Clicks1.4K
warez
47

62 dôvodov

sv. p. Pio - tradičná rím. kat. sv. omša slávnostná - diakon spieva evanjelium

niektorí juhoamerickí kňazi keď bola v minulosti natláčaná nová liturgia, spísali týchto 62 dôvodov, prečo im svedomie nedovoľuje ju slúžiť a na ňu chodiť.

Stoja za zamyslenie. Čítajte prosím s akademickou slobodou a bez preklínania a ukážania. Odložte predsudky a čestne nezaujate skúmajte argumenty.

ŠEDESÁT DVA DŮVODŮ
proč s klidným svědomím nemůžeme navštěvovat novou mši

1. Protože nová mše není jednoznačným vyznáním katolické víry (což tradiční mše je), je dvojznačná a protestantská. Proto, jelikož se modlíme tak, jak věříme, vyplývá z toho, že se nemůžeme modlit s novou mší protestantským způsobem a stále věřit jako katolíci!

2. Protože změny nebyly jen nepatrné, ale ve skutečnosti „řeší základní obnovu...úplnou změnu... nové dílo“! (Msgr. A. Bugnini, spoluautor nové mše.)
3. Protože nová mše nás vede k myšlení, „že pravdy... mohou být změněny nebo ignorovány bez toho, že by došlo ke zpronevěření se k posvátnému pokladu věrouky, jíž je katolická víra provždy zavázána.“*
4. Protože nová mše představuje „ohromující odchylku od katolické teologie mše, jak byla formulována na XXII. sezení Tridentského koncilu“, který, při stanovování „kánonů“, poskytl „nepřekonatelnou překážku jakékoliv herezi proti integritě eucharistie.“ *
5. Protože rozdíl mezi nimi není jednoduše v pouhém detailu nebo změně obřadu, ale „vše co má trvalou hodnotu nalézá jen málo místa (v nové mši), pokud to v ní vůbec žije.“ *
6. Protože „Poslední reformy dostatečně ukázaly, že nové změny v liturgii mohou vést jen k úplnému zmatku u věřících, kteří už dávají najevo známky znepokojení a zmenšení víry.“ *
7. Protože v době zmatení, jaká je nyní, nás vedou slova Pána: „Po ovoci jejich poznáte je.“ Ovoce nové mše je: 30% snížení návštěvnosti nedělní mše v USA (NY Times 24. 5. 1975), 43% snížení ve Francii (kardinál Marty), 50% snížení v Holandsku (NY Times 5. 1. 1976).
8. Protože „mezi nejlepšími duchovními je praktickým výsledkem (nové mše) trýznivá krize svědomí...“ *
9. Protože za méně než sedm let po zavedení nové mše klesl počet kněží ve světě ze 413,438 na 243,307 – takřka o 50% (statistika Svatého stolce).
10. Protože „Pastorální důvody uvedené k podpoření takového závažného porušení tradice... se nám nezdají dostatečné.“ *
11. Protože nová mše nemanifestuje víru v reálnou přítomnost Našeho Pána – tradiční mše ji manifestuje neklamně.
12. Protože nová mše zaměňuje reálnou přítomnost Krista v eucharistii s Jeho TAJEMNOU přítomností mezi námi (což se blíží protestantismu).
13. Protože nová mše zamlžuje to, co by mělo být ostrým rozlišením mezi HIERARCHICKÝM kněžstvím a všeobecným kněžstvím lidu (jako u protestantismu).
14. Protože nová mše upřednostňuje heretickou teorii, že je to VÍRA lidu a nikoliv SLOVA KNĚZE, co zpřítomňuje Krista v eucharistii.
15. Protože vložení luterské „Modlitby věřících [přímluvy]“ do nové mše následuje a přináší protestantský omyl, že všichni lidé jsou kněžími.
16. Protože nová mše skoncovala s kněžským vyznáním, činí ho kolektivním spolu s lidem, čímž prosazuje Lutherovo odmítnutí katolického učení, že kněz je soudce, svědek a přímluvce u Boha.
17. Protože nová mše nám dává na srozuměnou, že lid koncelebruje s knězem – což je proti katolické teologii!
18. Protože šest protestantských pastorů spolupracovalo při přípravě nové mše (Georg, Jasper, Shepherd, Kunneth, Smith a Thurian).
19. Protože stejně jako Luther se zbavil Oběti – jelikož velmi jasně vyjadřovala posvátný, smírný charakter mše – tak se jí také nová mše zbavila a zredukovala ji na jednoduchou přípravu darů.

