Clicks167
Stylita
4

Boží slovo na den 21.5. A.D.2020

(Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům,) řekl jim: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se.“ Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.
Mk 16,15-20
Stylita
sv. Kryštof Magallanes a druhové
Christophorus Magallanes et XXIV socii: Augustinus Caloca, Aloysius Batis Sáinz, Emmanuel Morales, Salvator Lara Puente et David Roldán Lara, David Galván (1915), David Uribe, Ianuarius Sánchez Delgadillo, Iesus Méndez, Iosephus Isabel Flores, Iosephus Maria Robles, Iulius Álvarez, Iustinus Orona et Atilanus Cruz, Margaritus Flores, Matth
21. května, připomínka
More
sv. Kryštof Magallanes a druhové
Christophorus Magallanes et XXIV socii: Augustinus Caloca, Aloysius Batis Sáinz, Emmanuel Morales, Salvator Lara Puente et David Roldán Lara, David Galván (1915), David Uribe, Ianuarius Sánchez Delgadillo, Iesus Méndez, Iosephus Isabel Flores, Iosephus Maria Robles, Iulius Álvarez, Iustinus Orona et Atilanus Cruz, Margaritus Flores, Matth
21. května, připomínka
Postavení: mučedníci

Dnes se připomíná s památkou kněze Kryštofa i jeho dvacet čtyři druhů. V Mexiku pod různými pronásledovateli trpěli pro přiznání se ke Kristu Králi a smrtí v různé dny dosáhli korunu mučednickou.
David Galván, zemřel 30. 1. 1915;
15. 8. 1926 zemřeli Alois Batis Sáinz, Emmanuel Morales, Salvator Lara Puente a David Roldán Lara.
V roce 1927 zemřeli:
17. 1. Januarius Sánchez Delgadillo,
6. 2. Matouš Correa,
11. 2. Petr Maldonado,
30. 3. Julius Álvarez,
12. 4. David Uribe,
13. 4. Sabas Reyes,
21. 4. Roman Adame,
25. 5. Kryštof Magallanes a Augustin Caloca,
21. 6. Josef Isabel Flores,
26. 6. Josef Maria Robles,
7. 8. Michael de la Mora,
28. 10. Roderik Aguilar,
12. 11. Margaret Flores,
22 .11. Petr Esqueda Ramírez;
a v roce 1928 zemřeli:
5. 2. Iesus Méndez,
25. 2. Turibius Romo,
1. 7. Justin Orona a Atilanus Cruz,
5. 10. Tranquillinus Ubiarco.

Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král!

catholica.cz
Theodorá-Máriá
Jak se přiznali ke Kristu oprati těm co Krista
zradili patří jim věčná památka a pro Stylitu
Lajk.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/06_04.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat (do nebe). Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/06_04.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat (do nebe). Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království. Když s nimi jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení: „Vždyť jste přece o tom ode mě slyšeli: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní.“ Tu se ho ptali ti, kteří s ním byli: „Obnovíš teď, Pane, v Izraeli království?“ On jim však řekl: „To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země.“ Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.“
Sk 1,1-11

Žalm:
Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
Nebo: Aleluja.

Všechny národy, tleskejte rukama,
jásejte Bohu radostným hlasem,
protože Hospodin je vznešený, hrozný,
je to veliký král nad celou zemí.

Bůh se vznáší za jásotu,
Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.
Zpívejte Bohu, zpívejte,
zpívejte našemu králi, zpívejte!

Protože Bůh je králem celého světa,
zpívejte mu chvalozpěv!
Bůh vládne národům,
Bůh zasedá na svém svatém trůnu.
Zl 47(46)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
(Bratři!) Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Proto se praví: `Vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem dary.' Když však `vystoupil', znamená to, že musel předtím sestoupit dolů, na zem. Stejná osoba je ten, kdo sestoupil, i ten, kdo vystoupil až úplně nad nebesa, aby všecko naplnil. Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, (kdy se na nás uskuteční) Kristova plnost.
Ef 1,17-23

Evangelium:
Mt 28,16-20

Církevní kalendář:
Nanebevstoupení Páně
Domenica Resurrectionis Domini
21. května, slavnost
"Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi."
(Lk 24,50-51)
To se stalo čtyřicátý den od zmrtvýchvstání Páně, proto tento svátek je slaven vždy ve čtvrtek po 6. neděli velikonoční.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
Spolu se sv. Terezičkou prosím jejím oblíbeným:
"Táhni mě za sebou ať běžím po vůni mastí
Tvých
" . Dnes kdy vzpomínáme na Nanebevstoupení
Pána Ježíše.