Clicks161
hr.news

Brandmüller proturiječi Schneideru u vezi "pogreški" sabora

Kardinal Brandmüller osporio je tezu biskupa Schneidera da je došlo do pogrešaka u saborima koje je kasnije trebalo ispraviti.

Što se tiče Sabora u Konstanzu (1415.-1418.) koji je propovijedao herezu da je sabor iznad pape (mirenje), Brandmüller je Sandro Magisteru (13. srpnja) rekao da skupština koja je izdala te uredbe ne predstavlja legitimni ekumenski sabor jer su slijedili antipapu Ivana XXIII. (+1419.).

Samo se drugi dio ovog Sabora, koji je Martina V. proglasio legitimnim papom, smatra kanonskim. Martin V. odobrio je sve pomirbene dokumente, osim onih o mirenju.

Što se tiče Sabora u Firenci (1439.-1445.), Brandmüller priznaje da je Sabor definirao kako valjano svećeničko zaređivanje zahtijeva dodjelu instrumenata položaja (kaleža i patena) i da je Pio XII. 1947. godine utvrdio da to više u budućnosti neće biti potrebno, izjavivši da je stvar sakramenta samo polaganje ruku i molitva posvećenja.

Brandmüller se pokušava izvući iz te kontradikcije rekavši da se Sabor u Firenci nije bavio naukom svećeničkog zaređivanja, već je "samo" regulirao liturgijski obred - kao da su nauk i obred dvije stvari međusobno neovisne, a doktrina nije izvučena iz liturgije.

#newsMuuqjbthbe