20. Protože se odstranila katolická teologie natolik, že protestanti mohou používat bez obtíží text nové mše, zatímco si dále podrželi svůj odpor k pravé Římskokatolické Církvi. Protestantský pastor Thurian řekl, že ovoce nové mše „bude pravděpodobně to, že nekatolická společenství budou schopná celebrovat Večeři Páně s použitím stejných modliteb jako katolická Církev.“ (La Croix 30. 4. 1969)
21. Protože způsob pronášení konsekrace v nové mši navozuje, že jde jen o připomínku a ne pravou Oběť (protestantská teze).
22. Protože kvůli závažným opomenutím nás nová mše vede k víře, že jde jen o hostinu (protestantská nauka), a nikoliv o Oběť za odpuštění hříchů (katolická nauka).
23. Protože změny jako: stůl místo oltáře, celebrace čelem k lidu nikoliv ke svatostánku, přijímání na ruku atd., zdůrazňují protestantskou věrouku (např. mše je jen hostina, kněz jen předsedá shromáždění atd.).
24. Protože sami protestanti řekli: „nové katolické eucharistické modlitby opustily mylnou perspektivu Oběti přinášené Bohu.“ (La Croix 10. 12. 1969)
25. Protože čelíme dilematu: buď budeme protestantizováni slavením nové mše, nebo si zachováme katolickou víru tím, že se věrně přidržíme tradiční mše svaté všech časů.
26. Protože nová mše byla utvořena v souladu s protestantskou definicí mše: „Večeře Páně neboli mše je posvátné shromáždění lidu Božího, které se shromažďuje za předsednictví kněze, aby celebrovalo připomínku Páně.“ (část 7 Úvod k nové mši, definující novou mši, 6. 4. 1969)
27. Protože prostřednictvím dvojznačnosti nová mše předstírá, že těší katolíky, zatímco těší protestanty; pročež je „dvojího jazyka“ a urážlivá k Bohu, který si oškliví jakýkoliv druh pokrytectví. „Štvavý jazyk poškodil život mnohých.“ (Kniha Sirachovcova 28, 13)
28. Protože nádherné dobře známé hymny, které inspirovaly lidi po staletí, byly odhozeny a nahrazeny novými hymny se silně protestantským cítěním, ještě prohlubující už tak silný dojem, že člověk už není na katolické mši.
29. Protože nová mše obsahuje dvojznačnosti mírně nakloněné herezi, což je nebezpečnější, než kdyby to byla jasná hereze, jelikož poloviční hereze připomíná pravdu!
30. Protože Kristus má jen jednu Nevěstu, katolickou Církev, a její bohoslužba nemůže také sloužit náboženstvím, která jsou s ní v nepřátelství.
31. Protože nová mše následuje strukturu Cranmerovy heretické anglikánské mše a metody užité k jejímu prosazení jsou přesně metody anglických heretiků.
32. Protože Svatá Matka Církev kanonizovala množství anglických mučedníků, kteří byli zabiti, jelikož se odmítli účastnit na mši jako je nová mše.
33. Protože protestanti, kteří kdysi konvertovali ke katolicismu, jsou šokováni, když vidí, že nová mše je stejná jako ta, kterou navštěvovali jako protestanti. Jeden z nich, Julien Green, se ptá: „Proč jsme konvertovali?“
34. Protože statistiky ukazují velký pokles v počtu konverzí ke katolicismu poté, co byla zavedena nová mše. Konverze, kterých bylo až ke 100 000 za rok v USA, klesly na méně než 10 000!
35. Protože tradiční mše vytvořila mnoho světců. „Bezpočet světců jí bylo hojně syceno řádnou zbožností k Bohu..“ (papež Pavel VI., Const. Apost. Missale Romanum)
36. Protože povaha nové mše je taková, že usnadňuje zneuctění svaté eucharistie, což se děje s četností neslýchanou u tradiční mše.
37. Protože nová mše, bez ohledu na zevnějšek, tlumočí novou víru, nekatolickou víru. Tlumočí modernismus a následuje přesně taktiku modernismu používáním vágní terminologie, aby protlačila omyl a přiblížila se mu.
38. Protože zavedením volitelných variant podkopává nová mše jednotu liturgie tím, že každý kněz se pod rouškou kreativity může odchýlit, jak chce.
39. Protože mnozí dobří katoličtí teologové, odborníci v kanonickém právu a kněží nepřijímají novou mši a prohlašují, že nejsou schopni ji celebrovat s čistým svědomím.
40. Protože nová mše eliminovala takové věci jako: poklekání (zůstala pouze tři), očištění knězových prstů v kalichu, zabránění jakémukoliv rouhavému kontaktu knězových prstů po konsekraci, posvátný oltář a relikvie, tři oltářní plátna (zredukováno na jedno), což vše „jen zdůrazňuje, jak strašně je víra v dogma reálné přítomnosti Krista skrytě odmítnuto.“ *
41. Protože tradiční mše, obohacená a vyzrálá staletími posvátné tradice, byla kodifikována (ne vymyšlena!) papežem, který byl světcem, Piem V.; zatímco nová mše byla uměle vyrobena.
42. Protože omyly nové mše, které jsou zdůrazněny ve verzích v národních jazycích, jsou dokonce přítomné i v latinském textu nové mše.
43. Protože nová mše nás svou dvojznačností a shovívavostí vystavuje Božímu hněvu tím, že usnadňuje riziko neplatných celebrací. „Budou kněží v blízké budoucnosti, kteří neobdrželi tradiční formování, a kteří spoléhají na Novus Ordo se záměrem ´dělat, co Církev dělá´ konsekrovat platně? Člověk si může dovolit o tom pochybovat.“ *
44. Protože odstranění tradiční mše připomíná Danielovo proroctví 8,12: „A byla mu dána moc proti ustavičné oběti pro hříchy lidu“ a pozorování sv. Alfonse Liguori, že kvůli tomu, že mše je nejlepší a nejkrásnější věc, která existuje v Církvi zde na zemi, ďábel se vždy snaží prostřednictvím heretiků nás o ni připravit.
45. Protože na místech, kde je tradiční mše zachována, víra a horlivost lidu jsou větší, zatímco opak je pravdou tam, kde vládne nová mše. (Zpráva o mši, Diecéze Campos, ROMA, Buenos Aires, č. 69, 8/81)
46. Protože spolu s novou mší přichází také nový katechismus, nová morálka, nové modlitby, nové ideje, nový kalendář – jedním slovem, nová církev, úplně revoluční oproti staré. „Liturgická reforma ... nenechte se oklamat, je tam, kde začíná revoluce.“ (Msgr. Dwyer, arcibiskup birminghamský, mluvčí episkopální synody).
47. Protože vnitřní nádhera tradiční mše přitahuje duše sama sebou; zatímco nová mše, která sama o sobě postrádá jakoukoliv přitažlivost, musí vymýšlet novoty a zábavy, aby přitáhla lidi.
48. Protože nová mše zahrnuje množství chyb dogmaticky zavržených na Tridentském koncilu (mše celá v národním jazyce, slova konsekrace pronášená nahlas atd. viz Zavržení jansenistické synody v Pistoi) a omylů zavržených papežem Piem XII. (např. oltář ve formě stolu, viz Mediator Dei).
49. Protože nová mše se pokouší přeměnit katolickou Církev na novou, ekumenickou Církev zahrnující všechny ideologie a všechna náboženství – dobro i zlo, pravdu i omyl – což je vysněný sen nepřátel katolické Církve.
50. Protože nová mše odstraněním pozdravů a závěrečného požehnání, když kněz celebruje sám, ukazuje nevíru v dogma společenství svatých.
51. Protože oltář a svatostánek jsou nyní odděleny, což značí oddělení Krista v oběti na oltáři od Krista reálně přítomného ve svatostánku, „dvě věci, které musí ze své přirozenosti zůstat pohromadě.“ (Pius XII.)
52. Protože nová mše už nepředstavuje vertikální uctívání Boha člověkem, ale místo toho horizontální uctívání mezi člověkem a člověkem.
53. Protože nová mše, ačkoliv se zdá, že se řídí dispozicemi II. vatikánského koncilu, ve skutečnosti stojí v protikladu k jeho instrukcím, jelikož koncil vyhlásil svou touhu uchovat a prosazovat tradiční ritus.
54. Protože tradiční latinská mše papeže Pia V. nebyla nikdy zákonně zrušena a proto zůstává pravým ritem katolické Církve, kterým katolíci mohou plnit svou nedělní povinnost.
55. Protože papež sv. Pius V. poskytl trvalý indult, platný „navždy“, ke svobodnému celebrování tradiční mše, zákonně, bez zábran svědomí, trestu, odsudku nebo zavržení. (papežská bulla „Quo Primum“).

