Clicks203
Stylita
5

Boží slovo na den 5.6. A.D.2020

Když Ježíš učil v chrámě, řekl: "Jak mohou učitelé Zákona tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův? Vždyť sám David pravil v Duchu svatém: `Řekl Hospodin mému Pánu: Zasedni po mé pravici, dokud ti nepoložím tvé nepřátele pod nohy.' Sám David ho nazývá Pánem, jak tedy může být jeho synem?" A lidé ve velkém počtu mu rádi naslouchali.
Mk 12,35-37
obr. král David
Dana22
Ešte stále sa v diskusiách stretávame s názorom,že náš Pán,Ježiš Kristus,nikdy nežil.
zaujímavý článoček

cs.wikipedia.org/wiki/Kristův_monogram

Kristův monogram

Kristův monogram Chí-Ró
Kristův monogram, též označovaný jako chíró, je jedním z chrismonů (odlišuj od christogramu IHS), tedy vyjádření Kristova jména zkratkou. Symbol je zkratkou pro řecký zápis slova Kristus (řecky Χριστό…More
Ešte stále sa v diskusiách stretávame s názorom,že náš Pán,Ježiš Kristus,nikdy nežil.
zaujímavý článoček

cs.wikipedia.org/wiki/Kristův_monogram

Kristův monogram

Kristův monogram Chí-Ró
Kristův monogram, též označovaný jako chíró, je jedním z chrismonů (odlišuj od christogramu IHS), tedy vyjádření Kristova jména zkratkou. Symbol je zkratkou pro řecký zápis slova Kristus (řecky Χριστός - Christos) a je tvořen jeho prvními dvěma písmeny, řeckými písmeny Χ (chí) a Ρ (ró). Odtud pochází označení chíró případně chí-ró. Je to jeden z nejstarších a nejrozšířenějších křesťanských symbolů a vyskytuje se na křesťanských náhrobcích už od 3. století. Ve východním křesťanství má christogram podobu čtyř řeckých písmen ICXC = Isos Christos.
Podle historika Lactantia († asi 320) měl císař Konstantin Veliký v noci před rozhodující bitvou s Maxentiem na Milvijském mostě (312) sen: viděl na nebi znamení ΧΡ a slyšel hlas, že s tímto znamením zvítězí. Ráno nařídil vojákům, aby si je dali na štíty a skutečně zvítězil. Podle Eusebiových Církevních dějin měl toto vidění cestou z Gallie do Říma, kdežto podle pozdějšího Životopisu Konstantinova (asi 338) od téhož autora viděl Konstantin v poledne před bitvou dva zkřížené pruhy světla přes Slunce a navíc nápis „v tomto znamení zvítězíš“. Proto je nechal připevnit na vojenské standarty (labarum).
Monogram ΧΡ má ovšem také kosmologické souvislosti. Když Platónův Timaios popisuje jak démiurg formoval Vesmír, přirovnává křížení ekliptiky a vesmírného rovníku k písmenu Χ.[1] Jeden z prvních křesťanských apologetů, Justin Mučedník (†165), spojuje tento Timaiův příměr s Kristovým křížem, který je vepsán na nebesích jako základ jejich uspořádání.[2] Skutečně na nejstarších vyobrazeních se ramena písmene Χ neprotínají pod pravým úhlem, nýbrž ostřejším. Podobnou myšlenku možná vyjadřuje už spis Didaché (kolem 150), když mluví o „prvním znamení rozestření (rozpětí) nebes“.[3]

Galerie

ΧΡ na sarkofágu
Kolem 350, Vatikán

Kříž a Ρ na sarkofágu
3. stol., Milán, kostel San Lorenzo

2. polovina 12. stol. Haute-Garonne, Francie

Sarcophage de Drausin
Francie

Symbol na ruském klášteře v Jeruzalémě
čtvrť Migraš ha-Rusim
Dana22
Zaujímavé zábery z miest,ktoré boli kedysi Sodomou a Gomorou.
Len čo sa o tom objaví nejaký materiál,hneď to vymažú.

www.b-a-n.eu/…/29-objeveni-sod…
Theodorá-Máriá
Tak i všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši,

budou pronásledováni. Ale s lidmi špatnými a


s podvodníky to bude horší a horší: jsou to svedení svůdci.

Tak jest!
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/09_05.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Tys byl se mnou, když jsem učil, (víš,) jak jsem žil, jakými úmysly (jsem se dával vést), jaká byla moje víra, shovívavost, láska a trpělivost; (byl jsi při tom,) když jsem byl pronásledován a trpěl v Antiochii, v Ikóniu i v Lystře. Jaká pronásledování…More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/09_05.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Tys byl se mnou, když jsem učil, (víš,) jak jsem žil, jakými úmysly (jsem se dával vést), jaká byla moje víra, shovívavost, láska a trpělivost; (byl jsi při tom,) když jsem byl pronásledován a trpěl v Antiochii, v Ikóniu i v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě Pán vysvobodil! Tak i všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Ale s lidmi špatnými a s podvodníky to bude horší a horší: jsou to svedení svůdci. Ty se však drž toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, (abys dosáhl) spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.
2Tim 3,10-17

Žalm:
Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, Hospodine!

Mnozí mě stíhají a tísní, od tvých přikázání neustoupím.

Základem tvého slova je stálost,
věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí.

Knížata mě stíhají bez důvodu,
mé srdce však má úctu k tvým slovům.

Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon,
nic zlého je nemůže potkat.

Očekávám tvou pomoc, Hospodine,
a plním tvé předpisy.

Střežím tvá nařízení a přikázání,
neboť před tebou jsou všechny mé cesty.
Zl 119

Evangelium:
Mk 12,35-37

Církevní kalendář:
sv. Bonifác
Bonifatius, ep. Moguntin
5. června, památka
Postavení: arcibiskup a mučedník OSB
Úmrtí: 754
Patron: Německa, zvláště diecéze Fulda a Durynska; sládků, krejčích a knihkupců
Atributy: biskup, důtky, havran, kniha ,liška, meč, pramen, sekera, strom
Po vstupu do kláštera zatoužil stát se misionářem mezi pohany. Stal se šiřitelem pravé víry mezi germánskými národy. Zakládal kláštery, střediska křesťanské vzdělanosti a víry. Měl úspěch, protože své vědomosti spojoval s hlubokou zbožností, s velikou láskou k duším, s poslušností a oddaností k papežskému stolci. Stal se také legátem pro Německo a metropolitou v Kolíně nad Rýnem. Když se na území severního Holandska chystal udílet svátost biřmování, byl usmrcen i s 52 společníky zástupem ozbrojených pohanů.

více: catholica.cz
Tomislav
Mt 22,45 - 45 Jestliže ho tedy David nazývá Pánem, jak to, že je jeho syn? - Mesiáš je nejen syn Davidův, nýbrž něco více. Proto byl dříve než David. Tedy Žl 109, 1, který Židé pokládali za mesiášský, už obsahuje v náznaku pravdu o Mesiášově božské důstojnosti, pravdu, kterou Ježíš o sobě stále dokazoval svými skutky a slovy.