Clicks615
Stylita
5

Boží slovo na den 23.7. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“
Jan 15,1-8
Kallistratos
Stylito, měj se pěkně a buď útočištěm i posluchačem i těm popleteným.
Theodorá-Máriá
Rosllynn

Je pravda, že bychom se měli sjednotit a bránit se proti tomu, co se na nás chystá. Nenechat si napíchat vakcínu, která není pořádně vyzkoušená a zničit si zdraví. To máme jen jedno. Nenechme si vzít svobodu. Svoboda je cennější než život. Bez svobody člověk nemůže sloužit Bohu, nemůže se rozhodovat, nemůže volně dýchat, nemůže žít, může jen potupně a bídně živořit.

Toto je nejsmutnějš…More
Rosllynn

Je pravda, že bychom se měli sjednotit a bránit se proti tomu, co se na nás chystá. Nenechat si napíchat vakcínu, která není pořádně vyzkoušená a zničit si zdraví. To máme jen jedno. Nenechme si vzít svobodu. Svoboda je cennější než život. Bez svobody člověk nemůže sloužit Bohu, nemůže se rozhodovat, nemůže volně dýchat, nemůže žít, může jen potupně a bídně živořit.

Toto je nejsmutnější komentář z včerejšího dne. Stylito můžeš tu duši povzbudit?

Ty budeš mít to správné Slovo.

Mohu říci jen toto: "Kdo nás odloučí od lásky Kristovy. Snad soužení
nebo úzkost, pronásledování, nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
"
Stylita
Je to obtížné,připomíná to otázku farizeů, zda mají platit daně římskému císaři. Když odpovím, že žádnou vakcínu v budoucnosti nepoužívat, budu za hlupáka, který věří konspiračním teoriím. Když odpovím, nebojte se budoucí vakcíny, budu za šiřitele jakýchsi nanočipů, které tam prý budou.
Vraťme se ke komentáři- je opravdu svoboda (vnější) nutná k službě Bohu?
Podle mne není, krev mučedníků je …More
Je to obtížné,připomíná to otázku farizeů, zda mají platit daně římskému císaři. Když odpovím, že žádnou vakcínu v budoucnosti nepoužívat, budu za hlupáka, který věří konspiračním teoriím. Když odpovím, nebojte se budoucí vakcíny, budu za šiřitele jakýchsi nanočipů, které tam prý budou.
Vraťme se ke komentáři- je opravdu svoboda (vnější) nutná k službě Bohu?
Podle mne není, krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Dnes se zlatí kopule, i ten krásný sloup Immaculaty stojí v Praze, ovšem počet křesťanů ve společnosti spíše klesá a ožívá esoterismus, novopohanství všeho druhu a materialismus- mnozí lidé si dnes nechávají pro pětikorunu i vrtat koleno.
Bázeň Boží je ten základ, který vydrží nést celou budovu během různých bouřek.
Neobávejme se světského pronásledování či neuvěřitelné kontroly státu (Berija by zaplesal nad všemi těmi inteligentními kamerami).
Prosme Ducha svatého a on bude hovořit z našich úst, až přijde ten den, kdy budeme vydáváni na soud.
K vakcíně- nejsem epidemiolog, ani farmaceut či doktor. Podle mně to nebude vůbec jednoduché i vzhledem k neuvěřitelné rychlosti mutace koronaviru.
Rusko, Británie, Německo, USA - tam všude se snaží vakcínu vyrobit. Mezi tím se objevují i první léky, které snad pomůžou koronavir porazit. A možná má dr. Peková pravdu a vir sám zmizí. Nasvědčuje tomu slábnutí účinku viru s časem, v březnu a dubnu bylo mnohem více lidí s těžkým průběhem nemoci, dnes jich tolik není.
Theodorá-Máriá
psal Katrátor:

Stylito, měj se pěkně a buď útočištěm i posluchačem i těm popleteným.


Stylito máš odvahu zeptat se Kastráta koho tím myslel
a proč to říká?
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_23.htm

Vstupní antifona
Radujme se všichni a oslavujme svatou Brigitu, vždyť z její slávy se radují andělé a spolu s ní chválí Božího Syna.

Vstupní modlitba
Bože, tys provázel svatou Brigitu
různými životními cestami,
a když rozjímala o umučení tvého Syna,
dals jí poznat moudrost kříže;
nauč i nás, ať za všech životních okolností
More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_23.htm

Vstupní antifona
Radujme se všichni a oslavujme svatou Brigitu, vždyť z její slávy se radují andělé a spolu s ní chválí Božího Syna.

Vstupní modlitba
Bože, tys provázel svatou Brigitu
různými životními cestami,
a když rozjímala o umučení tvého Syna,
dals jí poznat moudrost kříže;
nauč i nás, ať za všech životních okolností
dovedeme vždycky hledat tebe.
Skrze tvého Syna...

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
(Bratři!) Skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.
Gal 2,19-20

Žalm:
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.

Bojte se Hospodina, jeho svatí!
Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
Mocní strádají a hynou hlady,
nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.
Zl 34

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Zůstaňte v mé lásce, praví Pán;Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Aleluja.
Jan 15,9b.5b

Evangelium:
Jan 15,1-8

Modlitba nad dary
Bože, s tvou pomocí odložila svatá Brigita starý způsob života
a tys ji povolal a proměnil v nového člověka;
prosíme tě: obnov takto i nás,
ať můžeme mít účast na oběti, která se ti zalíbí.
Skrze Krista, našeho Pána.

Eucharistická modlitba
Preface o pannách a řeholnících
Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, k níž církev roste
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých
a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu
a všeho se vzdali pro jeho království.
Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce
a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj Duch.
Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste,
očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána, Ježíše Krista.
Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý ...

Antifona k přijímání
Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, proto tě Bůh, tvůj Bůh pomazal olejem radosti před tvými druhy.

Žl 45,8

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože,
dej, ať posíleni touto svátostí
a poučeni příkladem svaté Brigity
hledáme vždy a především tebe
a žijeme v tomto světě jako noví lidé.
Skrze Krista, našeho Pána.

Církevní kalendář:
Svátek sv. Brigity
Birgitta de Suecia
23. července, svátek
Postavení: zakladatelka řádu, mystička
Úmrtí: 1373
Patron: Evropy (od r.1999), poutníků, umírajících; vzývána za dobrou smrt
Atributy: Abatyše s bílým závojem, kniha, pero, poutnická hůl a klobouk, svíce
Pocházela z královského rodu a mívala nadpřirozená vidění. Ve 14 letech byla provdána a měla osm dětí. Vstoupila do III. řádu sv. Františka a po manželově smrti žila odříkavým životem. Založila řeholní řád za účelem uctívání zmučeného Krista. Svými ctnostmi byla všem příkladem. Ke konci života ji vidíme jako kající poutnici.
více: catholica.cz