56. Protože papež Pavel VI., když vyhlašoval novou mši sám deklaroval, že „Ritus ... sám o sobě NENÍ dogmatickou definicí ...“ (19. 11. 1969)
57. Protože papež Pavel VI., když byl dotazován kardinálem Heenanem z Anglie, jestli ruší nebo zakazuje tridentskou mši, odpověděl: „Není mým úmyslem naprosto zakázat tridentskou mši.“
58. Protože „V Libera Nos nové mše, se již nezmiňují Panna Maria, apoštolové a všichni svatí, pročež její a jejich přímluva se už nežádá, ani v čase nebezpečí.“ *
59. Protože v žádné ze tří nových eucharistických modliteb (nové mše) není žádná zmínka ... o utrpení těch, kteří umřeli, v žádné není možnost zvláštní připomínky, čímž se podkopává víra ve vykupitelskou povahu oběti. *
60. Protože uznáváme svrchovanou autoritu papeže při jeho univerzální vládě ve Svaté Matce Církvi, ale víme, že i tato autorita může na nás uvalit povinnost praktikovat něco, co je JASNĚ proti víře: mši, která je dvojznačná a nakloněná herezi, a proto Bohu protivná.
61. Protože, jak bylo uvedeno na I. vatikánském koncilu, „Duch svatý nebyl přislíben následníkům Petra tak, že Jeho zjevením mohou vytvořit novou věrouku, ale s Jeho pomocí mohou neporušitelně podržet a věrně vykládat zjevení nebo poklad víry předané apoštoly. (D.S. 3070)
62. Protože hereze nebo cokoliv, co je nakloněno herezi, nemůže být předmětem poslušnosti. Poslušnost je ke službě víry a ne víra v službě poslušnosti! Dle výše zmíněného tedy: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ (Skutky apoštolů 5, 29)

