Duda navštívil kláštor Jasna Góra v Čenstochovej po tom, čo obhájil víťazstvo v prezidentských voľbách, ktoré sa konali 13. júla. V kláštore sa nachádza aj svätyňa a zázračný obraz Panny Márie …More
Poľsko zverené pod ochranu Panny Márie

www.lifenews.sk/31900/polsky-preziden…

Poľský prezident po znovuzvolení zveril Poľsko Panne Márii

churchpop.com/…/polish-presiden…

Poľský prezident Andrzej Duda navštívil kláštor Jasna Góra v Čenstochovej po tom, čo obhájil víťazstvo v prezidentských voľbách, ktoré sa konali 13. júla. V kláštore sa nachádza aj svätyňa a zázračný obraz Panny Márie Čenstochovskej.
Prezident sa zúčastnil na večerných modlitbách a zasvätil Poľsko Panne Márii.
Anglický preklad znie: "Rovnako ako pred 5 rokmi, hneď po zvolení, (prezident) Andrzej Duda zavítal do #JasnaGóra. Zúčastní sa na večernej modlitbe volania Poliakov Jasnej Góry. Toto je ďalšia púť hlavy poľského štátu do #Sanktuária".
Svätyňa tiež zverejnila fotografiu a citát prezidenta Dudu:
"Aby sa Svätá matka vždy starala o našu vlasť! Sedím tu ako pútnik, je to pre mňa sväté a dôležité miesto, cítim tu duchovnú podporu. Chcem sa vám tu poďakovať a požiadať o ďalšiu ochranu pre mňa a pre Poľsko," povedal prezident pred novinármi.
Kláštor zverejnil ďalší tweet, v ktorom sa vysvetľuje, že prezident Duda zveril Poľsko Panne Márii.
Celý tweet znie: "S účasťou (prezidenta Andrzeja Dudu), #JasnaGóra pokračuje vo volaní Jasnej Góry. Andrzej Duda, znovuzvolený do najvyššieho štátneho úradu, zveril Kráľovnej Poľska všetky záležitosti vlasti a národa."
twitter.com/…/128275322433267…
Theodorá-Máriá
Když svatí jdou slyším je hrát,
já bych se chtěl též svatým stá
t... 😇
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_02.htm

Vstupní antifona
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Žl 54,6.8

Vstupní modlitba
Bože, buď stále s námi,
a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_02.htm

Vstupní antifona
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Žl 54,6.8

Vstupní modlitba
Bože, buď stále s námi,
a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Micheáše.
Pas, (Hospodine, pastýřskou) holí svůj lid, stádce, které vlastníš, ty, kteří přebývají v lesní samotě, uprostřed úrodných krajin; ať se pasou v Bašanu, v Gileadu jako za pradávných časů. Ukaž nám divy (své moci), jako za dnů, když jsi vycházel z Egypta. Který bůh je ti podoben? Zbytku svého dědictví odpouštíš nepravost, promíjíš hřích. Netrváš na svém hněvu navěky, spíše máš zálibu v milosrdenství. Znovu se smiluješ, nebudeš dbát na naše viny, všechny naše hříchy svrhneš do mořských propastí. Jakubovi ukážeš věrnost, Abrahámovi svoji přízeň, jak jsi přísahal našim otcům od pradávných časů.
Mich 7,14-15.18-20

Žalm:
Ukaž nám, Pane, své milosrdenství!

Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi,
změnil jsi k dobru Jakubův úděl.
Odpustils vinu svého lidu,
přikryl jsi všechny jeho hříchy.
Zadržels všechno své rozhořčení,
uklidnil jsi žár svého hněvu.

Obnov nás, Bože, náš spasiteli,
odlož svou nevoli proti nám!
Což se navěky budeš na nás zlobit,
roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení?

Což nám už nevrátíš život,
aby se tvůj lid radoval v tobě?
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství
a dej nám svou spásu!
Zl 85

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Aleluja.
Jan 14,23

Evangelium:
Mt 12,46-50

Modlitba nad dary
Bože, podle tvého ustanovení
máme účast na jediné dokonalé oběti Kristově,
v níž všechny dřívější oběti nalezly smysl a dovršení;
přijmi tedy tyto dary, jakos přijal oběť Ábelovu,
a co každý z nás přináší ve spojení s Kristem,
ať prospěje ke spáse všech.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Památku ustanovil na své divy, Hospodin je milosrdný a dobrotivý; pokrm dal těm, kdo se ho bojí.
Žl 111,4.5

Nebo:
Hle, stojím a u dveří a klepu, praví Pán: Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mne.
Zj 3,20

Modlitba po přijímání
Svými svátostmi nás, Bože,
uvádíš do nového života;
pomáhej svému lidu,
ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné,
ale vytrvá na cestě k tobě.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Církevní kalendář:
sv. Vavřinec z Brindisi
Laurentius de Brundusio
21. července, připomínka
Postavení: kněz OFMCap a učitel církve
Úmrtí: 1619
Patron: kapucínského řádu
Atributy: kapucín, kříž, kniha, lebka
Do kapucínského řádu vstoupil v necelých 16 letech. Byl bystrý, pohotový a inteligentní, proto se mu dařilo studium i mnoha cizích jazyků a po vysvěcení na kněze se stal úspěšným kazatelem. Všechny své schopnosti věnoval apoštolské službě. Jako nadšený misionář a představený řádu procestoval téměř celou Evropu. Nechyběly ani Čechy. Stal se zakladatelem a spolupatronem františkánské provincie v Čechách Vyzařovala z něj osobní svatost a velká obětavost pro věc Boží. Napsal také mnohá díla k objasnění víry.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
Ukaž nám divy, jako za dnů,když jsi vycházel z Egypta.

Který bůh je ti podoben
?