Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks66
vi.news

Bolsonaro cấm tư tưởng giới khỏi trường học, chính trị

"Chúng tôi sẽ chiến đấu với ý thức hệ giới tính," Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro, tuyên bố tại lễ nhậm chức vào ngày 1 tháng 1.

Vào ngày 3 tháng 9, ông tweet rằng ông đã ra lệnh cho Bộ Giáo dục, "chuẩn bị một đề xuất lập pháp cấm tư tưởng giới ở các trường tiểu học" nhằm tuân thủ nguyên tắc bảo vệ trẻ em, được quy định trong Hiến pháp Brazil.

Các nhà hoạt động đồng tính chống trẻ em và gia đình cùng các nhà nữ quyền đang tay trong tay. Bolsonaro đã thực hiện các bước khác chống lại ý thức hệ giới.

Bộ Ngoại giao đã chỉ thị cho các nhà ngoại giao của mình nhắc lại trong các tổ chức quốc tế rằng Brazil hiểu rằng từ "giới tính" có nghĩa là giới tính sinh học.

Các nhà tư tưởng giới cho rằng giới tính sinh học là "một cấu trúc xã hội."

#newsOnltxayiww