zdroj: rexcz.blogspot.ro
warez
Hoki kto si ty, aby ma vypočúval? Posudzuj si svoje pokrytectvo a nie moju vieru. Ty samozvaný sudca! Odpovedám tým, ktorí chcú počuť pravdu, nie farizejom, ktorí chytajú za slovíčka. Viem, že keď ti to vysvetlím, tak si to ani nevšimneš a budeš vŕtať ďalej.
Takže provokatér - dostaneš odpoveĎ akú dal Pán Ježiš: To cudzoložné pokolenie nedostane znamenie. Keby si čítal, čo napísal pán kardinál …More
Hoki kto si ty, aby ma vypočúval? Posudzuj si svoje pokrytectvo a nie moju vieru. Ty samozvaný sudca! Odpovedám tým, ktorí chcú počuť pravdu, nie farizejom, ktorí chytajú za slovíčka. Viem, že keď ti to vysvetlím, tak si to ani nevšimneš a budeš vŕtať ďalej.
Takže provokatér - dostaneš odpoveĎ akú dal Pán Ježiš: To cudzoložné pokolenie nedostane znamenie. Keby si čítal, čo napísal pán kardinál Ottaviani, už to vieš. Tak neotravuj.
warez
Hoki máš to v hlave trošku popletené. Medzi tradičnými katolíkmi slobodomurári nie sú. Načo by boli v marginalizovanej a ostrakizovanej okrajovej spoločnosti. Na ktorú každý útočí. Dokonca i Vatikán. Protestanti a pravoslávni sú bližšie pápežovi ako tradiční katolíci. Už to hovorí samé sa seba!!! Slodobomurári sú na výslní terajšieho vedenia Cirkvi na vysokých postoch. Len samotný Vatikán má …More
Hoki máš to v hlave trošku popletené. Medzi tradičnými katolíkmi slobodomurári nie sú. Načo by boli v marginalizovanej a ostrakizovanej okrajovej spoločnosti. Na ktorú každý útočí. Dokonca i Vatikán. Protestanti a pravoslávni sú bližšie pápežovi ako tradiční katolíci. Už to hovorí samé sa seba!!! Slodobomurári sú na výslní terajšieho vedenia Cirkvi na vysokých postoch. Len samotný Vatikán má podľa bývalého exoscistu Amorta 3 lóže.

Ja som si pravdu i Cirkvi tiež musel pracne dohľadať a pod nánosmi lží objaviť pravú náuku, ktorá sa dnes zastiera. K prameňu som ťa zaviedol. Ako somárika. Piť však nikoho nútiť nebudem.
A ospevovať a glorifikovať tu osoné preživanie - je nechutné vyťahovanie imnímností na svetlo. To nikdy poriadny katolík nerobil. Ale potrpeli si na to všelijaké turíčne protestantské sekty.
Ty nemáš úmysel dozvedieť sa pravdu. Ty si ako farizeji, ktorí Pánu Ježišovi hovorili vidíme. A tak im Pán Ježiš povedal, že Váš hriech zostáva. (Lebo keby si nevidel, nevedomosť ťa aspoň ospravedlní)

Iba pokrytecky zahlcujete debatu. Ale nemáš jediný relevantný dôkaz, že to, čo je tu uverejnené je mylné. Je mi ťa ľúto - nechcel by som zostávať sám s tvojím svedomím.

Nezaúdaj, že tebe sa nebudem zodpovedať. A svoje sebastredné moralizovanie si nechaj pre seba - veď cestu odsuzovania "súčastná Cirkev" 2. vat. koncilom zanechala. Tak sa drž svojho "vyznania" Inak si pokrytec.

PS: Pekne si to vystihol: "Súčasná Cirkev" tým iba potvrdzuješ, že predtým bola iná. Ja poznám iba tú jedinú rovnakú včera, dnes a až do konca sveta. Katolícku - Rímsku. Nie túto bláznivú, kde majú byť zastrešení všetci bludári bez rozdielu ako napísala bl. Katarína Emmerichová.
One more comment from warez
warez
Peter(skala) to či verím alebo neveríš, ž eexistujú nejakí novo alebo neokatolíci je irelevantné.
Skrátka hlásate iné veci, iné pravdy, popierate niektoré definované dogmy a reinterpretujete ich. Tak skráka ste.
Ja tiež neverím v neokatolíkov - iba ich praktiky vidím.
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 15 minútami
warez my veríme tak, že neexistujú žiadni neokatolíci, ako neexistuje ani nová Cirkev, lebo toto je tá pôvodná. Nie sme členmi včerajšej ani zajtrajšej Cirkvi, ale prítomnej dnešnej, a bezvýhradne prijímame všetko čo nám k vereniu predkladá. Neveríme tomu že znakom či kritériom katolíctva je jedine tridentský rítus, ale príslušnosť k jej odvekej štruktúre a oddanosť …More
N0B0DY.SK pred 15 minútami
warez my veríme tak, že neexistujú žiadni neokatolíci, ako neexistuje ani nová Cirkev, lebo toto je tá pôvodná. Nie sme členmi včerajšej ani zajtrajšej Cirkvi, ale prítomnej dnešnej, a bezvýhradne prijímame všetko čo nám k vereniu predkladá. Neveríme tomu že znakom či kritériom katolíctva je jedine tridentský rítus, ale príslušnosť k jej odvekej štruktúre a oddanosť jej vedeniu. V jej dome prebývame nielen navonok "telom", ale predovšetkým vnútorne "srdcom", spojení nadprirodzenou láskou ktorú svet nechápe. Máme Boží prísľub a dôverujeme, že túto Cirkev stojacu na skale pápežstva nikto nezdolá a že Petrova loď sa nikdy nepotopí. "Kde je Peter, tam je Cirkev." Blažený, kto sa na Kristovej neveste nepohorší.
😲
to si napisal sam od seba alebo niekde skopiroval?
warez
Hoki ja som sa plne stotožnil s názormi oveľa väčších autorít, ako som ja.

PS: toto je ďalší roblém, vás neokatolíkov - osobné skúsenosti a pocity vo viere. Viera je objektívna skutočnosť a subjektívne prežívanie môže byť aj klamlivé a nemusí byť vždy na osoh.
Mne však stačí to, čo som ti už 100x písal. To čo bolo dobré stáročia a prinášalo ovocie - nemôže byť zrazu zlé a chybné. (Benedikt 16.) …More
Hoki ja som sa plne stotožnil s názormi oveľa väčších autorít, ako som ja.

PS: toto je ďalší roblém, vás neokatolíkov - osobné skúsenosti a pocity vo viere. Viera je objektívna skutočnosť a subjektívne prežívanie môže byť aj klamlivé a nemusí byť vždy na osoh.
Mne však stačí to, čo som ti už 100x písal. To čo bolo dobré stáročia a prinášalo ovocie - nemôže byť zrazu zlé a chybné. (Benedikt 16.) Preto obviňovať niekoho, kto sa rozhodol účastniť pôvodnej liturgie z toho, že je mimo spoločenstva Cirkvi je ABSURDNÉ. :)))
warez
3 more comments from warez
warez
PS: ale aj tak sa mi mazať hnusí. Pravda sa nemusí obávať polemiky. Dúfam, že varovanie postačí.
warez
Hoki Každý web má právo moderovať si svoju stránku - je to normálne. Zaujímavé, že tu to robia hlavne tí, čo si modernisticky upravili katolicizmus. A bezhlavo adorujú všetky novodobé bláznovstvá, ktorými moderná hierarchia ochorela. Makarius si napíše, že bratstvo sv. Pia X. je v schizme a potom blokne polovicu užívateľov, ktorí by s ním možno nesúhlasili, alebo polemizovali. Tak sa bojí pravdy?…More
Hoki Každý web má právo moderovať si svoju stránku - je to normálne. Zaujímavé, že tu to robia hlavne tí, čo si modernisticky upravili katolicizmus. A bezhlavo adorujú všetky novodobé bláznovstvá, ktorými moderná hierarchia ochorela. Makarius si napíše, že bratstvo sv. Pia X. je v schizme a potom blokne polovicu užívateľov, ktorí by s ním možno nesúhlasili, alebo polemizovali. Tak sa bojí pravdy?! Ja som zatiaľ neblokol nikoho a blokovať nebudem. Aký rozdiel medzi ním, alebo aj inými (PeterMária) a podobne.
warez
Chlapci a dievčence. Hoci to nerobím, ako iní, že blokujú. Asi budem musieť aspoň mazať tie komentáre, ktoré nijako nesúvisia s danou témou.
Nikto tu nie je schopný popasovať sa s bodmi v texte, a diskusia sa poberá míľovými krokmi kdesi úplne inde. Zoberte to navedomie.
Segal
Jen ses vrátil z kostela už soudiš a pomlouváš Hento. 👿
warez
sudca Hoki zase súdi... toho smajlíka si nevidel. Ja som nepísal, že ty nenávidíš, ale ako sa hovorí, trafená hus zagága...
Segal
Hoki je satan.
warez
Hoki tú cestu si viete nájsť ako vidím, aj bez sprievodcu. Takže vás sklamem. Na tej ceste sa nestretneme. Ja šliapem po úzkom strmom chodníku. Aj tu ma zato nenávidíte :)))
warez
Hoki tak sa bav. Cesta do pekla je široká a veselá...
2 more comments from warez
warez
Hoki ja nemám žiadne zataženo - kto má zatmenie sú tzv. moderní "takykatolíci"
:)))
warez
pokorny kto rozkladá Cirkev zvnútra a ničí jej vieru a prekrúca pravdy asi veľa lásky mať nebude, že? Ako miluje Cirkev ten, kto zničil jej liturgiu, a ženie ju do náručia moslimov, židov, a slobodomurárov?
pokorny
Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.“

N0B0DY.SK pred 1 hodinou

837 „Do spoločenstva Cirkvi(771) sú naplno včlenení tí, čo majú Kristovho Ducha, a prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky spásy, a sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom …More
Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.“

N0B0DY.SK pred 1 hodinou

837 „Do spoločenstva Cirkvi(771) sú naplno včlenení tí, čo majú Kristovho Ducha, a prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky spásy, a sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom rímskeho pápeža a biskupov(882) –, a to zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného vedenia a spoločenstva.(815) Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.“
warez
N0B0DY.SK nebudem sa s tebou dohadovať. Zlý duch vždy vyzraje nad smrteľníkom, ak si na neho sám.
Ja nehovorím, komu sa démoni zjavujú a komu nie. Mne našťastie nie. A držím sa, že Zjavenie Božie sa ukončilo smrťou posledného apoštola. To je dogma viery.
warez
N0B0DY.SK diabol nás má prečítaných viac, než my sami. Sv. Filipovi Nerimu sa zjavil v podobe Panny Márie. On ju opľul. Zrazu sa zjavil ako satan a spýtal sa. Ako si ma spoznal? Odpoveď bola jednoduchá. Takému hriešnikovi ako ja, by sa Pannna Mária nikdy nezjavila.
Dobrú noc.
10 more comments from warez
warez
N0B0DY.SK nezabúdaj, že diabol je veľký klamár a iluzionista. Ja sa na seba nikdy nespolieham. Ale na potvrdenú katolícku náuku v starých katechizmoch a publikáciách.
warez
N0B0DY.SK tak to urobil i Martin Luther. Proti všetkým, proti každému. Jeho najpádnejším argumentom bolo: Lebo som to povedal ja, Doktor Martin Luther!

Kto si myslí, že stojí, nech si dá pozor, aby nepadol. sv. Pavol - to iba tak na tvoju sebavedomie.
warez
Hoki ty si Nododyho druhé JA? ako Burian v rozprávke Byl jednou jeden kráľ? AJTAKDÁLE.

Zase súdiš? kto je svetlo a kto tieň :DDD súdenie ti ide dobre. Kiež by ti tak išlo i plnenie zákona.
warez
Ale ja nie som svätec N0B0DY.SK lenže, Pán si želá, aby sme všetci boli svätí a dokonalí, ako je jeho Otec. Nič nečisté do neba nevojde. To povedal Pán. Opak toho čo tvrdil p. František. (všetko bude spasené, všetko) úprimne povedané, ani ja ti neverím. Ale dúfam, ž eoceníš aspoň moju otvorenosť.
warez
N0B0DY.SK tvoj názor - Panna Mária nikomu nevešala na nos, že sa s ňou rozprával Archanjel.
Opakujem, každý druhý bludár sa pýšil svojimi zjaveniami. Ja nie som ten, kto ich bude posudzovať.

správne si napísal: všetko čo Cirkev predkladá. (a to zjavne neprijímaš) Lebo Cirkev zjavne predložila, že tradičná liturgia je pravoverná a je dogmatizovaná ako správna a bezbludov. To povedal Kritus …More
N0B0DY.SK tvoj názor - Panna Mária nikomu nevešala na nos, že sa s ňou rozprával Archanjel.
Opakujem, každý druhý bludár sa pýšil svojimi zjaveniami. Ja nie som ten, kto ich bude posudzovať.

správne si napísal: všetko čo Cirkev predkladá. (a to zjavne neprijímaš) Lebo Cirkev zjavne predložila, že tradičná liturgia je pravoverná a je dogmatizovaná ako správna a bezbludov. To povedal Kritus prostredníctvom Cirkevného snemu pod vedením Ducha Svätého. A mnoho iných: Cirkev tiež napr.: učí, presný opak toho, čo jej dnešní predstavitelia konajú. Opak synkretizmu, ekumenizmu a náboženskej voľnosti (slobody), ale pochybujem, že vôbec tušíš, že to je učenie Cirkvi.
warez
N0B0DY.SK všetci bludári sa oháňajú súkromnými zjaveniami. História je nabitá takými príkladmi :D

Apropó! Každý katolík má vieru od Pána Ježiša, lebo viera predsa je dar Boží. To len tak, ako poznámka pod čiarou, aby si netrpel sebastrednosťou a výnimočnosťou.
Ale jedno uznať musím. "Pokora" ti zjavne nechýba. :DDD
warez
Hoki ja nie som tak geniálny, aby som ich vymyslel, ja som iba uverejnil múdre počínanie iných. Že vedia, čo a prečo to robia.
Zatiaľ si jediný argument logicky nevyvrátil. A znova ti pripomínam slová pokoncilového pápeža - toho b ysi mohol poslúchnuť ako pokoncilový katolík - Benedikta 16. " To, čo bolo pre predchádzajúce generácie posvätné, zostáva posvätným a vznešeným aj pre nás, a nemôže …More
Hoki ja nie som tak geniálny, aby som ich vymyslel, ja som iba uverejnil múdre počínanie iných. Že vedia, čo a prečo to robia.
Zatiaľ si jediný argument logicky nevyvrátil. A znova ti pripomínam slová pokoncilového pápeža - toho b ysi mohol poslúchnuť ako pokoncilový katolík - Benedikta 16. " To, čo bolo pre predchádzajúce generácie posvätné, zostáva posvätným a vznešeným aj pre nás, a nemôže byť odrazu úplne zakázané, či priam odsúdené ako škodlivé."

Tak prečo odsudzuješ originálnu liturgiu, ktorá bola dogmatizovaná ako neomylná na tridentskom koncile a naposledy potvrdená B16.???
Nebojíš sa Boha - keď mu takto protirečíš?
warez
Hoki na to mu stačíš ty. Načo by som ti konkuroval :DDD
warez
Hoki Jediný kto je tu na smiech si ty sám. Mne ťa môže byť iba ľúto. Ani jeden argument nevieš vyvrátiť. Svedomia ťa žerie a tak musíš neustále rýpať?
Jediný je Sudca a Pán. On bude spravodlivo súdiť. Prenechaj láskavo súd na neho a neodsudzuj iných, že súdia. Jediný kto tu vydáva súdy si ty a k tomu ešte veľmi pochybné.
warez
N0B0DY.SK klameš, osočuješ a drístaš. Kto neprijal Petra? Čo ty vieš, kto som? TY bohorovná neokatolícka trúba?
Sektárska nenávisť sa v tebe ozýva? Skrátka nemáš katolícku vieru a to ťa irituje, že ju niekto ešte má. Choď si robiť ekuménu s bratmi protestantami a kľudne ma nechaj na pokoji. (veĎ podľa najnovšieho učenia Františka bide všetko spasené, tak čo sa tak o mňa trápiš?!) Nechápem, …More
N0B0DY.SK klameš, osočuješ a drístaš. Kto neprijal Petra? Čo ty vieš, kto som? TY bohorovná neokatolícka trúba?
Sektárska nenávisť sa v tebe ozýva? Skrátka nemáš katolícku vieru a to ťa irituje, že ju niekto ešte má. Choď si robiť ekuménu s bratmi protestantami a kľudne ma nechaj na pokoji. (veĎ podľa najnovšieho učenia Františka bide všetko spasené, tak čo sa tak o mňa trápiš?!) Nechápem, prečo máš pocit, že sa musíš neustále vyjadrovať, pritom za celý čas si jedinú jasnú pravdu nepovedal. Opakujem, nemáš tušenia čo je to katolicizmus.

Nemôže byť nekatolícke to, čo bolo tisícročia katolícke. Ale pochybujem, že tvoj zaťatý mozog to pochopí.
PS: 2000 rokov dejín Cirkvi podopiera môj názor a kľudne si rozprávaj čo chceš.

Ak ma ešte raz osočíš, že neuznávam pápeža, tak si spytuj svedomie z toho, že posudzuješ brata a vyber si brvno najprv zo svojho oka.
To, že nefičím na osobných a pochybných názoroch Begoglia, to ešte neznamená, že nie som katolík. Na západe už viac ľudí chodí na trad. lat. omšu ako na vaše NOM stretania. Aké ovocie rodí váš strom? Zničili ste vieru cez celé kontinenty. A ty budeš poučovať?
Že sa Boha nebojíš...
alino
Je nevesta? či neviestka?
Zedad
Církev je svatá a je jedna. Tu Církev ustanovil náš Pán Ježíš Kristus!
warez
N0B0DY.SK ale existuje. Brány pekelné ju nepremôžu. Všade tam, kde sa slávi tradičná liturgia :DDD
Správne si napísal tú poslednú vetu. A necháoeš ju a tak žiješ v ilúzii.
NOM sekta predsa nie je Katolícka cirkev :D
warez
Hoki hlavne si to neškriab, sám nás tu presviedčaš, že nemáš katolícku vieru - ani nevieš, čo je jej obsahom. Spinkaj Ďalej.
3 more comments from warez
warez
to nie je určitý rítus omše. To je skrátka rímskokatolícka sv. omša. A bodka. To ti dosvedčí 250 pápežov. Ten kto je verný katolíckej sv. omši je skutočne katolík. A zachováva katolícku vieru.

Mimochodom hovorím o vernosti Rímsko-Katolíckej cirkvi - nie tej modernistickej, vymyslenej po koncile liberálmi. Kde sú si všetci rovní luterán, novokatolík, mohamedán, slobodomurár, žid... ako píše bl. …More
to nie je určitý rítus omše. To je skrátka rímskokatolícka sv. omša. A bodka. To ti dosvedčí 250 pápežov. Ten kto je verný katolíckej sv. omši je skutočne katolík. A zachováva katolícku vieru.

Mimochodom hovorím o vernosti Rímsko-Katolíckej cirkvi - nie tej modernistickej, vymyslenej po koncile liberálmi. Kde sú si všetci rovní luterán, novokatolík, mohamedán, slobodomurár, žid... ako píše bl. Katarína Emmerichová :)))
Tá mi je ukradnutá.

Takže N0B0DY.SK si sa svojou otázkou iba strápnil. :)
warez
Hoki bohužiaľ Hoki iba ten dôvod, ktorý píšeš nestačí. Na to katolíci, respektíve iba nato, do kostolov na sv. omše nechodili. Mali hlbší dôvod. Ale ty to už nevieš, lebo nie si katolík. Smutné - nevie prečo má chodiť na sv. omšu.
warez
Vidíte chlapci? A to je ten rozdiel medzi nami a vami. Vy ste prijali 95 téz.
My máme svoje dôvody (tu konkrétne je ich 62) pre zostať katolíkmi a zostať verní rímskokatolíckej sv. omši všetkých čias :DDD
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 47 minútami
Nič nové pod slnkom, kedysi to bolo 95 téz.
www.karolveres.szm.com/DEJ/pramene/luther_tezy.pdf
👍
+Joseph+
P. Jarda Jirásek Je rozhodně v pohodě, až příliš, ty jsi ále nějáký podrážděný
+Joseph+
@warez chodí k fssp, ten je umírněný
One more comment from +Joseph+
+Joseph+
nom nikdo nezpochybňuje, on se zpochybnil svým vznikem
ľubica
vďaka warez, dobrý materiál.... kiežby sa dostal aj k našim kňazom....., ktorí by sa začali poctivo zaoberať s históriou i dosledkami tejto strašnej smrtelnej zmeny z TLO na NOM....
ľubica
tymian, vy ste NOM-ačisko ako repa...a presne o tom je váš prvý koment.... 🤐
One more comment from ľubica
ľubica
dovod 9.
9. Pretože za menej než sedem rokov po zavedení novej omše klesol počet kňazov vo svete z 413,438 na 243,307 – takmero 50% (statistika Svatého stolce).
..........................................
🤨
snakee
smrtelné následky NOM
Tymián
63. Dôvod...?